Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διακήρυξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η Εθνική Τράπεζα πιστεύει ότι η ευθύνη προς το περιβάλλον και η εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής αποτελούν θεμελιώδη λίθο ορθής εταιρικής συμπεριφοράς και συνεισφοράς των επιχειρήσεων στην Αειφόρο Ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 Η Τράπεζά μας, διαδραματίζοντας σημαίνοντα ρόλο στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας, κατανοεί τη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος για την Κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη.

 Για το σκοπό αυτό, έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001. Η Διοίκηση της Τράπεζας, που εκπροσωπείται από το Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Ενδοεπιχειρησιακής Επικοινωνίας του Ομίλου, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος, δεσμευόμαστε να αναλύουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βασικών λειτουργιών και των δραστηριοτήτων μας, να θέτουμε κατάλληλους σκοπούς και στόχους για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και τη μείωση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και να προωθούμε σχέδια δράσης με στόχο:

  •      την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων,
  •      τον εξορθολογισμό των επαγγελματικών μετακινήσεων και την ενθάρρυνση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς,
  •      την αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων,
  •      την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες,
  •      την εφαρμογή πολιτικής ανάλυσης και εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων στις επενδυτικές και πιστοδοτικές διαδικασίες.

Δεσμευόμαστε τέλος να συμμορφωνόμαστε με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε περιοδικά την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για την επιτυχημένη υλοποίηση αυτής της πολιτικής αναζητούμε τη συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, κτλ.) ώστε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009