Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ελληνική Οικονομία: Σύντομη ανάλυση του ΑΕΠ 1ου τριμήνου 2019

7/6/2019 - Μελέτες & Αναλύσεις

Ελληνική Οικονομία

Μικρή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 1ο τρίμηνο του 2019, λόγω επιβράδυνσης της Eυρωζώνης

 

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το 1ο τρίμηνο του 2019 με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,3% σε ετήσια βάση, σε σχέση με 1,5% το 4ο τρίμηνο του 2018. Η οικονομική δραστηριότητα υποστηρίχθηκε από την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, η οποία συνεισέφερε 3,1 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2019. Η εν λόγω αύξηση αντιστάθμισε την έντονα αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΑΕΠ από τις καθαρές εξαγωγές (-1,8 ποσοστιαίες μονάδες), λόγω επιτάχυνσης της δαπάνης για εισαγωγές στο 9,5% ετησίως την ίδια περίοδο (από 3,0%, κατά μέσο όρο, το 2018).

Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 0,8%, σε ετήσια βάση, το 1ο τρίμηνο του 2019, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα την τελευταία διετία. Στην επίδοση αυτή συνετέλεσαν: i) η υγιής αύξηση της απασχόλησης κατά 2,2% ετησίως το 1ο τρίμηνο του 2019 ( ρυθμός αντίστοιχος με το 2018), ii) η ανάκαμψη των ωριαίων αμοιβών, μέσω νέων κλαδικών συμβάσεων σε πιο ανταγωνιστικούς τομείς και η επέκτασή τους σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη νομοθέτηση της αύξησης του εθνικού κατώτατου μισθού κατά 11%, και iii) η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, που υποστηρίζεται από τις θετικές μακροοικονομικές τάσεις και την προσδοκία ήπιας υποχώρησης της δημοσιονομικής πίεσης.

Η επίδραση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησής της να ανέρχεται στο 1,5% στο σύνολο του έτους (από 0,8% το 1ο τρίμηνο του 2019), καθώς αναμένεται να λάβει περαιτέρω ώθηση από τα νέα δημοσιονομικά μέτρα άμεσης εφαρμογής που νομοθετήθηκαν το Μάιο, τα οποία σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα μέτρα του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019, υπερβαίνουν το 1.0% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανέκαμψαν, σημειώνοντας αύξηση 7,9% το 1ο τρίμηνο του 2019, βασιζόμενες, κυρίως, στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (εκτός κατοικιών) κατά 10,9% ετησίως (έναντι υποχώρησης 22,0% το 2018), που σχετίζεται, κυρίως, με την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων (56,6% ετησίως στις εκταμιεύσεις το 1ο τρίμηνο του 2019) αλλά και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε τουρισμό και υποδομές μεταφορών από ιδιώτες (αεροδρόμια, αποθήκευση, λιμάνια).

Οι εξαγωγές έδειξαν τα πρώτα σημάδια αποδυνάμωσης, επιβαρυνόμενες από την εξασθένηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το 4ο τρίμηνο του 2018 και το 1ο τρίμηνο του 2019, η οποία άρχισε να επιδρά στη δυναμική των παραγγελιών για εξαγωγές.

Η διόγκωση των εισαγωγών αφορά, κυρίως, κεφαλαιουχικά αγαθά, μεταφορικό εξοπλισμό, καύσιμα, πρώτες ύλες, καθώς και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, και είναι, εν πολλοίς, αναμενόμενη κατά την περίοδο ανάκαμψης που διανύουμε, δεδομένων των χρόνιων περιορισμών της εγχώριας παραγωγής – που επιτάθηκαν από την παρατεταμένη αποεπένδυση – και άλλων χαρακτηριστικών της  οικονομίας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μεταβολές στη συνολική εταιρική κερδοφορία εμφανίζουν αυξημένο βαθμό συσχέτισης με την πορεία της προστιθέμενης αξίας σε βασικούς εξαγωγικούς κλάδους, όπως ο βιομηχανικός, η προστιθέμενη αξία του οποίου αντιστοιχεί σε σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην οικονομία (11,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας το 1ο τρίμηνο του 2019). Φαίνεται ότι οι επικερδείς εξαγωγικές δραστηριότητες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για τη συνολική εταιρική κερδοφορία, με τη δυνατότητα υποκατάστασής τους από την εσωτερική ζήτηση να παραμένει ακόμη περιορισμένη.