Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αμοιβαία Κεφάλαια

​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 
Οι μεταβολές τιμών  των funds, που διαθέτει ο Όμιλος ΕΤΕ από αρχή έτους και για διάστημα 3ετίας παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:​