Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης

Έδρα: 3 George Constantinescu str., 3rd floor, Sector 2, 020339 Bucharest
Τηλέφωνο: +40 21 409 10 00

Ασφαλιστική εταιρεία

Έδρα: 19-21 Ion Mihalache Bd., 011171 Bucharest
Τηλέφωνο: +40 21 307 99 71