Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εναρμονίστηκε με τους νέους κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD 2)

Με την έναρξη ισχύος του Νόμου 4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ)2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD 2), εκσυγχρονίστηκε το υφιστάμενο θεσμικό  πλαίσιο για τη διενέργεια πληρωμών. Ο παραπάνω Νόμος αφορά, ενδεικτικά, στις εξής υπηρεσίες πληρωμών:

 • καταθέσεις/αναλήψεις σε/από τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών αντιστοίχως
 • μεταφορές πίστωσης,
 • άμεσες χρεώσεις,
 • συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες),
 • εμβάσματα,
 • υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών,
 • παροχή πληροφοριών τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών.

 

Με στόχο την ενδυνάμωση της διαφάνειας των όρων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών πληρωμών, καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όσων χρησιμοποιούν ή παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, ρυθμίζοντας, μεταξύ άλλων και τα παρακάτω ζητήματα:

 

 • το περιεχόμενο της πληροφόρησης από τις τράπεζες προς τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών πριν και μετά την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής,
 • τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης μιας μεταφοράς πίστωσης, μιας άμεσης χρέωσης ή ενός εμβάσματος,
 • το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση εσφαλμένης, μη εγκεκριμένης, καθυστερημένης ή ακόμα και εγκεκριμένης υπό προϋποθέσεις, χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή,
 • την ημερομηνία έναρξης της τοκοφορίας για την πίστωση ή τη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών,
 • την ημερομηνία διαθεσιμότητας των κεφαλαίων που έχουν πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών και
 • όρους ασφαλούς διενέργειας ηλεκτρονικών πράξεων πληρωμών.

 

Η Εθνική Τράπεζα έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες προσαρμογές και οι υπηρεσίες πληρωμών που προσφέρει στους πελάτες της εναρμονίζονται με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι όροι της σύμβασης-πλαισίου για τις υπηρεσίες πληρωμών λειτουργούν προς το συμφέρον των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, εφαρμόζονται πλέον σε όλες τις συμβάσεις που αφορούν στη διενέργεια πράξεων πληρωμών και υπερισχύουν κάθε τυχόν αντίθετης προηγούμενης συμφωνίας.

Για την αποδοχή των όρων της νέας σύμβασης-πλαισίου δεν απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους των πελατών. Ωστόσο, οι πελάτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις έως τη 20η Αυγούστου 2018 είτε με συστημένη επιστολή (προς τη Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου, Τομέα Πληρωμών, οδός Γαργηττού 86, Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 15344), είτε με έγγραφη δήλωση σε οποιοδήποτε Κατάστημα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους της νέας σύμβασης-πλαισίου.

Για να δείτε τη νέα σύμβαση –πλαίσιο πατήστε εδώ. Εναλλακτικά, μπορείτε να προμηθευτείτε τη νέα σύμβαση-πλαίσιο από οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.