Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Στεγαστικά δάνεια σε CHF: Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι επιτοκιακοί δείκτες για το LIBOR σε Ελβετικό Φράγκο (CHF LIBOR) θα παύσουν να παρέχονται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1847, όρισε επιτόκιο αντικατάστασής τους.

Στεγαστικά δάνεια σε CHF: Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι επιτοκιακοί δείκτες για το LIBOR σε Ελβετικό Φράγκο (CHF LIBOR) θα παύσουν να παρέχονται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1847, όρισε επιτόκιο αντικατάστασής τους.

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι επιτοκιακοί δείκτες για το LIBOR σε Ελβετικό Φράγκο (CHF LIBOR), θα παύσουν να παρέχονται, σύμφωνα με την από 05.03.2021 Ανακοίνωση της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority).

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1847 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2021, ως επιτόκιο αντικατάστασης του επιτοκίου CHF LIBOR διάρκειας ενός (1) μήνα (1-month CHF LIBOR) ορίζεται το ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON διάρκειας ενός (1) μήνα (1-month SARON Compound Rate), όπως αυτό παρατηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου ενός (1) μήνα που προηγείται της ημέρας υπολογισμού, προσαυξημένο με σταθερή προσαρμογή που ανέρχεται σε -0,0571% για τη διαφορά μεταξύ του οικείου CHF LIBOR και του αντίστοιχου ανατοκιζόμενου SARON.

Ο εν λόγω Κανονισμός έχει καθολική εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις στις οποίες έχει προβλεφθεί το επιτόκιο CHF LIBOR, έχει ισχύ νόμου σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ως εκ τούτου, από την εν λόγω ημερομηνία, τα καθορισμένα στον Κανονισμό επιτόκια, έκαστο ανάλογα με την περίπτωση, θα αντικαταστήσουν ως εκ νόμου όλες τις αναφορές στο CHF LIBOR σε κάθε σχετική σύμβαση και σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο.

Οι τιμές του 1-month SARON Compound Rate δημοσιεύονται από το Swiss Stock Exchange (SIX) στη σχετική ιστοσελίδα (www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html).

Το κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1847 είναι διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα στον ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1847&from=EN

 
Εθνική Τράπεζα
Διεύθυνση Προϊόντων ΜΜΕ και Δανείων Λιανικής
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Στήριξης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής