Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο “κεφάλαιο” ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα επενδύει συστηματικά στην επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με στόχο να αναδειχθεί ως προτιμώμενη επιλογή εργοδότη. Αναλυτικά στοιχεία για τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΤΕ θα βρείτε στην ενότητα Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο.

Την 31η Δεκεμβρίου 2016 η Εθνική Τράπεζα απασχολούσε πανελλαδικά 9.478 εργαζομένους. Η Τράπεζα μεριμνά ώστε το ανθρώπινο δυναμικό της να λειτουργεί  καθημερινά σύμφωνα με τις Αξίες και τις Αρχές του  “Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας”, με  στόχο όλες οι ενέργειες να διέπονται από τις σχετικές αρχές εταιρικής συμπεριφοράς:

  • Νομιμότητα,
  • Προτεραιότητα στους πελάτες,
  • Ποιότητα προσωπικού,
  • Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο
  • Σεβασμός στο περιβάλλον.


Σταδιοδρομία στην Εθνική Τράπεζα
Στόχος της Τράπεζας είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα ενστερνίζεται τις Αξίες και τις Αρχές της Εθνικής Τράπεζας και θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού και θα επιδιώκει τη συνέχιση της δυναμικής του πορείας. Για το σκοπό αυτό, διενεργεί πανελλαδικούς διαγωνισμούς για τη στελέχωση των Καταστημάτων και των Μονάδων της και έχει συστήσει εξειδικευμένη Υποδιεύθυνση, η οποία αξιολογεί τα προσόντα των εργαζομένων σε συνάρτηση με τις ανάγκες της Τράπεζας και του Ομίλου, μεριμνώντας για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελούν τα σημαντικότερα «οχήματα» αναβάθμισης του επαγγελματικού επιπέδου των εργαζομένων και κατά συνέπεια της Τράπεζας. Η συνεχής βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων μέσω της συμμετοχής τους σε πλήθος σεμιναρίων που διοργανώνει η Τράπεζα αλλά και άλλοι τραπεζικοί φορείς , η διαρκής ενημέρωσή τους για τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την προώθηση της αυτοεκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης,  αποτελούν προτεραιότητες νευραλγικής σημασίας για την Τράπεζα όσον αφορά τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερα…

Το Προσωπικό σε αριθμούς και γραφικά
Περισσότερα…