Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος InnovFin SME Guarantee Facility

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, λόγω της εγγύησης του Ταμείου σε ποσοστό 50%, σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που απασχολούν έως και 499 άτομα προσωπικό, στο πλαίσιο του προγράμματος "Innovfin SME Guarantee Facility", συνολικού ύψους €100.000.000. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του Δικτύου των Καταστημάτων μας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας  InnovFin SME Guarantee Facility - Εγγυήσεις για Δάνεια.

Σημείωση : "Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων υποστηρίζεται από το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή του μηχανισμού εγγυήσεων "InnovFin SME Guarantee Facility", με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία" και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση."