Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

«Σύνταξη ΕΘΝΙΚΗΣ»

​ Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, σας προσφέρει το «Σύνταξη ΕΘΝΙΚΗΣ», ένα νέο τραπεζοασφαλιστικό ​πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου για κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Φροντίστε από σήμερα:

 • για τη συμπλήρωση της σύνταξής σας
 • για τη διατήρηση του επιπέδου διαβίωσης  μετά τη συνταξιοδότηση και
 • για κάθε προσωπικό σας σχέδιο.
Το πρόγραμμα «Σύνταξη ΕΘΝΙΚΗΣ» δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς. Για να σας βοηθήσει από σήμερα να σχηματίσετε σταδιακά ένα κεφάλαιο, μέσω τακτικών μηνιαίων καταβολών και της δυνατότητας έκτακτων καταβολών, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τον οικονομικό σας προγραμματισμό, που μπορεί να μετατραπεί σε συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό εισόδημα.


Για περισσότερες  λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.​

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος


 

 Διάρκεια

Η επιλογή της διάρκειας του προγράμματος είναι ελεύθερη με ελάχιστο τα 10 έτη και με την προϋπόθεση στη λήξη του προγράμματος ο Ασφαλιζόμενος να μην είναι μεγαλύτερος από 75 ετών.

 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα συμμετέχετε μέσω τακτικών μηνιαίων καταβολών με απευθείας χρέωση του τραπεζικού  σας  λογαριασμού ή της πιστωτικής σας κάρτας  (έκδοσης  Εθνικής Τράπεζας).

Οι τακτικές μηνιαίες καταβολές (*) περιλαμβάνουν:

 • Το ασφάλιστρο βασικής ασφάλισης, το ύψος του οποίου εσείς επιλέγετε (ελάχιστο ποσό €50 και μέγιστο €500).
 • Το ασφάλιστρο για την κάλυψη της Απαλλαγής Πληρωμής  Ασφαλίστρου.

(*) Μαζί με το πρώτο ασφάλιστρο καταβάλλεται εφάπαξ και Δικαίωμα Συμβολαίου €10. Στις τακτικές μηνιαίες καταβολές καθώς και στο Δικαίωμα Συμβολαίου εφαρμόζεται Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου.

Για την ενίσχυση της αποταμιευτικής διαδικασίας, στο πρόγραμμα λειτουργεί αυτόματη αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε κάθε ετήσια επέτειο του Ασφαλιστηρίου, η οποία στην παρούσα φάση είναι 3%.


 

Παροχές

 • Εξασφάλιση των δικών σας ανθρώπων: Το «Σύνταξη  ΕΘΝΙΚΗΣ» σάς παρέχει σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα, απαλλαγή από την πληρωμή της μηνιαίας  καταβολής μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, προστατεύει και τους δικούς σας ανθρώπους σε περίπτωση απώλειας ζωής, αποδίδοντάς τους το σύνολο των καταβληθέντων ασφαλίστρων βασικής ασφάλισης και τυχόν μερισμάτων, προσαυξημένο, σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα, με το άθροισμα των υπολειπόμενων καταβολών μέχρι τη λήξη.
 • Σχηματισμός ενός εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη.
 • Δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον ποσών (μερίσματα), τα οποία δεν είναι εγγυημένα και εξαρτώνται από τις αποδόσεις των επενδύσεων.
 • Δυνατότητα επιλογής  καταβολής του εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη, ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας,  υπό μορφή:
  •  εφάπαξ
  • εγγυημένης μηνιαίας παροχής για ορισμένο χρονικό διάστημα 5, 10, 15, 20 ή 25 ετών
  • ισόβιας μηνιαίας σύνταξης ή ισόβιας μηνιαίας σύνταξης με εγγυημένη περίοδο καταβολής, υπό προϋποθέσεις

​Έκτακτες καταβολές για την ενίσχυση του προγράμματος

Έχετε τη δυνατότητα ενίσχυσης του προγράμματος με έκτακτες καταβολές μετά την πάροδο έξι μηνών από την έναρξη του προγράμματος και μία φορά ανά ασφαλιστικό έτος (*).

 (*) Στις  έκτακτες καταβολές ασφαλίστρου εφαρμόζεται  Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου. Το ποσό της έκτακτης καταβολής είναι ίσο με το καθαρό ετήσιο ασφάλιστρο με ελάχιστο τα €1.000.


 

Μείωση  ασφαλίστρου

Σας παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να προβείτε σε μείωση του ασφαλίστρου μία φορά ετησίως καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  Σημειώνεται ότι  το μειωμένο ασφάλιστρο δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου αποδεκτού ασφαλίστρου κατά την ημερομηνία μείωσης (σήμερα €50).

 

Δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης

Έχετε τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης του συμβολαίου μετά την πληρωμή έξι (6) μηνιαίων δόσεων ασφαλίστρων.  Η συνολική αξία εξαγοράς περιλαμβάνει και τυχόν συσσωρευμένα ανείσπρακτα μερίσματα. Η εγγυημένη αξία του προγράμματος κατ' έτος, αναγράφεται στον Πίνακα Εξαγορών, που παραλαμβάνετε με την Αίτηση Ασφάλισης-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

 

Δυνατότητα  συμμετοχής στα Προγράμματα:

* Το ποσοστό έκπτωσης για τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα ενεργοποιηθούν και εξοφληθούν  έως την 29/12/2017 ανέρχεται σε  16%.

Το αυξημένο ποσοστό έκπτωσης θα εφαρμόζεται έως την πρώτη ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  ανεξάρτητα από την επιλογή του τρόπου εξόφλησης  των ασφαλίστρων (ετήσιος / εξάμηνος / τρίμηνος). Μετά την πρώτη ετήσια ανανέωση, το  ποσοστό  έκπτωσης θα επανέρχεται στο 10%, ποσοστό που ίσχυε πριν από την παρούσα προωθητική ενέργεια.


 

Προσφορά του προγράμματος σε ένα δικό σας άνθρωπο

Μπορείτε να προσφέρετε το πρόγραμμα σε ένα συγγενικό σας πρόσωπο (π.χ. σύζυγο), με στόχο την υποστήριξη του δικού του οικονομικού προγραμματισμού. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα να συγκεντρώσουν ένα σημαντικό κεφάλαιο για να καλύψουν προγραμματισμένες ανάγκες τους σε βάθος χρόνου, όπως πρόσθετο εισόδημα κατά τα χρόνια της συνταξιοδότησης.

 


 

Η καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το ενημερωτικό έντυπο που περιγράφεται στο ν. 4364/2016  και το οποίο βρίσκεται στα Καταστήματα. Η ασφάλιση διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10232, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481, Αθήνα και της Ανώνυμης Εταιρίας Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης «NBG BANCASSURANCE» μέλους του Ομίλου Εταιριών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 288616, Σταδίου 24, 10564 Αθήνα.

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας αναλυτικά για τη λειτουργία του προγράμματος.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα​.

Το προϊόν διατίθεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές.

 Δυνατότητες που σας προσφέρει  το πρόγραμμά σας

 • Απλή διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίου για κάλυψη μελλοντικής ανάγκης, με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού ή της πιστωτικής σας κάρτας (έκδοσης Εθνικής Τράπεζας).
 • Εγγυημένη εξελικτική πορεία του προγράμματος ανά έτος, μέσω Πίνακα Εξαγορών, όπου αποτυπώνονται τα ελάχιστα ποσά σε περίπτωση ρευστοποίησης.
 • Αυτόματη ενίσχυση της αποταμίευσης με αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε κάθε ετήσια επέτειο του Ασφαλιστηρίου.
 • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου και πρόσθετη κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου σε περίπτωση ατυχήματος (κάλυψη θανάτου ή διαρκούς ολικής ανικανότητας).
 • Ενίσχυση του προγράμματος με έκτακτες καταβολές.
 • Εναλλακτικοί τρόποι λήψης των χρημάτων στη λήξη του προγράμματος, ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας.
 • Συμμετοχή σε άλλα τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα με ευνοϊκή τιμολόγηση.
 • Προσφορά του προγράμματος σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. σύζυγο).​ 
​Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
 • Μπορώ να προσφέρω το πρόγραμμα στο παιδί μου;
  Σε περίπτωση που αποφασίσετε, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, να προσφέρετε το «Σύνταξη ΕΘΝΙΚΗΣ» στο παιδί σας, μπορείτε να το ορίσετε   ως δικαιούχο της παροχής στη λήξη του προγράμματος με την προϋπόθεση να είναι ανήλικο.  Στο πρόγραμμα  μπορείτε να ορίσετε έως και 2 ανηλίκους. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να στηρίξετε οικονομικά το παιδί σας σε σημαντικές στιγμές της ζωής του, όπως οι σπουδές ή το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του.