Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τράπεζα

Έδρα: BoC Building, 3 George Constantinescu Str., 1-3 floor, Sector 2, 020 339 Bucharest
Τηλέφωνο: +40 21 305 90 00

Εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης

Έδρα: 3 George Constantinescu str., 3rd floor, Sector 2, 020339 Bucharest
Τηλέφωνο: +40 21 409 10 00

Ασφαλιστική εταιρεία

Έδρα: 19-21 Ion Mihalache Bd., 011171 Bucharest
Τηλέφωνο: +40 21 307 99 71