Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες μας

Στο Private Banking της Εθνικής Τράπεζας σας προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα από σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως:

Επενδυτικές υπηρεσίες

Επενδύσεις σε:

 • ομόλογα εσωτερικού και εξωτερικού
 • μετοχές του ελληνικού και πολλών διεθνών Χρηματιστηρίων
 • παράγωγα
 • Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου
 • Εξατομικευμένα επενδυτικά προϊόντα (Structured products)
 • Εκτέλεση πράξεων συναλλάγματος: FX spot ή forward, options
 • Αμοιβαία Κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού
 • Τις πιστωτικές κάρτες go gold MasterCard και Platinum MasterCard
 • Υπηρεσία Θεματοφυλακής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: φύλαξη χρεογράφων και είσπραξη μερισμάτων
 • Ενημέρωση για την Ελληνική και τις Διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

 

Τραπεζικές εργασίες:

Οι πελάτες του Private Banking έχουν επιλογή ανάμεσα στις ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, όπως λογαριασμούς καταθέσεων σε ευρώ και συνάλλαγμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δανειστικές διευκολύνσεις και πιστωτικές κάρτες, μεταφορές κεφαλαίων κλπ.

Πριν από την κατάστρωση της επενδυτικής σας στρατηγικής γίνεται διερεύνηση - αξιολόγηση της επενδυτικής σας θεώρησης (profile) με γνώμονα:

 • τον κίνδυνο που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε
 • το χρονικό σας ορίζοντα
 • τους επενδυτικούς σας στόχους.

 

Τα εν λόγω προιόντα και υπηρεσίες διατίθενται με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών Πράξεων Νομοθετικού περιεχομένου, όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές.