Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Τροποποίηση όρων χρήσης καρτών (N.4537/2018 , Ε.Ε. 2015/2366) και επικαιροποίηση τιμολογίου χρεωστικών καρτών με ισχύ από 15/11/2018

Τροποποίηση όρων χρήσης καρτών (N.4537/2018 , Ε.Ε. 2015/2366) και επικαιροποίηση τιμολογίου χρεωστικών καρτών με ισχύ από 15/11/2018

Με βάση το N.4537/2018  και την Οδηγία Ε.Ε. 2015/2366  σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (Payment Service Directive- PSD 2), καθώς και το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) τροποποιήθηκαν οι όροι χρήσης  των χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών και θα  τεθούν σε ισχύ από 15/11/2018.

Ταυτόχρονα επικαιροποιήθηκε το τιμολόγιο των χρεωστικών  καρτών αναφορικά με την επιβάρυνση για  αγορές  σε νόμισμα εκτός ευρώ. Συγκεκριμένα η εν λόγω επιβάρυνση  αναπροσαρμόζεται από 1% σε 2%  επί του ποσού της συναλλαγής.

Οι εν λόγω επιβαρύνσεις θα ισχύουν από 15/11/2018.

Οποιαδήποτε χρήση της κάρτας σας μετά την παραπάνω ημερομηνία συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέων όρων χρήσης και του τιμολογίου.

Για να ενημερωθείτε αναφορικά με το τιμολόγιο των χρεωστικών  καρτών  πατήστε εδώ

Για να ενημερωθείτε αναφορικά με τους νέους όρους χρήσης των καρτών, πατήστε τον σύνδεσμο της σύμβασης που σας ενδιαφέρει:

-Όροι Χρήσης Debit Mastercard

-Όροι Χρήσης Debit Mastercard Business

-Όροι Χρήσης Κάρτα του Αγρότη Debit Mastercard

-Όροι Χρήσης Βusiness Mastercard

-Όροι Χρήσης Virtual Mastercard

-Όροι Χρήσης Prepaid Visa KA

-Όροι Χρήσης Εθνοdeposit

-Όροι Χρήσης Αγροκάρτα Debit Mastercard

-Όροι Χρήσης Prepaid Visa-Payband

-Όροι Χρήσης Πιστωτικών Καρτών

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ