Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

«Παιδικό ΕΘΝΙΚΗΣ»

​​

Η Εθνική Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής,  δημιούργησε το νέο  τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα «ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ» το οποίο διατίθεται από το δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

Τo «ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ» είναι ένα πρόγραμμα  Αποταμιευτικού και Ασφαλιστικού χαρακτήρα το οποίο εγγυάται τη σταδιακή δημιουργία ενός κεφαλαίου, μέσω τακτικών μηνιαίων καταβολών, που θα μπορεί να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση των σπουδών του παιδιού σας, το επαγγελματικό του ξεκίνημα ή απλά θα του προσφέρει ένα πρόσθετο εισόδημα για να πραγματοποιήσει τα μικρά και μεγάλα σχέδιά του.  

Για περισσότερες  λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Διάρκεια​

Η επιλογή της διάρκειας του προγράμματος είναι ελεύθερη, με ελάχιστο τα 15 έτη και με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της ηλικίας του Ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης να είναι πάνω από 18 έτη και να μην υπερβαίνει τα 37 έτη.
 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα μπορείτε να συμμετάσχετε  με ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο* το ποσό των  60€ και μέγιστο το ποσό των 500€. Παρέχονται δύο επιλογές ασφαλίστρου, σταθερού ή αυξανόμενου 3% κατ’ έτος.

 (*) Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται με την Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ασφαλίσεων Ζωής και με το ποσό  των €10,00 (μόνο στην έναρξη) για έξοδα φακέλου («δικαίωμα συμβολαίου») .

 

Παροχές

     • Εγγυημένο εφάπαξ  κεφάλαιο στη λήξη
                                        ή
     • Εγγυημένο «Μηνιαίο Εισόδημα» διάρκειας 4, 5, 10 ετών.

Επιπλέον προσφέρεται εναλλακτικά η δυνατότητα:

     • Μηνιαίου Εισοδήματος» άλλης διάρκειας πλην των 4, 5, 10 ετών

     • Εγγυημένου «Μηνιαίου Εισοδήματος» συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξάντλησης του κεφαλαίου κ.λπ.

     • Ασφαλιστική κάλυψη του Συμβαλλόμενου, Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων (Α.Π.Α.) σε περίπτωση
       Απώλειας Ζωής ή Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα.

 

Δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης

Έχετε τη δυνατότητα ολικής ρευστοποίησης του προγράμματος μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος και εφόσον έχουν εξοφληθεί οι αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις ασφαλίστρων (24 δόσεις). Η αξία εξαγοράς είναι εγγυημένη από την Εθνική Ασφαλιστική και γνωστή εκ των προτέρων καθώς αναγράφεται κατά έτος στον Πίνακα Εξαγορών, που παραλαμβάνετε με την Αίτηση Ασφάλισης-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Προσφορά του προγράμματος σε ένα δικό σας άνθρωπο.

Μπορείτε να προσφέρετε το πρόγραμμα σε ένα συγγενικό σας πρόσωπο (π.χ. παιδί, εγγόνι), με στόχο
την εξασφάλιση ενός κεφαλαίου που θα το στηρίξει στα πρώτα νεανικά του χρόνια (φοιτητής, νέος επαγγελματίας).

 

Η καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Η ασφάλιση διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. Για  περισσότερα πατήστε εδώ .

 Στην περίπτωση διάθεσης των ασφαλιστικών προγραμμάτων μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, αυτή διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/.

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τα πιστοποιημένα στελέχη μας αναλυτικά για τη λειτουργία του προγράμματος.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

  • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα​.

Δυνατότητες που σας προσφέρει  το πρόγραμμά σας

• Εγγυημένο από την Εθνική Ασφαλιστική κεφάλαιο στη λήξη, αλλά και ενδιάμεσα μέσω πίνακα
   εγγυημένων αξιών εξαγοράς.

• Εναλλακτικοί τρόποι λήψης της παροχής στη λήξη του προγράμματος, ανάλογα με τις τότε ανάγκες του
   παιδιού.

• Προσφορά του προγράμματος σε ένα δικό σας άνθρωπο (π.χ.  παιδί, εγγόνι κ.λπ.) με στόχο την
   υποστήριξη του στην έναρξη της σταδιοδρομίας του.

• Ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες και απαιτήσεις σας με τη δυνατότητα επιλογής του ύψους της
   τοποθέτησης.


 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις​


  • Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του συμβολαίου σε περίπτωση ακύρωσής του;
    Για διάστημα έως και δύο (2) έτη από τη στιγμή που έγινε απαιτητή η πρώτη απλήρωτη δόση και με αίτηση του πελάτη, το πρόγραμμα μπορεί να τεθεί ξανά σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα καθυστερούμενα ασφάλιστρα της βασικής ασφάλισης ζωής προσαυξημένα κατά 3% και τα ασφάλιστρα των τυχόν συμπληρωματικών καλύψεων από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία επαναφοράς.