Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τριμηνιαίο Τεύχος Διαγραμμάτων Β΄ Τρίμηνο 2021

30/7/2021 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Τριμηνιαίο Τεύχος Διαγραμμάτων (στα αγγλικά)

Turkey,  Romania,  Bulgaria,  Serbia,  North Macedonia,  Albania,  Cyprus,  Egypt

General information 
Date of next elections 
Official financial support 
Foreign currency credit rating 
Global competitiveness index 
Ease of doing business index 
Real sector
Balance of payments 
Real estate prices 
Inflation 
Nominal effective exchange rate
Policy rate 
Reserve requirement ratios 
Fiscal performance

Fiscal balance 
Public debt  
Financial Markets