Πρόγραμμα Pan-European Guarantee Fund της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ( ΕΤΕπ) ΙΙ

Παρέχουμε στο πλαίσιο του νέου εγγυοδοτικού προγράμματος του EGF για μεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους €300.000.000.

Στο πλευρό της ελληνικής επιχείρησης

Σκοπός χρηματοδότησης

Επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια (μόνο για Μεσαίες Επιχειρήσεις) και κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
Παροχή πίστωσης μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, ετήσια ανανεωμένου και με ορισμένη μέγιστη διάρκεια ανανεώσεων.

Διάρκεια χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση μπορεί να διαρκέσει μέχρι 6 έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος. Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη διάρκεια των 6 ετών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η αποπληρωμή γίνεται μέσω  ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων ή δόσεων διαφορετικών ποσών στις οποίες μπορεί να υπάρχει και δόση balloon.

Επιτόκιο χρηματοδότησης

Στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος εφαρμόζεται μειωμένο περιθώριο επιτοκίου σε σύγκριση με το περιθώριο που η Τράπεζα θα εφάρμοζε σε μια παρόμοια χρηματοδότηση που δεν καλύπτεται από την Εγγύηση της ΕΤΕπ. Το επιτόκιο είναι Euribor 3m ή 6m (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου και εισφοράς του Ν.128/75.

Τι είναι το Πρόγραμμα Pan-European Guarantee Fund της ΕΤΕπ;

Tο EGF έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επιχειρήσεις/τελικούς αποδέκτες που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αλλά θεωρούνται: (i) βιώσιμοι μακροπρόθεσμα και (ii) ικανοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις δανειστών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αν δεν υπήρχε ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη πραγματοποιείται μέσω εγγυήσεων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Εθνική Τράπεζα ώστε να παρέχει χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης αλλά και επενδυτικούς , μεσαίων επιχειρήσεων (Mid-caps) και μεγάλων επιχειρήσεων (Large Corporates) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Βασίλης Καραμούζης

O ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη, δεν αφορά κάποιες επιχειρήσεις ή κλάδους αλλά όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους κλάδους. Η ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πρόταση της Εθνικής για τους Εταιρικούς πελάτες, έρχεται να δώσει εύχρηστες λύσεις και εργαλεία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης.
Βασίλης Καραμούζης
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής
Στράτος Μολυβιάτης

Έχουμε δημιουργήσει μια πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα για ιδιώτες και business, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από περίπου 2,3 εκατομμύρια πελάτες, και υποστηρίζει πάνω από 8 χιλιάδες χρήστες, 60 χιλιάδες κλήσεις και 3.000 εγχρήματες συναλλαγές ανά λεπτό, τις ημέρες με μεγάλο φόρτο, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος εξυπηρετούμενος όγκος στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Στράτος Μολυβιάτης
Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου

Έχετε απορίες;

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

 • είναι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης και Μεγάλες επιχειρήσεις, υπό την έννοια ότι :
  α) μια «Επιχείρηση Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης» απασχολεί τουλάχιστον 250 και λιγότερους από 3.000 εργαζόμενους (σε Ετήσιες Μονάδες Απασχόλησης) ή απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και διαθέτει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ με συνολικό ετήσιο ισολογισμό άνω των 43 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,
  β) μια «Μεγάλη Επιχείρηση», απασχολεί τουλάχιστον 3.000 εργαζόμενους (σε Ετήσιες Μονάδες Απασχόλησης), σύμφωνα με τη Σύσταση ΕΚ, η οποία (Σύσταση ΕΚ) λαμβάνει υπόψη για τον καθορισμό του μεγέθους της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων (i) τους υπαλλήλους που ανήκουν στο άμεσο προσωπικό της επιχείρησης/με άμεση σχέση με την επιχείρηση (direct employees) και (ii) τους υπαλλήλους των συσχετιζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς της Σύστασης ΕΚ για τις ανεξάρτητες, συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω φυσικών προσώπων λαμβάνονται επίσης υπόψη εάν πρόκειται για συνδεδεμένες επιχειρήσεις και εάν οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε παρακείμενες αγορές. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε ενοποιημένη βάση πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 και λιγότεροι από 3000 στην περίπτωση των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης και τουλάχιστον 3000 στην περίπτωση των Μεγάλων Επιχειρήσεων.
 • είναι εγκατεστημένες ή / και  λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
 • η επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου 2019  δεν ήταν «Προβληματική Επιχείρηση», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 18 του 651/2014 Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 14 του 702/2014 Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορίες Γεωργικών Προϊόντων ή ως  ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του 1388/2014 Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία Αλιείας, η έννοια της «Προβληματικής Επιχείρησης» , ή εάν ήταν δεν εξακολουθεί να είναι κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

η επιχείρηση δεν ασκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης οποιαδήποτε από τις κάτωθι  «Αποκλειόμενες Δραστηριότητες» :

 • Παραγωγή ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επιβλαβείς ή εκμεταλλευτικές μορφές καταναγκαστικής εργασίας / επιβλαβούς παιδικής εργασίας,
 • Παραγωγή ή εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος ή δραστηριότητας που θεωρείται παράνομη σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς του κράτους-μέλους εγκατάστασης του Δανειζόμενου ή διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες,
 • Κάθε επιχείρηση που σχετίζεται με πορνογραφία ή πορνεία,
 • Παραγωγή ή εμπόριο άγριων ζώων ή προϊόντων άγριας ζωής που ρυθμίζονται βάσει της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών ή Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES),
 • Παραγωγή ή χρήση ή εμπορία επικίνδυνων υλικών όπως ραδιενεργών υλικών (εκτός από ιατρικά ισότοπα και υλικά για διάγνωση και θεραπεία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης), ακανόνιστες  ίνες αμιάντου και προϊόντα που περιέχουν PCB,
 • Διασυνοριακό εμπόριο αποβλήτων και προϊόντων αποβλήτων, εκτός εάν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση της Βασιλείας και τους βασικούς εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς, χωρίς να αποκλείεται η χρήση αποβλήτων ως καυσίμου για σκοπούς τηλεθέρμανσης,
 • Μη βιώσιμες μέθοδοι αλιείας (δηλαδή αλιεία παρασυρόμενων διχτυών στο θαλάσσιο περιβάλλον με τη χρήση διχτυών μήκους άνω των 2,5 χιλιομέτρων και αλιεία με εκρήξεις),
 • Παραγωγή ή εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων, χημικών ουσιών, ουσιών που καταστρέφουν το όζον και άλλων επικίνδυνων ουσιών που υπόκεινται σε διεθνή σταδιακή κατάργηση ή απαγόρευση,
 • Καταστροφή κρίσιμων οικοτόπων,
 • Παραγωγή και διανομή ρατσιστικών, αντιδημοκρατικών ή/και νεοναζιστικών μέσων ενημέρωσης.
 • Ο καπνός, εάν αποτελεί ουσιαστικό μέρος των πρωτογενών χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός επενδυτικού σχεδίου,
 • Ζωντανά ζώα για επιστημονικούς και πειραματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής αυτών, εκτός εάν η εν λόγω δραστηριότητα συμμορφώνεται με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς,
 • Πυρομαχικά και όπλα, στρατιωτικός/αστυνομικός εξοπλισμός, υποδομές ή σωφρονιστικές εγκαταστάσεις, φυλακές,
 • Τυχερά παιχνίδια, καζίνο και ισοδύναμες επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία που φιλοξενούν τέτοιες εγκαταστάσεις,
 • Εμπορικές παραχωρήσεις και υλοτομία σε τροπικά φυσικά δάση. Μετατροπή του φυσικού δάσους σε φυτεία,
 • Αγορά εξοπλισμού υλοτομίας για χρήση σε τροπικά φυσικά δάση ή δάση υψηλής περιβαλλοντικής αξίας σε όλες τις περιοχές και δραστηριότητες που οδηγούν σε σαφή κοπή ή/και υποβάθμιση τροπικών φυσικών δασών ή δασών υψηλής αξίας φύσης,
 • Νέες φυτείες φοινικέλαιου,
 • Κάθε επιχείρηση με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο.

Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω δραστηριότητες, δεν είναι επιλέξιμες οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες.

 • Η επιχείρηση δεν αποτελεί ούτε θα αποτελέσει «Πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις» (Sanctions). Ως «Πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα (προς αποφυγήν αμφιβολίας, ο όρος «οντότητα»  περιλαμβάνει και οποιαδήποτε κυβέρνηση, ομάδα ή τρομοκρατική οργάνωση) το οποίο αποτελεί στόχο Κυρώσεων ή κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν κυρώσεων που τους επιβλήθηκαν επειδή ανήκουν ή ελέγχονται κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή οντότητα το οποίο αποτελεί στόχο Κυρώσεων ή κατά του οποίου επιβλήθηκαν Κυρώσεις).
 • Η επιχείρηση δεν αποτελεί αντικείμενο απόφασης αποκλεισμού της ΕΤΕπ, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την Πολιτική Αποκλεισμού της ΕΤΕπ, όπως έχει δημοσιευτεί  στον ιστότοπο της ΕΤΕπ.
  Ως «Κυρώσεις» νοούνται οι χρηματοοικονομικού περιεχομένου νόμοι,  κανονισμοί, οι εμπορικοί αποκλεισμοί ή άλλα περιοριστικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των μέτρων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας), που θεσπίζονται, διαχειρίζονται, και/ή εφαρμόζονται κατά καιρούς από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
  • (α) τα Ηνωμένα Έθνη και κάθε οργανισμό ή πρόσωπο που έχει οριστεί ή εξουσιοδοτηθεί νομίμως από τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίζει, να διαχειρίζεται, να εφαρμόζει και/ή να επιβάλλει τέτοια μέτρα ·
  • (β) την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε οργανισμό ή πρόσωπο που έχει οριστεί ή εξουσιοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θέσπιση, διαχείριση, εφαρμογή και/ή επιβολή τέτοιων μέτρων · και
  • (γ) την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιοδήποτε τμήμα, υπηρεσία ή γραφείο αυτής, συμπεριλαμβανομένου του Office of Foreign Asset Control (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή/και του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Η επιχείρηση δεν ασκεί «Παράνομη Δραστηριότητα». «Παράνομη Δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για παράνομους σκοπούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: (i) απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία ή παρεμπόδιση, (ii) ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή φορολογικά εγκλήματα το καθένα όπως ορίζεται στις οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , και (iii) απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, όπως ορίζονται στην Οδηγία PIF (Οδηγία ΕΕ 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • Η επιχείρηση δεν έχει επωφεληθεί από κρατική ενίσχυση που έχει κηρυχθεί παράνομη ή ασυμβίβαστη με απόφαση της Επιτροπής και η οποία δεν έχει ακόμη επιστραφεί.
 • Η επιχείρηση είναι δυνητικά οικονομικά βιώσιμη, σύμφωνα και με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από την Τράπεζα.
 • Η επιχείρηση δεν ασκεί ουσιαστική δραστηριοποίηση σε έναν ή περισσότερους απαγορευμένους κλάδους δραστηριότητας σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική της ΕΤΕπ.
 • Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη δραστηριότητα σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE) που περιέχονται αναλυτικά εδώ.
 • Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης χρηματοδοτείται ήδη ή πρόκειται να χρηματοδοτηθεί μέσω κάποιου Ευρωπαϊκού και/ή Εθνικού Προγράμματος οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19, το άθροισμα του δανείου και του ποσού που αντιστοιχεί στην οικονομική βοήθεια από την ΕΕ  ή/και λοιπά Εθνικά Προγράμματα στο πλαίσιο της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19, δεν υπερβαίνει το 100% του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.
 • To ύψος του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, θα πρέπει να μην υπερβαίνει συνολικά τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€50.000.000).
 • Η επιχείρηση και οι εταιρείες/οντότητες του  Ομίλου στον οποίο εντάσσεται, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν συνολικά μέσω του παρόντος προγράμματος από την Εθνική Τράπεζα με ποσό μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€ 10.000.000,00).
 • Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση (εφόσον είναι Μεγάλη Επιχείρηση) και στις εταιρείες/οντότητες του  Ομίλου, στον οποίο εντάσσεται, με την υποστήριξη του EGF, δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€250.000.000).Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δανείων που χορηγούνται μέσω του προγράμματος είναι τα εξής:

Σκοπός χρηματοδότησης:

 • επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια (μόνο για Μεσαίες Επιχειρήσεις) και
 • κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα,
 • παροχή πίστωσης μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, ετήσια ανανεούμενης και με ορισμένη μέγιστη διάρκεια ανανεώσεων.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό της χρηματοδότησης δεν θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων.

Μέγιστο ποσό δανείου (ανά μεμονωμένη επιχείρηση ή συνολικά σε επίπεδο Ομίλου:

€10.000.000

Ποσοστό εγγύησης :

50%

Διάρκεια χρηματοδότησης:

Μέχρι 6 έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος.

Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη διάρκεια των 6 ετών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Επιλέξιμες μορφές συμβάσεων χρηματοδότησης:

Συμβάσεις χρεολυτικών δανείων, Ομολογιακών Δανείων και Παροχής Πίστωσης μέσω Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού.

Περίοδος χάριτος :

Παρέχεται δυνατότητα

Επιτόκιο :

Euribor 6m (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης εισφοράς του Ν.128/75Σημειώνεται ότι στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος εφαρμόζεται μειωμένο περιθώριο επιτοκίου σε σύγκριση με το περιθώριο που η Τράπεζα θα εφάρμοζε σε σύγκριση με μια παρόμοια χρηματοδότηση που δεν καλύπτεται από την Εγγύηση της ΕΤΕπ. Στο περιθώριο επιτοκίου είναι ενσωματωμένη προμήθεια εγγύησης, η οποία βαρύνει την επιχείρηση.

Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης και άλλες ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Νόμισμα :

Ευρώ

Περιοδικότητα δόσεων :

Αποπληρωμή μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων ή δόσεων διαφορετικών ποσών στις οποίες μπορεί να υπάρχει και δόση balloon.

Λογισμός τόκων :

30.06 και 31.12 εκάστου έτους

Εκταμιεύσεις :

Εφάπαξ ή τμηματικές

Έξοδα φακέλου :

Βάσει της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας

Περίοδος διάθεσης προγράμματος :

Έως 30.06.2022 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων

 

Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος θα πρέπει να είναι  σύμφωνα με τα «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επενδυτικού Σχεδίου» σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς της ΕΤΕπ, που περιέχονται αναλυτικά εδώ

Για την υποβολή αίτησης:

 • Επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο επιχειρηματικό χώρο της Τράπεζας ή καλέστε τον Υπεύθυνο Πελατείας της επιχείρησής σας
 • Προσκομίστε φάκελο με τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά,  προκειμένου να υποβληθεί και να αξιολογηθεί  το αίτημα σας για παροχή χρηματοδότησης από την Τράπεζα με την εγγύηση της ΕΤΕπ.

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

 1. Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση
 2. Επιχειρηματικό/επενδυτικό σχέδιο επιχείρησης σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα της Τράπεζας
 3. Κατάσταση ενεργών ΚΑΔ μέσω taxisnet
 4. Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού :
  Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακες Προσωπικού-Ε4) ή
  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α.
 5. Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:
  Για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ): αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου  Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας.
  Για προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.): το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές
   
 6. Δήλωση ενισχύσεων Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης
 7. Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα  προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης
 8. Γενική δήλωση πλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας  του προγράμματος
 9. Υπεύθυνη δήλωση ενημερότητας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Έως 30.06.2022 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε σήμερα τον Υπεύθυνο Πελατείας σας  ή επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Commodity swap

Commodity swap

Αποκτήστε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την τελική τιμή αγοράς ή πώλησης του εμπορεύματός σας.
Μαθαίνω περισσότερα
FX Flexible Forward

FX Flexible Forward

Αποκτήστε τη δυνατότητα μετατροπής των χρηματοροών ενός νομίσματος σε ένα άλλο της επιλογής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Ομόλογα

Ομόλογα

Αποκτήστε τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με μια απλή προθεσμιακή κατάθεση.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενέγγυες πιστώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσετε τις απαιτήσεις σας και να εξοφλήσετε τους προμηθευτές σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Αποκτήστε χρηματοδότηση για την εξαγωγική σας επιχείρηση, έναντι ασφαλισμένων τιμολογίων από τον Ο.Α.Ε.Π.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική κάρτα Mastercard

Εταιρική κάρτα Mastercard

Κάλυψη αναγκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μια σύγχρονη κάρτα διευκόλυνσης συναλλαγών.
Μαθαίνω περισσότερα
Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Αποκτάτε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των συναλλαγών της επιχείρησής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Έχετε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας καταβολής μισθοδοσίας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top