Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πλαίσιο MiFID ΙΙ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).  Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 3606/2007 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2007. 

Στις 15 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2014/65 (MiFID II) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 τα οποία σε συνδυασμό με τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών πράξεις αναφέρονται από κοινού ως «πλαίσιο MiFID II». Το νέο πλαίσιο έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 3/1/2018 και ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4514/2018.

Η εφαρμογή του πλαισίου MiFID II αποσκοπεί στη:

 • μεγαλύτερη διαφάνεια
 • αυξημένη προστασία των επενδυτών 
 • δημιουργία ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοοικονομικών αγορών
 • διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών και 
 • ενίσχυση του ανταγωνισμού.

 

Για να δείτε:

  • την Προσυναλλακτική Πληροφόρηση Κόστους / Επιβαρύνσεων Τίτλων ΧΑ πατήστε εδώ.
  • την Προσυναλλακτική Πληροφόρηση Κόστους / Επιβαρύνσεων ΟΣΕΚΑ πατήστε εδώ.
  • την Προσυναλλακτική Πληροφόρηση Κόστους / Επιβαρύνσεων Ομολόγων πατήστε εδώ.
  • την Προσυναλλακτική Πληροφόρηση Κόστους / Επιβαρύνσεων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου  πατήστε εδώ.
  • την Προσυναλλακτική Πληροφόρηση Κόστους / Επιβαρύνσεων προϊόντος Επενδυτικό Νέας Γενιάς πατήστε εδώ 

  • το Δελτίο Προσυμβατικής Πληροφόρησης Πελατών που ισχύει με το νέο πλαίσιο, για τη διενέργεια από 3/1/2018 των επενδυτικών υπηρεσιών, πατήστε εδώ.
  • το Υπόδειγμα Βασικής Σύμβασης, πατήστε εδώ.
  • την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης που εφαρμόζει η Τράπεζα πατήστε εδώ.
  • την Επιστολή Κατηγοριοποίησης Ιδιώτη πατήστε εδώ.