Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

«Σύνταξη ΕΘΝΙΚΗΣ»

Η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το νέο τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ» το οποίο διατίθεται από το δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο της συνεχούς αναγνώρισης των αναγκών των πελατών της.

Το «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ» είναι ένα πρόγραμμα Συνταξιοδοτικού και Ασφαλιστικού χαρακτήρα, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω μηνιαίων καταβολών, να δημιουργήσετε σταδιακά ένα κεφάλαιο με το οποίο θα ενισχύσετε  το ποσό της σύνταξης  που θα λαμβάνετε από τον κοινωνικό σας  φορέα, ή απλά  θα  πραγματοποιήσετε τα μικρά ή μεγάλα σχέδιά σας.  

Για περισσότερες  λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.​

 Διάρκεια

Η επιλογή της διάρκειας του προγράμματος είναι ελεύθερη, με ελάχιστο τα 15 έτη και με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της ηλικίας του Ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης, να μην υπερβαίνει τα 75 έτη.

 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα μπορείτε να συμμετάσχετε με ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο* το ποσό των 60€ και μέγιστο το ποσό των 500€. Παρέχονται δύο επιλογές ασφαλίστρου, σταθερού ή αυξανόμενου 3% κατ’ έτος.

 (*)  Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται με την Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ασφαλίσεων Ζωής και με το ποσό  των €10,00 (μόνο στην έναρξη) για έξοδα φακέλου («δικαίωμα συμβολαίου») .

 

Παροχές

   • Σχηματισμός ενός εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη. 
                                                      ή
   • Εγγυημένη Μηνιαία Σύνταξη  διάρκειας 10,15,20,25 έτη.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του κεφαλαίου στη λήξη υπό μορφή:

   • Ισόβιας μηνιαίας Σύνταξης.

   • Σύνταξης συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξάντλησης κεφαλαίου.
 
   • Ισόβιας μηνιαίας σύνταξης με εγγυημένη περίοδο καταβολής 5 ή 10 έτη.

   • Ισόβιας μηνιαίας σύνταξης χωρίς εγγυημένη περίοδο κ.λπ.

   • Ασφαλιστική κάλυψη του Ασφαλισμένου, σε περίπτωση Απώλειας Ζωής πριν τη λήξη του
     προγράμματος με επιστροφή των καταβληθέντων ασφαλίστρων.

   • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων (Α.Π.Α.) σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Διαρκούς Ολικής
     Ανικανότητας από Ατύχημα με επιπλέον καταβολή εφάπαξ το άθροισμα των υπολειπόμενων μέχρι τη
     λήξη μηνιαίων καταβολών.


Δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης

Έχετε τη δυνατότητα ολικής ρευστοποίησης του προγράμματος μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος  και εφόσον έχουν εξοφληθεί  οι αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις ασφαλίστρων (24  δόσεις). Η αξία εξαγοράς είναι εγγυημένη από την Εθνική Ασφαλιστική και γνωστή εκ των προτέρων, καθώς αναγράφεται κατά έτος στον Πίνακα Εξαγορών, που παραλαμβάνετε με την Αίτηση Ασφάλισης - Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.


Προσφορά του προγράμματος σε ένα δικό σας άνθρωπο


Μπορείτε να προσφέρετε το πρόγραμμα σε ένα συγγενικό σας πρόσωπο (π.χ. σύζυγο) με στόχο την εξασφάλιση ενός κεφαλαίου με το οποίο θα συμπληρώσει ανάλογα με τις ανάγκες του, το εισόδημά του κατά τα χρόνια της συνταξιοδότησης του ή/και να ενισχύσει το ποσό της σύνταξης που θα λαμβάνει από τον κοινωνικό του φορέα, μέσω ιδιωτικής ασφάλισης.

 

Η καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Η ασφάλιση διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. Για  περισσότερα πατήστε εδώ.

Στην περίπτωση διάθεσης των ασφαλιστικών προγραμμάτων μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, αυτή διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.:http://insuranceregistry.uhc.gr/.

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τα πιστοποιημένα στελέχη  μας αναλυτικά για τη λειτουργία του προγράμματος.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

  • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα​.

 Δυνατότητες που σας προσφέρει το πρόγραμμά σας

• Εγγυημένο από την Εθνική Ασφαλιστική κεφάλαιο στη λήξη, αλλά και ενδιάμεσα μέσω πίνακα
   εγγυημένων αξιών εξαγοράς.

• Εναλλακτικοί τρόποι λήψης της παροχής στη λήξη του προγράμματος, ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας.

• Προσφορά του προγράμματος σε ένα δικό σας άνθρωπο (π.χ. σύζυγο κ.λπ.) με στόχο μέσω μιας
   συστηματικής μηνιαίας αποταμίευσης να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο ανάλογα με τις ανάγκες του, για 
   την ενίσχυση της σύνταξής του.

• Ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες και απαιτήσεις σας με τη δυνατότητα επιλογής του ύψους της
   τοποθέτησης.
​Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις