Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.184.000 διαιρεμένο σε 37.000 μετοχές.

 

Μετοχική σύνθεση
Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.35.15095,0
PROFINANCE A.E.1.8505,0
Σύνολο 37.000 100,00

 

Η εταιρεία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό κυρίως μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς να αποκλείονται και άλλα εναλλακτικά δίκτυα.Στόχος της εταιρείας είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση της θέσης της στην Ελληνική αγορά καθώς και η παροχή νέων ολοκληρωμένων επενδυτικών λύσεων για τους επενδυτές.
Από την 26/7/2013 η Τράπεζα PROBANK ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία περιήλθε αυτή ως ειδική διάδοχος, σύμφωνα με την απόφαση 12/26-07-2013 της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1831/26-07-2013.

 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα παρακάτω τέσσερα Αμοιβαία Κεφάλαια:

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ