Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

 

Η Εθνική Τράπεζα, σας προσφέρει το Full Health, ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, το οποίο σας καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική και διατίθεται μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες για προστασία τόσο της δικής σας υγείας όσο και της οικογένειάς σας.

Σχεδιάστε με ευελιξία την ασφάλιση της υγείας σας με το πρόγραμμα Full Health, σύμφωνα με τις δυνατότητές σας και τις προσωπικές σας ανάγκες.  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Το Full Health είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης που λειτουργεί μέσω ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παρέχει τις εξής καλύψεις:

 • Νοσηλεία (Κάλυψη εξόδων νοσηλείας) ασφαλισμένου συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό  νοσοκομείο  στην Ελλάδα (Συμβεβλημένο ή μη Συμβεβλημένο με την Εθνική Ασφαλιστική) ή στο εξωτερικό.
 • Ανώτατο ποσό  κάλυψης  για κάθε ασφαλιστικό έτος 1.500.000€.
 • Απαλλαγή: Επιλογή ανάμεσα σε 500€, 1.500€ ή 3.000€.
 • Συμμετοχή: Σε κανένα συνδυασμό δεν προβλέπεται συμμετοχή του Ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας (πλέον της απαλλαγής), εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί στη θέση νοσηλείας που έχει επιλέξει κατά την ασφάλιση.
 • Θέση Νοσηλείας: Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε Α΄ και Β΄.
 • Αμοιβές Ιατρών (Χειρουργών, αναισθησιολόγων κ.λπ.): Τα ανώτατα όρια των αμοιβών ορίζονται βάσει πίνακα που περιλαμβάνεται στους όρους της Κάλυψης.
 • Μέγιστη διάρκεια νοσηλείας από την ίδια αιτία: 365 ημέρες.  
 • Συγκεκριμένες Διαγνωστικές Ιατρικές Πράξεις σε Συμβεβλημένα νοσοκομεία με ανώτατο ετήσιο όριο τα 1.000€ με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% ή 0% σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα.
 • Χημειοθεραπείες και Ακτινοθεραπείες.
 • Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας αν κριθεί ιατρικώς αναγκαίο (από τον θεράποντα ιατρό).
 • Έξοδα συνοδού του Ασφαλισμένου εφόσον είναι ανήλικος.
 • Έξοδα επείγουσας μεταφοράς με ανώτατο όριο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Καλύψεων.
 • Έξοδα προ και μετά νοσηλείας ως ποσοστό των αναγνωρισμένων εξόδων (10% με χρήση ασφαλιστικού φορέα, 5% αν δεν γίνει χρήση ασφαλιστικού φορέα).
 • Επίδομα νοσηλείας ή Χειρουργικό επίδομα λόγω μη χρήσης του προγράμματος.
 • Επίδομα χρήσης Ασφαλιστικού φορέα.

Οι παραπάνω παροχές ισχύουν ανά Ασφαλισμένο και σύμφωνα με προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στους Ασφαλιστικούς Όρους του προγράμματος.

Εμπλεκόμενα Πρόσωπα :

Συμβαλλόμενος: Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο με ηλικία ≥18 ετών.

Ασφαλισμένος: Φυσικό πρόσωπο με ελάχιστη ηλικία κατά την έναρξη του προγράμματος, 30 ημερών έως 70 ετών.

Ασφαλιζόμενα - Εξαρτώμενα Πρόσωπα: Φυσικά πρόσωπα, ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα με τα εξής ηλιακά όρια:

 • Ο/η σύζυγος ίδια ηλιακά όρια με τον Ασφαλισμένο.
 • Τα τέκνα από 30 ημερών έως και 17 ετών.

Μπορούν να συμμετέχουν ως Ασφαλιζόμενα - Εξαρτώμενα πρόσωπα έως 5 τέκνα με υποχρεωτική παύση κάλυψης στην ηλικία των 25 ετών.

Προβλέπεται έκπτωση ασφαλίστρων στα οικογενειακά πακέτα, η οποία παρέχεται από την Εθνική Ασφαλιστική, ως εξής: 20% για τον/τη σύζυγο/νόμιμο σύντροφο, 30% για το 1ο (ηλικιακά) παιδί, 40% για το 2ο (ηλικιακά) παιδί, 50% για το 3ο (ηλικιακά) παιδί και από το 4ο και άνω δωρεάν.

Πριν την αίτηση Ασφάλισης απαιτείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας, τόσο για τον Ασφαλισμένο όσο και για τα τυχόν Ασφαλιζόμενα - Εξαρτώμενα πρόσωπα.

Ο Ασφαλισμένος και ο Συμβαλλόμενος πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει η έδρα του να είναι στην Ελλάδα.

Διάρκεια Ασφάλισης

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα.

Τρόπος πληρωμής Ασφαλίστρου

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται με απευθείας χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής κάρτας ΕΤΕ .

Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής ετησίως, μέσω πιστωτικής κάρτας ΕΤΕ:  

 • ή εξαμηνιαία με επιβάρυνση 2%,
 • ή τριμηνιαία με επιβάρυνση 3%,
 • ή μηνιαία με επιβάρυνση 4%,

ενώ σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού η επιβάρυνση μειώνεται σε 1%, 1,5% και 2% αντίστοιχα.

 

Ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά, τις καλύψεις, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του προγράμματος ασφάλισης μέσω της προσυμβατικής ενημέρωσης , των όρων ασφάλισης  και του Εγγράφου Πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν - IPID  ή επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Η  καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481, www.nbg.gr. Για  περισσότερα πατήστε εδώ . H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης  ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι…κάντε το τώρα

Δυνατότητες που σας προσφέρει το Full Health

 • Υψηλό ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της Εθνικής Ασφαλιστικής 1.500.000€
 • Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις ασφαλίστρων που παρέχονται από την Εθνική Ασφαλιστική κατά 20% για τον/τη σύζυγο/νόμιμο σύντροφο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο και από το 4ο παιδί  και άνω δωρεάν.
 • Επιλογή της συχνότητας πληρωμής του ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο ωστόσο μπορεί να πληρωθεί και σε εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες ή μηνιαίες δόσεις. 
 • Ευελιξία με επιλογή του ποσού συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας (500€, 1.500€ ή 3.000€), ώστε η ασφάλιση να ανταποκρίνεται  καλύτερα στις ανάγκες σας.
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας ανάμεσα σε Α΄ ή  Β΄
 • Μηδενισμός ή μείωση κατά 50% της απαλλαγής ανάλογα με την επιλογή του Νοσοκομείου
 • Bonus χρήσης άλλου Φορέα σε περίπτωση νοσηλείας και μη χρήσης του προγράμματος, με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος.
 • Άμεση εξόφληση των εξόδων νοσηλείας σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική Νοσοκομεία.
 • Ελεύθερη επιλογή Νοσοκομείου για νοσηλεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Δεν απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος μέχρι και την ηλικία των  55 ετών, όταν δεν υπάρχει  γνωστό ιατρικό ιστορικό.

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις