Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ελληνική Οικονομία: Σύντομη ανάλυση του ΑΕΠ 3ου τριμήνου 2018

6/12/2018 - Μελέτες & Αναλύσεις

Ελληνική Οικονομία

Μια δεύτερη ματιά στο ΑΕΠ του 3ου τριμήνου του 2018: ενίσχυση της ανοδικής τάσης με διάρθρωση περισσότερο ενθαρρυντική από ό,τι δείχνουν τα πρωτογενή στοιχεία

 

Τα στοιχεία του ΑΕΠ του 3ου τριμήνου του 2018 δείχνουν ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ανήλθε στο 2,2% από 1,7% στο 2ο τρίμηνο του 2018, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,0% σε τριμηνιαία βάση.

Μια γρήγορη ματιά στη διάρθρωση του ΑΕΠ φαινομενικά εκπλήσσει, καθώς η συσσώρευση αποθεμάτων φαίνεται να συνεισφέρει 8,3 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του 3ου τριμήνου του 2018, ενώ οι επενδύσεις συρρικνώνονται κατά 23,2% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ματιά δείχνει ότι τόσο η υπερβολικά θετική συνεισφορά των αποθεμάτων όσο και η κατάρρευση των επενδύσεων οφείλονται, κυρίως, σε στατιστική προσαρμογή, η οποία επιδρά στο 3ο τρίμηνο του 2017 και πηγάζει από την ενσωμάτωση στις επενδύσεις σε κατασκευές (εκτός κατοικιών) ολοκληρωμένων έργων μέσω συμβάσεων παραχώρησης, τα οποία, ως ημιτελή, καταγράφονταν στα αποθέματα.

Η ανωτέρω αναταξινόμηση επιδρά έντονα αρνητικά στην ετήσια μεταβολή των επενδύσεων το 3ο τρίμηνο του 2018 και, παράλληλα, διογκώνει τεχνητά την αύξηση των αποθεμάτων την ίδια περίοδο, ενώ η επίδραση στο ΑΕΠ είναι μηδενική, καθώς οι σχετικές ροές αλληλοεξουδετερώνονται. Προσαρμόζοντας τα στοιχεία με αναστροφή της επίδρασης από την αναταξινόμηση, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εμφανίζει αύξηση 25,1% σε ετήσια βάση το 3ο τρίμηνο του 2018, έναντι ετήσιας μείωσης 23,2% που εμφανίζουν τα πρωτογενή στοιχεία.

Από την ανωτέρω ανάλυση όσο και από διαθέσιμα στοιχεία πρόδρομων δεικτών και δεικτών οικονομικής συγκυρίας για το 4ο τρίμηνο του 2018, προκύπτει αυξημένη πιθανότητα υπέρβασης του ετήσιου στόχου αύξησης του ΑΕΠ 2,0% για το σύνολο του 2018.