Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συμμετοχές σε Φορείς και Δείκτες Αξιολόγησης

 

 • Φορείς

  Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της λειτουργίας και της δέσμευσής της σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, συμμετέχει σε ενώσεις, σωματεία, οργανισμούς και δείκτες, με στόχο την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, είτε ως απλό μέλος, είτε ως μέλος των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

   

  Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.)

  Η Εθνική Τράπεζα είναι ένα από τα βασικότερα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η οποία αποτελεί φορέα εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η Τράπεζα, με τη συμμετοχή της στην Ε.Ε.Τ., λαμβάνει μέρος τόσο στη ρυθμιστική διαδικασία, όσο και στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο.

  Σε ότι αφορά στις δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη, η Ε.Ε.Τ. έχει συστήσει διατραπεζική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ενεργά και η Εθνική Τράπεζα.

   

  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)

  Ιδρύθηκε το 1914 με σκοπό την προστασία και προαγωγή των εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων της περιφέρειας. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει με εκπρόσωπό της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Α.

   

  Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

  Ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη "CSR Europe".

  Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το Δεκέμβριο του 2008.

   

  Σωματείο Επιχειρηματικότητα Νέων (Σ.Ε.Ν.)

  Η Τράπεζα είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει δια εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Το Σ.Ε.Ν. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2005, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και αποτελείται από 25 μέλη, προερχόμενα από τον επιχειρηματικό κόσμο.

 

 • Λοιπές Συμμετοχές

  Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέχει ενεργά ως μέλος και στους ακόλουθους οργανισμούς, σωματεία και ενώσεις:

   

  Μέλος Δ.Σ.:

  • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Παν. & Αγλαΐα Κυριακού”

  • Εποπτικό Συμβούλιο Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.)

  • Εθνικά Κληροδοτήματα

  • Εθνική Πινακοθήκη

  • Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)

   

  Απλό Μέλος:

  • Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως

  • Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM)

  • Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία

  • Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA)

  • Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών – (ΕΙΕΠ)

  • Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

  • Ελληνοβουλγαρικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

  • Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

  • Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

  • Ελληνοελβετικός Σύνδεσμος Ι.Γ. Εϋναρδος

  • Ελληνοϊαπωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο

  • Ελληνοκινεζικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

  • Ελληνορουμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριo

  • Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο

  • Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

  • Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Σερβίας

  • Ινστιτούτο Επικοινωνίας ( Έρευνα)

  • Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά

  • Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

  • The Baltic Exchange

  • Economie Mediterranee - Ecomed

  • The European Association for Banking and Financial History E.V.

  • European Investment Bank - ISLTC CLUB

  • Guide Share Europe (GSE)

  • International Council on Archives (ICA)

  • International Forfaiting Association - IFA

  • Institut International d'Etudes Bancaires

  • The Propeller Club of the United States

 

 • Δείκτες Αξιολόγησης

  FTSE4Good Index Series

  Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στους χρηματιστηριακούς δείκτες αειφορίας FTSE4Good Europe και FTSE4Good Global από το 2004. Στο πλαίσιο της συμμετοχής αυτής, αξιολογείται ετησίως για την περιβαλλοντική της επίδοση από τον οργανισμό Ethical Investment Research Service (EIRIS). Με τη συμμετοχή της στους παραπάνω δείκτες, η Εθνική Τράπεζα προωθεί τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις. Οι δείκτες αυτοί δημιουργήθηκαν από το διεθνή οργανισμό FTSE, προκειμένου να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των κοινωνικά ευαίσθητων επενδυτών για επενδύσεις σε εταιρείες που ανταποκρίνονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

   

  Carbon Disclosure Project

  Η Εθνική Τράπεζα δημοσιεύει από το 2007, μέσω του Ανεξάρτητου Μη-Κερδοσκοπικού Οργανισμού Carbon Disclosure Project, ο οποίος διαθέτει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων πρωτογενών εταιρικών πληροφοριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, στοιχεία αναφορικά με θέματα στρατηγικής της για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς επίσης και δεδομένα που αφορούν στη χρήση νερού και τις εκπομπές CO2 που προέρχονται από τις δραστηριότητες της.