Πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυοδοσίας

Ένα πρόγραμμα που επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Kρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF

Στο πλευρό της ελληνικής επιχείρησης

Σκοπός χρηματοδότησης

 • Επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια,
 • κεφάλαια κίνησης (μονιμότερου χαρακτήρα ή ορίων μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού)
 • αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων

Διάρκεια χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση μπορεί να διαρκέσει μέχρι 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος. Η αποπληρωμή γίνεται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων ή ανισόποσων δόσεων.

Επιτόκιο χρηματοδότησης

Στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος εφαρμόζεται μειωμένο περιθώριο επιτοκίου σε σύγκριση με το περιθώριο που η Τράπεζα θα εφάρμοζε σε μια παρόμοια χρηματοδότηση που δεν καλύπτεται από την Εγγύηση του ΕΤαΕ. Το επιτόκιο είναι Euribor 3m ή 6m (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου και εισφοράς του Ν.128/75.

Τι είναι το Πρόγραμμα Pan-European Guarantee Fund του ΕΤαΕ;

Η Εθνική Τράπεζα κατόπιν συμφωνίας που σύνηψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμμετέχει στο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee Fund (EGF) με στόχο την χρηματοδότηση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων  Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Μικρών Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Small Midcaps) με ευνοϊκούς όρους. Ειδικότερα, μέσω της παρεχόμενης εγγύησης σε ποσοστό 70% από το ΕΤαΕ (το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του EGF) θα υποστηριχθούν χρηματοδοτήσεις για σκοπούς επένδυσης σε ενσώματα και άυλα πάγια και ενίσχυσης ρευστότητας προς ΜΜΕ και Small Midcaps.
Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ
Βασίλης Καραμούζης

O ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη, δεν αφορά κάποιες επιχειρήσεις ή κλάδους αλλά όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους κλάδους. Η ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πρόταση της Εθνικής για τους Εταιρικούς πελάτες, έρχεται να δώσει εύχρηστες λύσεις και εργαλεία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης.
Βασίλης Καραμούζης
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής
Στράτος Μολυβιάτης

Έχουμε δημιουργήσει μια πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα για ιδιώτες και business, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από περίπου 2,3 εκατομμύρια πελάτες, και υποστηρίζει πάνω από 8 χιλιάδες χρήστες, 60 χιλιάδες κλήσεις και 3.000 εγχρήματες συναλλαγές ανά λεπτό, τις ημέρες με μεγάλο φόρτο, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος εξυπηρετούμενος όγκος στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Στράτος Μολυβιάτης
Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου

Έχετε απορίες;

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες πληρούν τα ενδεικτικά αναφερόμενα κριτήρια: 

Ειδικότερα:

 • Στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) περιλαμβάνονται  επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα  50 εκατομμύρια ευρώ ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
  Στην κατηγορία των ΜΜΕ, α) ως «Πολύ Μικρή Επιχείρηση» (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα) νοείται μια επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζόμενους και διαθέτει ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια Ευρώ, και β) ως «Μικρή Επιχείρηση» (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα) νοείται μια επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους και διαθέτει ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια Ευρώ.
 • ως «Μικρή Επιχείρηση Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης» νοείται μια επιχείρηση που δεν είναι ΜΜΕ και η οποία απασχολεί έως 499 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ), σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
    
  Δεν αποτελούν «Προβληματική Επιχείρηση» (κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 18 του 651/2014 Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής, του άρθρου 2 παρ. 14 του Γεωργικού Κανονισμού Απαλλαγής, ή του άρθρου 3 παρ. 5 του Αλιευτικού Κανονισμού Απαλλαγής) υπό την έννοια ότι:
 • είτε Α) δεν είναι Προβληματικές Επιχειρήσεις κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος,
 • είτε Β) είναι Προβληματικές Επιχειρήσεις κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αλλά δεν ήταν Προβληματικές Επιχειρήσεις κατά την 31.12.2019, εκτός εάν πρόκειται για Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες ήταν μεν Προβληματικές Επιχειρήσεις κατά την 31.12.2019 αλλά, κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 1) δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, και 2) α) σε περίπτωση που έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, αυτή έχει ωστόσο αποπληρωθεί (σε περίπτωση ενίσχυσης υπό μορφή δανείου) ή έχει λήξει (σε περίπτωση ενίσχυσης με τη μορφή εγγύησης) κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, ή β) σε περίπτωση που έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 • Δεν δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν ή περισσότερους Εξαιρούμενους Τομείς του Ομίλου ΕΤΕπ, ως κατωτέρω ορίζονται (ως «Όμιλος ΕΤΕπ» νοούνται από κοινού η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων/ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ).
 • Δεν πρόκειται για εταιρεία δραστηριοποιούμενη στον χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον πρωτογενή αγροτικό Τομέα, στην μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων και στον Τομέα αλιείας, υδατοκαλλιέργειας & γεωργίας, θα πρέπει να πληρούνται επιπρόσθετα κριτήρια.
 • Δεν  έχουν παραβεί οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο (σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω).
 • Στα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις (sanctions)
 • Δεν τελούν σε «Κατάσταση Αποκλεισμού», δηλαδή:
  • δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχουν καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με του δανειστές τους, ούτε έχουν αναστείλει/διακόψει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ούτε τελούν σε καθεστώς συνδιαλλαγής με τους δανειστές τους, ούτε βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση υπό οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·
  • κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, δεν έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι έχουν αθετήσει υποχρεώσεις σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με βάση το ισχύον δίκαιο, εκτός εάν οι εν λόγω υποχρεώσεις έχουν εξοφληθεί ή έχει γίνει δεσμευτική ρύθμιση για την πληρωμή τους·
  • κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, ούτε η επιχείρηση ούτε κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία/αρμοδιότητα εκπροσώπησής της, λήψης αποφάσεων και ελέγχου της δεν έχουν καταδικαστεί - βάσει οριστικής δικαστικής ή διοικητικής απόφασης - για διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, με πρόθεση ή βαριά αμέλεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της επιχείρησης να χρηματοδοτηθεί, και η οποία καταδίκη αφορά οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
   • εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή κριτηρίων επιλογής ή στο πλαίσιο εκτέλεσης νομικής δέσμευσης/συμφωνίας·
   • σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα ή επιχειρήσεις με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·
   • απόπειρα αθέμιτου επηρεασμού της αναθέτουσας αρχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ως εκάστοτε ισχύει (εφεξής «Δημοσιονομικός Κανονισμός»)·
   • απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού·
  • κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, δεν έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι η επιχείρηση ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία/αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου της έχουν διαπράξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:
   • απάτη
   • δωροδοκία
   • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
   • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
   • τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, υποκίνηση ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων
   • παιδική εργασία ή άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων
  • η επιχείρηση του Δανειζόμενου δεν συμπεριλαμβάνεται στη δημοσιευμένη λίστα αποκλεισμού και/ή επιβολής χρηματικών ποινών της βάσης δεδομένων του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού της ΕΕ (EDES database), την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
   • Δεν ασκούν « Παράνομη Δραστηριότητα» (σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω).
   • Δεν έχουν επωφεληθεί από κρατική ενίσχυση που έχει κηρυχθεί παράνομη ή ασυμβίβαστη με απόφαση της Επιτροπής και η οποία δεν έχει ακόμη επιστραφεί.
   • Δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20 ημερών από οποιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης από την Τράπεζα ή ή άλλο Πιστωτικό ίδρυμα (το εν λόγω κριτήριο ελέγχεται με Υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζεται από την αιτούσα σε συνδυασμό με εύλογους ελέγχους που διενεργεί η Τράπεζα κατά τη συνήθη πολιτική της).
   • Δεν είναι εγκατεστημένες σε «Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία».

   «Παράνομη Δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για παράνομους σκοπούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: (i) απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία ή παρεμπόδιση, (ii) ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή φορολογικά εγκλήματα το καθένα όπως ορίζεται στις οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , και (iii) απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΤΕπ, του EIF, και της ΕΕ,  όπως ορίζονται στην Οδηγία PIF (Οδηγία ΕΕ 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

   «Περιοριστικά Μέτρα» σημαίνει:

   • οποιαδήποτε περιοριστικά μέτρα υιοθετούνται κατά τις προβλέψεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση  ή τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και
   • οποιεσδήποτε οικονομικού ή χρηματοοικονομικού περιεχομένου κυρώσεις υιοθετούνται κατά καιρούς από  τα Ηνωμένα Έθνη και κάθε οργανισμό ή πρόσωπο που έχει οριστεί ή εξουσιοδοτηθεί νομίμως από τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίζει, να διαχειρίζεται, να εφαρμόζει και/ή να επιβάλλει τέτοια μέτρα ή/και
   • οποιεσδήποτε οικονομικού ή χρηματοοικονομικού περιεχομένου κυρώσεις υιοθετούνται κατά καιρούς από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιοδήποτε τμήμα, υπηρεσία ή γραφείο αυτής, συμπεριλαμβανομένου του Office of Foreign Asset Control (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή/και του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

   «Πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, άτομο ή ομάδα ατόμων, το οποίο αποτελεί στόχο Περιοριστικών Μέτρων ή κατ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπόκειται σε Περιοριστικά Μέτρα.

   «Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία» σημαίνει δικαιοδοσία η οποία : 
   α) παρατίθεται στο Παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο κατάλογο μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών της ΕΕ για φορολογικούς σκοπούς ·
   (β) περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών δικαιοδοσίας του ΟΟΣΑ/G20 που δεν έχουν εφαρμόσει ικανοποιητικά τα πρότυπα φορολογικής διαφάνειας ·
   (γ) παρατίθεται στο Παράρτημα του κατ ‘εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο οποίο προσδιορίζονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ελλείψεις· 
   (δ) βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενη» ή «μη συμμορφούμενη», συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προσωρινών αξιολογήσεων, από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αίτησης ·
   (ε) περιλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης «Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε πρόσκληση για δράση» · ή
   (στ) περιλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης «Δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση» ·
   όπως τα ανωτέρω παραρτήματα, κατάλογοι, δηλώσεις, οδηγίες κλπ. που προσδιορίζουν τα κριτήρια χαρακτηρισμού αυτών, μπορεί να τροποποιούνται και/ή να συμπληρώνονται κατά καιρούς.

    

 «Εξαιρούμενοι Τομείς του Ομίλου ΕΤΕπ»: 

 1. Παραγωγή ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επιβλαβείς ή εκμεταλλευτικές μορφές καταναγκαστικής εργασίας / επιβλαβούς παιδικής εργασίας,
 2. Παραγωγή ή εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος ή δραστηριότητας που θεωρείται παράνομη σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς του κράτους-μέλους εγκατάστασης της επιχείρησης ή διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες,
 3. Κάθε επιχείρηση που σχετίζεται με πορνογραφία ή πορνεία,
 4. Παραγωγή ή εμπόριο άγριων ζώων ή προϊόντων άγριας ζωής που ρυθμίζονται βάσει της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών ή Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES),
 5. Παραγωγή ή χρήση ή εμπορία επικίνδυνων υλικών όπως ραδιενεργών υλικών (εκτός από ιατρικά ισότοπα και υλικά για διάγνωση και θεραπεία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης), ακανόνιστες  ίνες αμιάντου και προϊόντα που περιέχουν PCB,
 6. Διασυνοριακό εμπόριο αποβλήτων και προϊόντων αποβλήτων, εκτός εάν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση της Βασιλείας και τους βασικούς εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς, χωρίς να αποκλείεται η χρήση αποβλήτων ως καυσίμου για σκοπούς τηλεθέρμανσης,
 7. Μη βιώσιμες μέθοδοι αλιείας (δηλαδή αλιεία παρασυρόμενων διχτυών στο θαλάσσιο περιβάλλον με τη χρήση διχτυών μήκους άνω των 2,5 χιλιομέτρων και αλιεία με εκρήξεις),
 8. Παραγωγή ή εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων, χημικών ουσιών, ουσιών που καταστρέφουν το όζον και άλλων επικίνδυνων ουσιών που υπόκεινται σε διεθνή σταδιακή κατάργηση ή απαγόρευση,
 9. Καταστροφή κρίσιμων οικοτόπων,
 10. Παραγωγή και διανομή ρατσιστικών, αντιδημοκρατικών ή/και νεοναζιστικών μέσων ενημέρωσης
 11. Ο καπνός, εάν αποτελεί σημαντικό μέρος (άνω του 10%) των βασικών χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός επενδυτικού σχεδίου ή του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
 12. Ζωντανά ζώα για επιστημονικούς και πειραματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής αυτών, εκτός εάν η εν λόγω δραστηριότητα συμμορφώνεται με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς,
 13. Πυρομαχικά και όπλα, στρατιωτικός/αστυνομικός εξοπλισμός, υποδομές ή σωφρονιστικές εγκαταστάσεις, φυλακές,
 14. Τυχερά παιχνίδια, καζίνο και ισοδύναμες επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία που φιλοξενούν τέτοιες εγκαταστάσεις,
 15. Εμπορικές παραχωρήσεις και υλοτομία σε τροπικά φυσικά δάση. Μετατροπή του φυσικού δάσους σε φυτεία,
 16. Αγορά εξοπλισμού υλοτομίας για χρήση σε τροπικά φυσικά δάση ή δάση υψηλής περιβαλλοντικής αξίας σε όλες τις περιοχές και δραστηριότητες που οδηγούν σε σαφή κοπή ή/και υποβάθμιση τροπικών φυσικών δασών ή δασών υψηλής αξίας φύσης,
 17. Νέες φυτείες φοινικέλαιου,
 18. Κάθε επιχείρηση με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο.
 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω δυο διακριτών συμφωνιών παροχής εγγύησης (Uncapped Guarantee και Capped Guarantee) (εφεξής από κοινού «Υποπρογράμματα»), που συνήψε η Εθνική Τράπεζα με το ΕΤαΕ και διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

   EIF EGF Uncapped Guarantee EIF EGF Capped Guarantee 
Προϋπολογισμός :  € 1.250.000.000   € 350.000.000
Ποσοστό εγγύησης :   70%
Σκοπός χρηματοδότησης: 
 • επενδύσεις σε ενσώματα ή/ και άυλα πάγια
 • Κεφάλαια Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα
 • Κεφάλαιο Κίνησης μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, με ετήσια ανανέωση και με ορισμένη μέγιστη διάρκεια ανανεώσεων (σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω)
 • Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων 
 Είδος συμβάσεων χρηματοδότησης:
 • Δανειακή (χρεολυτική) σύμβαση προς εξυπηρέτηση των δανείων παγίων και του Κ/Κ μονιμότερου χαρακτήρα 
 • Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου (διμερή, μη μετατρέψιμα)
 • Σύμβαση Πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού (ΑΑΛ) προς εξυπηρέτηση του ορίου Κ/Κ
 • Η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων διενεργείται μέσω όλων των ανωτέρω μορφών χρηματοδότησης, πλην αυτής του ΑΑΛ 
 Διάρκεια
(ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) :
 
 • έως 5 έτη για χρηματοδοτήσεις τακτής λήξης συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος που τυχόν εγκριθεί
 • έως 3 έτη για χρηματοδοτήσεις μέσω ορίων Κ/Κ (ΑΑΛ), συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων ανανεώσεών τους.

Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής ενός ορίου σε δάνειο τακτής λήξης και η εξόφλησή του μέσω προκαθορισμένων δόσεων με μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

 • έως 7 έτη για χρηματοδοτήσεις τακτής λήξης (υπό προϋποθέσεις η μέγιστη διάρκεια μπορεί να ανέλθει στα 10 έτη) συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος που τυχόν εγκριθεί 
 • έως 5 έτη για χρηματοδοτήσεις μέσω ορίων Κ/Κ (ΑΑΛ), συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων ανανεώσεών τους.

Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής ενός ορίου σε δάνειο τακτής λήξης και η εξόφλησή του μέσω προκαθορισμένων δόσεων με μέγιστη διάρκεια τα 7 έτη (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

Μέγιστο ποσό δανείου Εξαρτάται από το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο θα ενταχθεί η επιχείρηση (σύμφωνα με τα περιγραφόμενα κατωτέρω)
 Περιοδικότητα δόσεων (εξαιρουμένων των ορίων Κ/Κ): Αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων ή ανισόποσων δόσεων. 
 Επιτόκιο:

EURIBOR 3 ή 6 μηνών (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης εισφοράς του Ν.128/75.

Σημειώνεται ότι στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος εφαρμόζεται μειωμένο περιθώριο επιτοκίου σε σύγκριση με το σύνηθες περιθώριο επιτοκίου που η Τράπεζα θα εφάρμοζε, σύμφωνα με την τιμολογιακή της πολιτική, σε  παρόμοιες χρηματοδοτήσεις  που δεν καλύπτονται από την Εγγύηση του ΕΤαΕ, συνυπολογιζόμενης της προμήθειας εγγύησης. 

 Προμήθεια Εγγύησης (εφαρμόζεται επί του εγγυημένου μέρους της χρηματοδότησης και συμπεριλαμβάνεται στο περιθώριο επιτοκίου): 0,70%  0,20%
Λογισμός τόκων : 30.06 και 31.12 εκάστου έτους.
Εξασφαλίσεις:  
Πέραν της παρεχόμενης εγγύησης μπορούν να ληφθούν οι συνήθεις εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες)
 
 Λοιπές προμήθειες/έξοδα Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας για χρηματοδοτήσεις αυτής της μορφής Επιτόκια και Τιμολόγιο (nbg.gr)
Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης: Έως και 30/06/2022, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των συμβάσεων
Εκταμιεύσεις :
Εφάπαξ ή τμηματικές και εντός της περιόδου χάριτος
Πρόωρη εξόφληση : Δύναται να εξοφληθεί πλήρως ή μερικώς πριν την ημερομηνία λήξης της χρηματοδότησης, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση, εκτός αν συνομολογηθεί συμβατικά σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων.

Για την υποβολή αίτησης:

Επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο επιχειρηματικό χώρο της τράπεζας ή καλέστε τον Υπεύθυνο Πελατείας της επιχείρησής σας

Προσκομίστε φάκελο με τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά,  προκειμένου να υποβληθεί και να αξιολογηθεί  το αίτημα σας για παροχή χρηματοδότησης από την τράπεζα με την εγγύηση του ΕΤαΕ.

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

 • Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση
 • Επιχειρηματικό/επενδυτικό σχέδιο επιχείρησης καθώς και ειδικότερα δικαιολογητικά που σχετίζονται κατά περίπτωση με την υπό χρηματοδότηση δαπάνη (π.χ. προσφορές – προτιμολόγια, αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής, βεβαίωση οφειλών από την οποία να προκύπτει το ύψος και η ενημερότητα της οφειλής η οποία ζητείται να αναχρηματοδοτηθεί κλπ)
 • Κατάσταση ενεργών ΚΑΔ μέσω taxisnet
 • Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού :
  • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. τελευταίου έτους
  • σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση η επιχείρηση δεν απασχολούσε προσωπικό
 • Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:
  • Για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ): αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου  Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας.
  • Για προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.): το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές.
 • Οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμοί / ισοζύγια κλπ) τελευταίας κλεισμένης χρήσης τυχόν συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
 • Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού τελευταίου έτους τυχόν συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
 • Δήλωση ενισχύσεων Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης (Υπόδειγμα παρέχεται από την Τράπεζα)
 • Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα  προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης (Υπόδειγμα παρέχεται από την Τράπεζα)
 • Υπεύθυνη Δήλωση επιλεξιμότητας (Υπόδειγμα παρέχεται από την Τράπεζα)
 • Υπεύθυνη δήλωση ενημερότητας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Υπόδειγμα παρέχεται από την Τράπεζα)

Έως 30.06.2022 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Commodity swap

Commodity swap

Αποκτήστε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την τελική τιμή αγοράς ή πώλησης του εμπορεύματός σας.
Μαθαίνω περισσότερα
FX Flexible Forward

FX Flexible Forward

Αποκτήστε τη δυνατότητα μετατροπής των χρηματοροών ενός νομίσματος σε ένα άλλο της επιλογής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Ομόλογα

Ομόλογα

Αποκτήστε τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με μια απλή προθεσμιακή κατάθεση.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενέγγυες πιστώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσετε τις απαιτήσεις σας και να εξοφλήσετε τους προμηθευτές σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Αποκτήστε χρηματοδότηση για την εξαγωγική σας επιχείρηση, έναντι ασφαλισμένων τιμολογίων από τον Ο.Α.Ε.Π.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική κάρτα Mastercard

Εταιρική κάρτα Mastercard

Κάλυψη αναγκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μια σύγχρονη κάρτα διευκόλυνσης συναλλαγών.
Μαθαίνω περισσότερα
Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Αποκτάτε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των συναλλαγών της επιχείρησής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Έχετε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας καταβολής μισθοδοσίας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top