Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οργανωτική Δομή για θέματα ΕΚΕ

Η Εθνική Τράπεζα, επιδιώκοντας τη συστηματοποίηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της διαχείρισης των θεμάτων που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, έχει προβεί στις ακόλουθες διαρθρωτικές και οργανωτικές αλλαγές:

- Το 2015, ορίστηκε με απόφαση της Διοίκηση της ΕΤΕ ως «Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ε.Τ.Ε.» (Environmental and Social Management System (ESMS) Officer), ο Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, ο οποίος, ως εκπρόσωπος της Διοίκησης, έχει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για:

  • την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ε.Τ.Ε.,
  • τον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και
  • την επιβεβαίωση της επίτευξης των στόχων της Τράπεζας και την υποβολή εκθέσεων ως προς τις επιδόσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και τον προσανατολισμό προς τη βελτίωση του.

- Το 2017, συστήνεται από την Τράπεζα, η Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Οι αποφάσεις αυτές της Διοίκησης της Τράπεζας τεκμηριώνουν τη διαχρονική δέσμευση και τη στρατηγική της απόφαση για συνεχή αναβάθμιση του ρόλου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας.