Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Ιδιώτες
  • Οδηγία MiFID για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Ν. 3606/2007)

Οδηγία MiFID για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Ν. 3606/2007)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID). 

Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 3606/2007 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2007. 

Κύριοι στόχοι της Οδηγίας αποτελούν:

  • η μεγαλύτερη διαφάνεια
  • η αυξημένη προστασία των επενδυτών 
  • η ενοποίηση των αγορών 
  • η διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών και 
  • η ενίσχυση του ανταγωνισμού.

 

Για να δείτε:

  • το Δελτίο Προσυμβατικής Πληροφόρησης Πελατών για τη διενέργεια επενδυτικών υπηρεσιών πατήστε εδώ.
  • το Υπόδειγμα Βασικής Σύμβασης πατήστε εδώ.