Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δομή πρότασης & Αξιολόγηση

​A' Φάση

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μετά από συμπλήρωση φόρμας εγγραφής με προσωπικά στοιχεία, και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Τίτλος πρότασης (έως 20 λέξεις)
 •  
 • Περιγραφή πρότασης (έως 1000 λέξεις) που περιλαμβάνει:
    
  • Σκοπό & Χρήση
  •  
  • Βασικά Στοιχεία Καινοτομίας και σύντομη μελέτη ανταγωνισμού
  •  
  • Τεχνικά Στοιχεία πρότασης και στάδιο υλοποίησης (σε επίπεδο ιδέας, σε επίπεδο business plan, σε επίπεδο Beta, σε λειτουργία, αριθμός πελατών freemium, τυχόν έσοδα)
  •  
  • Οφέλη και σύντομη τεκμηρίωση βιωσιμότητας πρότασης.

Β' Φάση
Απαιτείται η πλήρης ανάπτυξη της πρότασης χωρίς περιορισμό στον αριθμό των λέξεων.

Γ' Φάση
Οι προκριθέντες θα κληθούν να παρουσιάσουν αυτοπρόσωπα την πρότασή τους στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης.

 

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.
Ακολουθούν τα  βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αξιολόγησης:

 • Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται από Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελούμενες από Καθηγητές και Πρυτάνεις Πανεπιστημίων καθώς και Στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.
 • Κάθε αξιολογητής βαθμολογεί με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, όπως βαθμός καινοτομίας, πληρότητα και σαφήνεια, εφικτό της υλοποίησης και χρήσης, καθώς και προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση.
 • Κατά την Α' και Β' Φάση η ταυτότητα των συμμετεχόντων παραμένει άγνωστη στους αξιολογητές.