ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. («η Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 22/09/2023 ανακοίνωσής της αναφορικά με την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα») με ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι το 1,5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (δηλαδή μέχρι 13.720.727 κοινές μετοχές) και των από 19/12/2023 και 11/01/2024 ανακοινώσεών της σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από τις 18/06/2024 έως και τις 26/06/2024 απέκτησε συνολικά 1.855.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €8,0732 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €14.975.742,57.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 3.274.930 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,36% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αθήνα, 27/06/2024

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top