Επενδυτικά προϊόντα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές Ομολογιακό

Επενδύστε με δολάρια Η.Π.Α. σε ένα Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθορισμένης διάρκειας, με την αξιοπιστία της NBG Asset Management.

Επιδιώξτε τους επενδυτικούς σας στόχους με το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό» καθορισμένης διάρκειας,  με προοπτική αυξημένης τελικής απόδοσης και επιδίωξη διασφάλισης του κεφαλαίου σας στη λήξη.
Συγκεκριμένα μπορείτε να:

 • Συμμετέχετε με μικρά ποσά
 • Εισπράττετε ετήσιο μέρισμα
 • Απολαμβάνετε ευελιξία και επαγγελματική διαχείριση
 • Επιδιώξετε μείωση των επενδυτικών κινδύνων μέσω της διασποράς των επενδύσεων
 • Έχετε πρόσβαση σε καθημερινή ενημέρωση αναφορικά με την πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου μέσω των φυσικών και ψηφιακών καναλιών της τράπεζας

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

Με 2 λόγια:

 • Διάρκεια 3 ετών
 • Ετήσια διανομή μερίσματος
 • Επιδίωξη διασφάλισης του κεφαλαίου σας στη λήξη
 • Προοπτική αυξημένης τελικής απόδοσης
 • Διαθέσιμο έως 23 Ιουνίου
 

Το ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD Ομολογιακό αναλυτικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι:

 • καθορισμένη, 3ετής διάρκειά
 • καθορισμένη περίοδος συμμετοχής, έως τις 23/6/2023.
 • καθημερινή αποτίμηση και συναλλαγές  σε USD
 • ετήσια διανομή μερίσματος (για τη χρήση 2023 η διανομή μερίσματος εκτιμάται από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ότι θα ανέλθει σε 2,9%) 1,2 
  1 Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους. H πρώτη διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί για τη χρήση 2023 και εκτιμάται από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ότι θα ανέλθει σε 2,9%.
  2 Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου
 • επιδίωξη επιπλέον απόδοσης και διασφάλισης του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου2 ,3
  2 Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου
  3 Τα ομόλογα που θα αγοραστούν κατά την έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιδιώκεται να διακρατηθούν έως τη λήξη τους και ενδέχεται να προκύψουν υπεραξίες στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δεν παρέχεται οποιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδυόμενο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα.

Μέσα από το site της τράπεζας μπορείτε να ενημερωθείτε για το κανονιστικό πλαίσιο MiFID ΙΙ που εφαρμόζεται στις Aγορές Xρηματοπιστωτικών Mέσων.

Η τράπεζα παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης/διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα ενέχει κινδύνους, μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης, για τους οποίους θα χρειαστεί οι δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν κατάλληλα μέσω των εγγράφων του προϊόντος. Η διάθεση του προϊόντος γίνεται με βάση το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.Οι καταχωρίσεις αυτές έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δε συνιστούν υπόδειξη ή/και προτροπή ή/και σύσταση ή/και πρόταση επενδυτικής στρατηγικής ή/και παροχή συμβουλής για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Περαιτέρω, δεν συνιστούν πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης   ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου καθώς η τράπεζα παρέχει αποκλειστικά τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης/διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μπορείτε να απευθύνεστε στα Καταστήματα της τράπεζας , όπου τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη μας είναι έτοιμα να σας παρέχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε.
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

Προκειμένου να επενδύσετε - στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD Ομολογιακό, έχετε την επιλογή να πραγματοποιήσετε την συμμετοχή σας μέσω Digital Banking ή να επισκεφθείτε ένα κατάστημά μας ή να κάνετε μία αίτηση online

Ενημέρωση

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις επενδύσεις σας σε Αμοιβαία Κεφάλαια μέσω:

 • των καταστημάτων μας
 • του ημερήσιου Τύπου σχετικά με τις τιμές μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • της τριμηνιαίας κατάστασης χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας ή ηλεκτρονικά στο email που μας έχετε δηλώσει
 • του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ, καλώντας στο +30 210 - 90 07 400
 • της ιστοσελίδας της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ
 • του Digital Banking (Internet & Mobile Banking), σχετικά με το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σε Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ και την αποτίμησή του
 
 

Έχετε απορίες;

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι:

 • καθορισμένη, 3ετής διάρκειά του
 • καθορισμένη περίοδος συμμετοχής, έως τις 29/6/2023.
 • ετήσια διανομή μερίσματος (για τη χρήση 2023 η διανομή μερίσματος εκτιμάται από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ότι θα   ανέλθει σε 2.9%) 1,2 
 • δυνατότητα συμμετοχής και εξαγοράς σε δολάρια Η.Π.Α. (USD) χωρίς να μεσολαβούν μετατροπές νομισμάτων
 • καθημερινή αποτίμηση και παρακολούθηση της αξίας της επένδυσης σε Δολάρια Η.Π.Α. (USD)

1 Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους. H πρώτη διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί για τη χρήση 2023 και εκτιμάται από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ότι θα   ανέλθει σε 2,9%.
2 Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου.

 • επιδίωξη επιπλέον απόδοσης και διασφάλισης του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου2 ,3

2 Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου
3Τα ομόλογα που θα αγοραστούν κατά την έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιδιώκεται να διακρατηθούν έως τη λήξη τους και ενδέχεται να προκύψουν υπεραξίες στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δεν παρέχεται οποιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδυόμενο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα.  

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς εκφρασμένα σε δολάρια Η.Π.Α., που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ή υπερεθνικούς οργανισμούς όπως Η.Π.Α., Ε.Ε., ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, KFW, κράτη μέλη της Ε.Ε. κ.α.   

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις επενδύσεις σας σε Αμοιβαία Κεφάλαια μέσω:

 • των καταστημάτων μας
 • του ημερήσιου Τύπου σχετικά με τις τιμές μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • της τριμηνιαίας κατάστασης χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας ή ηλεκτρονικά στο email που μας έχετε δηλώσει
 • του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ, καλώντας στο +30 210 - 90 07 400
 • της ιστοσελίδας της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ
 • του Digital Banking (Internet & Mobile Banking), σχετικά με το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σε Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ και την αποτίμησή του
 
Ναι, θα χρειαστούν 5 εργάσιμες ημέρες για να πιστωθούν τα χρήματα στον καταθετικό σας τραπεζικό λογαριασμό που έχετε συνδέσει με το χαρτοφυλάκιό σας. Η τιμή εξαγοράς με την οποία θα υπολογισθούν τα εξαγοραζόμενα μερίδια είναι αυτή της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top