Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

ESTIA 3, 5 ΠΡΟΝΟΜΙΟ

​​

Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής σας προσφέρουν ασφάλεια από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των επιτοκίων. Έχουν προκαθορισμένη χρονική περίοδο με σταθερό επιτόκιο για τα 3 ή 5 πρώτα χρόνια της διάρκειας του δανείου.
Στην περίπτωση που το δάνειο έχει συνολική διάρκεια μεγαλύτερη από την περίοδο σταθερού επιτοκίου, για την υπολειπόμενη περίοδο, οι  δόσεις θα υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο διατραπεζικής Euribor 3Μ, με ελάχιστο το παρεμβατικό επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. πλέον σταθερού περιθωρίου.  

 

Το ελάχιστο ποσό του δανείου που μπορείτε να λάβετε είναι €10.000 και μπορεί να ανέλθει μέχρι το 100% του οφειλόμενου τιμήματος σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή του κόστους για την εκτέλεση εργασιών.

 Η συνολική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου κυμαίνεται από 6 – 40 έτη.

 

Η διάρκεια της περιόδου σταθερού επιτοκίου, καθώς και η συνολική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου διαμορφώνονται με βάση τις δικές σας προσωπικές ανάγκες, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.

 

Τα στεγαστικά δάνεια αυτά προορίζονται για:

  • αγορά ακινήτου ή οικοπέδου
  • ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή ακινήτου.

                               

Δείτε με μια ματιά τα βασικά χαρακτηριστικά του ESTIA 3, 5 ΠΡΟΝΟΜΙΟ

  Διάρκεια Επιτόκιο
Ύψος δανείου Συνολική Διάρκεια* Περίοδος σταθερού επιτοκίου Περίοδος κυμαινόμενου επιτοκίου Περίοδος σταθερού επιτοκίου Περίοδος κυμαινόμενου επιτοκίου
από €10.000 έως το 100% του οφειλόμενου τιμήματος  ή του κόστους εκτέλεσης εργασιών από 6 έως 40 έτη 3 ή 5 έτη Υπολειπόμενη διάρκεια Σταθερό επιτόκιο για τα 3 ή 5 έτη Κυμαινόμενο συνδεδεμένο με το Euribor 3M + σταθερό περιθώριο για όλη τη διάρκεια του δανείου+ την εκάστοτε προβλεπόμενη εισφ. Ν.128/75 (σήμερα 0,12%)

* για  στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο τα 3 πρώτα έτη, η ελάχιστη συνολική διάρκεια του δανείου  ανέρχεται στα 10 έτη. 

 

Επιπλέον, με όλα τα Στεγαστικά Δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, σας δίνεται η δυνατότητα να επωφεληθείτε από προνομιακό τιμολόγιο εφόσον είστε δικαιούχος σε λογαριασμό Μισθοδοτικό Plus.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος συνολικής επιβράβευσης go4more κερδίζετε πόντους που μπορείτε να εξαργυρώσετε στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή σε προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας.


Σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, σας παρέχεται η δυνατότητα για Ασφαλιστικές καλύψεις με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο, καθώς και γρήγορες και απλές διαδικασίες:

  • ασφάλιση ακινήτου
  • ασφάλιση Ζωής Δανειολήπτη / Εγγυητή

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις, δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Εκταμίευση δανείου

Το δάνειο καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του σκοπού του δανείου στις περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης κ.λπ.

 

Εξόφληση δανείου

Το δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις επί του εκταμιευμένου ποσού. Η καταβολή των δόσεων ξεκινά 1 μήνα μετά τη χορήγηση του δανείου.

Η πληρωμή των δόσεων του δανείου γίνεται αυτόματα μέσω ενός συνδεδεμένου με το δάνειο Λογαριασμού Καταθέσεων που υποδεικνύεται από τον δανειολήπτη και  πρέπει να τηρείται  στην Εθνική Τράπεζα.


Πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση

Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης του δανείου κατά την περίοδο του σταθερού επιτοκίου, ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση για το πρόωρα εξοφλούμενο κεφάλαιο, ανάλογα με την εξέλιξη των επιτοκίων.

 

Παροχή εξασφαλίσεων

Για τη χορήγηση του δανείου είναι απαραίτητη η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο επαρκούς διασφαλιστικής αξίας σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική της Τράπεζας. Οι σχετικές δαπάνες, οι οποίες αναγράφονται στον πίνακα Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων, βαρύνουν τον δανειολήπτη.

 

Ασφάλιση ακινήτου

Για την καλύτερη δυνατή προστασία της περιουσίας σας, απαιτείται η ασφάλιση του ακινήτου έναντι των βασικότερων κινδύνων που το απειλούν (φωτιά, σεισμός, θραύση-ρήξη σωληνώσεων, διάρρηξη κ.ά.).

Η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει την προστασία του ακινήτου, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο και με γρήγορες και απλές διαδικασίες.  Ειδικότερα προσφέρονται:

  • πρόγραμμα ελάχιστων καλύψεων ακινήτου
  • πρόγραμμα ελάχιστων και πρόσθετων καλύψεων ακινήτου
  • πρόγραμμα καλύψεων περιεχομένου

                                                                               

Ασφάλιση Ζωής Δανειολήπτη / Εγγυητή

Για την ολοκλήρωση της προστασίας του ακινήτου σας, σε περίπτωση που, κατά τη μακρά περίοδο μέχρι την εξόφληση του στεγαστικού σας δανείου, απρόβλεπτα γεγονότα (ασθένεια ή ατύχημα) στερήσουν τη ζωή του δανειολήπτη (ή και του εγγυητή), η Εθνική Ασφαλιστική εξοφλεί για λογαριασμό σας το οφειλόμενο υπόλοιπο του δανείου. Εφόσον την επιλέξετε, η παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη  παρέχεται έναντι ιδιαίτερα χαμηλού ασφαλίστρου. 

                                               ​

Επιτόκια – Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/ και το τιμολόγιο του στεγαστικού δανείου, πατήστε εδώ.

Αίτηση & Δικαιολογητικά

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να ενημερωθείτε από τα εξειδικευμένα στελέχη μας για τα χαρακτηριστικά του δανείου που σας ταιριάζει και να υποβάλλετε την αίτηση χορήγησης δανείου.

Ενημερωθείτε εδώ για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε.

 

Έγκριση & Εκταμίευση

Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε για τους τίτλους και τα σχέδια ακινήτων που χρειάζονται για τον τεχνικό και νομικό έλεγχο του ακινήτου.

Αφού οι έλεγχοι ολοκληρωθούν και όλα έχουν καλώς, θα υπογράψετε τη σύμβαση του δανείου σας και θα ξεκινήσουν οι ενέργειες εγγραφής προσημείωσης υποθήκης.

Η εκταμίευση του δανείου σας πραγματοποιείται στον καταθετικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

Για τις δαπάνες για τη διενέργεια του τεχνικού και νομικού ελέγχου, την έκδοση της δικαστικής απόφασης και την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, ενημερωθείτε από τον πίνακα  Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων.


Πληροφορίες & Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και για ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Στελέχη του Καταστήματος συνεργασίας σας.

​Τα εξειδικευμένα στελέχη των Καταστημάτων μας βρίσκονται δίπλα σας και σας στηρίζουν σε κάθε σας βήμα!​

Πληρωμή δόσεων          

Οι δόσεις του στεγαστικού σας δανείου πληρώνονται αυτόματα μέσω ενός συνδεδεμένου με το δάνειο Λογαριασμού Καταθέσεων που πρέπει να τηρείται  στην Εθνική Τράπεζα.

 

Ειδοποιητήρια   

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας  αναφορικά με όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το στεγαστικό σας δάνειο (όπως άληκτο κεφάλαιο, υπολειπόμενες δόσεις, επιτόκιο εκτοκισμού κ.λπ.) η Τράπεζα σας αποστέλλει σχετικό ειδοποιητήριο σε περιοδική βάση.                       

 

​Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) με μια επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα στοιχεία αυτά, από:

  •  το ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι…κάντε το τώρα ή
  • την υπηρεσία Phone Banking, τηλεφωνώντας στο 181818 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο +30 210 48 48 484 αν βρίσκεστε στο εξωτερικό