Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού: Πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ το 2019 και 3,6% το 2020, με €1,2δισ. να προορίζονται για ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020

Σύμφωνα με το προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού του 2020, το πρωτογενές πλεόνασμα (βάσει ορισμού Ενισχυμένης Εποπτείας) για το 2019 εκτιμάται στο 3,7% του ΑΕΠ, παρά την εφαρμογή επεκτατικών δημοσιονομικών μέτρων ύψους €2,0δισ. το 2019.

Για το 2020, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,6%, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται, οι οποίες αποτιμώνται στα €1,2δισ. (0,6% του ΑΕΠ).Οι εν λόγω παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση: (i) του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα στο 9% από 22%, (ii) των ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, και (iii) του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων στο 24% από 28%. Το ανωτέρω κόστος εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστεί από: i) φορολογικά έσοδα €0,6δισ. από μέτρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών (μέσω αύξησης στο 30% του αναγκαίου ποσοστού ηλεκτρονικών πληρωμών επί του φορολογητέου εισοδήματος, έναντι μεσοσταθμικού 11-12%, περίπου, που ίσχυε μέχρι σήμερα), και ii) επιπρόσθετες εξοικονομήσεις ύψους €0,6 δισ., που απορρέουν από εξορθολογισμό δαπανών, βελτίωση συλλογής εσόδων και διεύρυνση της βάσης εφαρμογής της φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

Επιτυχής επανέκδοση 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου, με επιτόκιο 1,5%, και αρνητικό επιτόκιο 3μηνου εντόκου γραμματίου για πρώτη φορά

Στις 8 Οκτωβρίου 2019, το ελληνικό δημόσιο προέβη επιτυχώς στην επανέκδοση ομολόγου 10ετούς διάρκειας, με επιτόκιο 1,5% – που αποτελεί ιστορικό χαμηλό για έκδοση ομολόγου – αντλώντας από τις αγορές ποσό €1,5δισ., με την πλειονότητα των αγοραστών να αντιστοιχεί σε θεσμικά χαρτοφυλάκια από το εξωτερικό.
Αντιστοίχως, στην τελευταία έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου, το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο (-0,02%), για πρώτη φορά στην ιστορία του.