Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Ευρωζώνη: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει χαμηλή ανάπτυξη το 2020 (+1,2%) και το 2021 (+1,2%), εν μέσω σχετικά ήπιας δημοσιονομικής επέκτασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μικρές καθοδικές αναθεωρήσεις για το ΑΕΠ της περιόδου 2019, 2020 & 2021, το οποίο αναμένεται σε +1,1%, +1,2% & +1,2%, αντίστοιχα. Η επιβράδυνση από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της περιόδου 2017/2018 (≈2,2%), οφείλεται κατά κύριο λόγω στη σημαντική μείωση της συνεισφοράς στο ΑΕΠ των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγές μείον εισαγωγές), καθώς ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών μειώθηκε σημαντικά αντανακλώντας την επιβράδυνση στο διεθνές εμπόριο, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των υψηλότερων δασμών που έχουν επιβληθεί σε περίπου $350 δις αγαθά (βλέπε ΗΠΑ-Κίνα) και της συνεπακόλουθης αναβολής ή/και ματαίωσης ορισμένων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Η εγχώρια ζήτηση, και δη η ιδιωτική κατανάλωση, παραμένει ανθεκτική το 2020 λόγω του αυξανόμενου εισοδήματος από εργασία (υψηλότεροι μισθοί και περισσότεροι εργαζόμενοι, με το ποσοστό ανεργίας να κυμαίνεται περίπου στο 7,5% -- χαμηλό 12 ετών – αν και με μεγαλύτερη ετερογένεια μεταξύ των χωρών μελών σε σύγκριση με το 2007). Η επιβράδυνση της ανάπτυξης πιθανώς να επιφέρει, με κάποια χρονική υστέρηση, επιβράδυνση και στην αγορά εργασίας, η οποία προς το παρόν αποδεικνύεται (και αναμένεται) ομαλή.


Οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αναμένεται να επιβραδυνθούν το 2020, από τεχνηέντως υψηλά επίπεδα το 2019 (λόγω Ιρλανδίας), αν και οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το διεθνές εμπόριο και η πιθανότητα ανάκλησης μέρους των δασμών που έχουν επιβληθεί μεταξύ ΗΠΑ/Κίνας, ενδέχεται να περιορίσουν, εν μέρει, την αβεβαιότητα που έχει ενσωματωθεί στις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων.