Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δάνεια Κεφαλαίου Κινήσεως με Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

                                                      ​

Δάνεια Κεφαλαίου Κινήσεως με Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στην Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνεργαζόμαστε ενεργά με όλους τους αρμόδιους Φορείς για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19. Με βάση αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων, από 28/04/2020, για το νέο Συγχρηματοδοτούμενο Υποπρόγραμμα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), στο οποίο, φυσικά, συμμετέχει και η Τράπεζά μας.

Το νέο αυτό Υποπρόγραμμα αφορά στη χορήγηση Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης µε τη συµµετοχή στο κεφάλαιο του δανείου κατά 60% από την Τράπεζά μας και κατά 40% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.  
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Υποπρογράμματος είναι τα παρακάτω:
  • απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, που κατά την υποβολή αίτησης λήψης του δανείου διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
  • ποσά από € 10.000 µέχρι € 500.000
  • διάρκεια δανείου από 24 έως 60 µήνες
  • δυνατότητα περιόδου χάριτος από έως 12 µήνες
  • 100% επιδότηση από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ του επιτοκίου, που βαρύνει το 60% του δανείου, για τα 2 πρώτα έτη του δανείου με βασικό κριτήριο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα 2 αυτά έτη.
  • άτοκο (επιτόκιο και εισφορά) για όλη την διάρκεια του δανείου το 40% του ποσού του δανείου.

Περισσότερα στοιχεία για τους όρους, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτό, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στην Εθνική Τράπεζα  στηρίζουμε με πράξεις κάθε πρωτοβουλία ενίσχυσης της οικονομίας και παροχής βοήθειας προς τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.