Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οργανωτική Δομή για θέματα ΕΚΕ

Κατά το 2010 η Εθνική Τράπεζα, επιδιώκοντας τη συστηματοποίηση της διαχείρισης των θεμάτων που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, προέβη -με αποφάσεις της Διοίκησης- σε μια σειρά από διαρθρωτικές και οργανωτικές αλλαγές καθώς και στον ορισμό Υπευθύνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας.

Οι αποφάσεις αυτές της Διοίκησης της Τράπεζας τεκμηριώνουν τη διαχρονική δέσμευση και τη στρατηγική της απόφαση για συνεχή αναβάθμιση του ρόλου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας, ως εκπρόσωπος της Διοίκησης, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Να μεριμνά και να συντονίζει την εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας.
  • Να προτείνει την ανασκόπηση των διαδικασιών.
  • Να επιβεβαιώνει την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών.
  • Να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την πορεία των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας.

Από τις 24 Ιουλίου 2012, ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης, κ. Μ. Σταθόπουλος, ανέλαβε με απόφαση της Διοίκησης καθήκοντα Υπευθύνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας.