Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2015 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

 
24/11/2015

"Διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης που ακολουθεί και αποδεχτείτε τους όρους της προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο. 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Τράπεζα»), που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας της Τράπεζας, αφορά (α) στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα μέχρι και 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,30 ανά μετοχή της Τράπεζας που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που αποφάσισε η από 17.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της (η «Αύξηση») και (β) στην εισαγωγή στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστήριου Αθηνών (Χ.Α.) έως 14.940.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας που θα προκύψουν από την Αύξηση(οι «Νέες Μετοχές»)  και δυνατότητα κάλυψης εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με εισφορά εις είδος και είναι σύμφωνο με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 24.11.2015, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3401/2005, από την 24. 11.2015 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας «www.nbg.gr», στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) «www.helex.gr», και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «www.hcmc.gr». Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί. Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο (link) και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη.

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Επομένως, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε Έλληνες επενδυτές, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του.

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην Αύξηση , που απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα επιλέγοντας την ένδειξη "Δεν αποδέχομαι τα παραπάνω" που ακολουθεί.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως επηρεάζει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από αυτή. Συμφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωμα να προχωρήσω και να μελετήσω το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας."

 

Αποδέχομαι τα παραπάνω                                                                Δεν αποδέχομαι τα παραπάνω