Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ασφάλεια Ζωής Στεγαστικού Δανείου


Η ασφάλεια ζωής δανειολήπτη στεγαστικού δανείου, είναι ένα προϊόν της Εθνικής Ασφαλιστικής, το οποίο προσφέρεται από την Εθνική Τράπεζα σε φυσικά πρόσωπα δανειολήπτες ή/και εγγυητές στεγαστικών δανείων.

Με την ασφάλεια ζωής, εξασφαλίζετε την αποπληρωμή του δανείου σας και δεν επιβαρύνετε οικονομικά την οικογένειά σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.


Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλιζόμενου (δανειολήπτη / εγγυητή) από ασθένεια ή ατύχημα κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης, η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ασφάλισμα (παροχή) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Το ποσό που καταβάλλεται στην Τράπεζα είναι ίσο με το άληκτο κεφάλαιο του δανείου και μέχρι τρεις (3) ληξιπρόθεσμες δόσεις, κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλιζόμενου, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην ασφάλιση.

 

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος

 • Ελάχιστη ηλικία ασφαλιζόμενου στην έναρξη της ασφάλισης: 18 ετών
 • Μέγιστη ηλικία ασφαλιζόμενου στην έναρξη της ασφάλισης: 65 ετών
 • Μέγιστη Ηλικία Κάλυψης: 70 ετών
 • Μέγιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (€200.000).
 • Η διάθεση του ασφαλιστικού προϊόντος πραγματοποιείται εφόσον έχετε γίνει δεκτός στην ασφάλιση, κατόπιν της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υγείας, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Συμμετοχής.
 • Αφορά μόνιμους κάτοικους Ελλάδος.
 • Κάθε ασφαλιζόμενος (δανειολήπτης/εγγυητής) μπορεί να ασφαλιστεί για ποσοστό μέχρι το 100% του δανείου, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό ασφάλισης είναι τουλάχιστον 100%. Π.χ. Σε δάνειο με 2 δανειολήπτες μπορούν να ασφαλιστούν και οι δύο με ποσοστό 100% ο καθένας ή 50% έκαστος. Προϋπόθεση για την ασφάλιση του εγγυητή αποτελεί η ασφάλιση τουλάχιστον ενός  δανειολήπτη σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κεφαλαίου του δανείου.
 • Το ασφάλιστρο υπολογίζεται σε μηνιαία βάση ως ποσοστό 0,343‰ επί του εκάστοτε άληκτου κεφαλαίου του δανείου, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν καθυστερήσεων. Π.χ. για άληκτο κεφάλαιο δανείου €10.000, τα ασφάλιστρα ανέρχονται σε €3,43 το μήνα για ποσοστό ασφάλισης 100%.

Το ποσό των ασφαλίστρων που καταβάλλεται μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, δεδομένου ότι υπολογίζεται επί του εκάστοτε άληκτου κεφαλαίου του δανείου, το οποίο μειώνεται με την αποπληρωμή του δανείου.

 

Διάρκεια

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ορίζεται είτε η ημερομηνία ενεργοποίησης του δανείου, είτε η ημερομηνία της Αίτησης-Βεβαίωσης Ασφάλισης, όποια είναι μεταγενέστερη.

Η ασφάλιση λήγει με την εξόφληση του δανείου ή προηγουμένως, με τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου. Διακόπτεται επίσης, σε περίπτωση που το επιθυμείτε ή επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος ή δεν πληρώνονται κανονικά τα ασφάλιστρα ή οι δόσεις του δανείου.

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση αναλυτικά, για τα χαρακτηριστικά, τις καλύψεις, τους περιορισμούς / τις εξαιρέσεις και τους όρους του προγράμματος.

 

Η  καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε..

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481.  Για  περισσότερα πατήστε εδώ .

H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/.


Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

  Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης  ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι…κάντε το τώρα.


Δυνατότητες που σας προσφέρει το πρόγραμμά σας

 • Αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου, σε περίπτωση απώλειας ζωής από ασθένεια ή ατύχημα του δανειολήπτη ή/και του εγγυητή.
 • Ευκολία στην πληρωμή ασφαλίστρων με μηνιαία χρέωση του συνδεδεμένου με το δάνειο λογαριασμού καταθέσεων.
 • Δυνατότητα επιλογής του ποσοστού ασφάλισης ανά πρόσωπο όταν ασφαλίζονται περισσότερα του ενός, με αντίστοιχη διαμόρφωση του κόστους ασφαλίστρων.
 • Γρήγορες και απλές διαδικασίες ασφάλισης.

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

 • Τι κάλυψη παρέχει το πρόγραμμα;
  Καλύπτει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου σε περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη ή/και του εγγυητή από ασθένεια ή ατύχημα, ανάλογα με το ποσοστό ασφάλισης και ειδικότερα το ποσό του άληκτου κεφαλαίου του δανείου και μέχρι 3 τυχόν ανεξόφλητες δόσεις δανείου κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλιζόμενου.
 • Μπορεί να ασφαλιστεί μόνο ο εγγυητής του δανείου;
  Για να ασφαλιστεί ο εγγυητής, πρέπει να έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον ένας δανειολήπτης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κεφαλαίου του δανείου.