Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Μετατροπή τρόπου ενημέρωσης φυσικών προσώπων-δικαιούχων καταθετικών λογαριασμών που είναι χρήστες Internet Banking σε i-statements

Μετατροπή τρόπου ενημέρωσης φυσικών προσώπων-δικαιούχων καταθετικών λογαριασμών που είναι χρήστες Internet Banking σε i-statements

​Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους πελάτες της φυσικά πρόσωπα ότι, υιοθετώντας μία πιο φιλική στάση απέναντι στο περιβάλλον και λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας συγκυρίας, προχωράει σε αλλαγή του τρόπου ενημέρωσής τους για τις κινήσεις των καταθετικών τους λογαριασμών (ταμιευτηρίου, τρεχούμενους, όψεως) αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία και κανάλια της ψηφιακής τραπεζικής.


Ειδικότερα, από την 1η έως την 24η Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί αυτόματη μετατροπή σε ψηφιακά i-statements των βιβλιαρίων και των έγχαρτων statements υφιστάμενων καταθετικών λογαριασμών, των οποίων τουλάχιστον ένας δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στην εφαρμογή Internet Banking.


Οι πελάτες θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κινήσεις των καταθετικών λογαριασμών τους α΄ ζήτησης με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  • με χρήση χρεωστικής κάρτας σε ΑΤΜ
  • με i-bank alert
  • με push notification, για τους χρήστες Mobile Banking


Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το i-statement αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας www.nbg.gr και συγκεκριμένα https://www.nbg.gr/el/i-bank/i-bank-statements.