Πρόγραμμα χρηματοδότησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Μπορείτε καλύψετε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ή τα επενδυτικά σας σχέδια με προνομιακή τιμολόγηση και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Το προϊόν με μια ματιά

Προϋπολογισμός και περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα €40.000.000 και η περίοδος διαθεσιμότητας είναι έως 19.08.2023 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Σκοπός χρηματοδότησης

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία γυναικών σε ηγετικές επιχειρηματικές θέσεις.

Ποσό δανείου

Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει σε €12.500.000 με συνολικό προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου τα €25.000.000. 

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης (ελάχιστη διάρκεια 2 έτη).

Διαδικασία των εκταμιεύσεων

Επιτρέπονται εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις υποχρεωτικά εντός περιόδου χάριτος που μπορεί να ανέρχεται σε έως δύο έτη. Η πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 08 Δεκεμβρίου 2022.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων.
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την αίτηση, θα πρέπει να σας γνωρίζουμε. Έτσι, θα χρειαστούμε τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
 • Οικονομικά στοιχεία 3ετιας
  Θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών
  Μπορείτε να την καταθέσετε μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησής σας.
 • Έγγραφα κόστους μίσθωσης (προτιμολόγια αγοράς παγίων)
  Για να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος της μίσθωσης που επιθυμείτε θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα ως άνω έγγραφα.
 • Αποστολή αίτησης
  Μπορείτε να μας στείλετε την αίτησή σας μέσω e-mail. Διαφορετικά, επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας.

Αναλυτικές πληροφορίες

Το επιτόκιο είναι Euribor 3M περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής, πλέον περιθωρίου (απαλλαγή εισφοράς του Ν.128/75).
Απαιτούνται οι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές / εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Ισχύει το γενικό τιμολόγιο της τράπεζας.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις»
 • Πληρούν τουλάχιστον ένα από δυο κριτήρια επιλεξιμότητας για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, όπως παρατίθενται στη συνέχεια και
 • Είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Είτε είναι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).
Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης: 
Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί έχουν παρασχεθεί από την ΕΤΕπ στην Εθνική Τράπεζα.
Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ:
 • δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 • δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. των έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς),
 • δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή προσκρούουν ή απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, λ.χ. των δοκιμών σε ζώα και της έρευνας για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους,
 • δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική νομοθεσία) λ.χ. γενετική τροποποίηση, κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ
Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, τα τυχόν έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης:
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού,
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή καπνού, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών).
Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες.

 

 Κριτήρια επιλεξιμότητας σχετικά με την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών:

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης, η επιχείρηση δηλώνει ότι στηρίζει την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και πληροί τουλάχιστον ένα από τα δυο ακόλουθα κριτήρια, δηλαδή:
α) Γυναικεία επιχειρηματική ηγεσία:
Στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης συμμετέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% γυναίκες και, όταν υπάρχει, Διοικητικό Συμβούλιο/Επενδυτική Επιτροπή της επιχείρησης, αυτό/ή αποτελείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% από γυναίκες, ή
β) Γυναικεία επιχειρηματικότητα:
Γυναίκες κατέχουν περισσότερο από το 50% των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση / διαχείριση της επιχείρησης.
 

Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται .
 • Η απόκτηση πατεντών ή αδειών είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την τεχνική εγκατάσταση της επένδυσης.
 • Άυλα στοιχεία όπως:
  • δαπάνες έρευνας, σχεδιασμού και έξοδα κατασκευαστικής περιόδου σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης,
  • έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης,
  • δημιουργία δικτύων διανομής στην τοπική αγορά ή άλλες αγορές εντός της Ε.Ε. (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή/και εμπορικών σημάτων, διαχειριστικό και εργατικό κόστος).
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά τα €5.000.000 (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).
 • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές.
 
Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία γυναικών σε ηγετικές επιχειρηματικές θέσεις και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, ενισχύοντας τη πρόσβασή τους στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως το Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΤΕπ climate.

Μαθαίνω περισσότερα

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σαςενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητεςόπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Digital Banking

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Επαγγελματικός σας Σύμβουλος είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο, ένα εξειδικευμένο και έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο

Επικοινωνία

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
 1. Τα στοιχεία σας
 2. Το αίτημά σας

Περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε περίπτωση απάτης παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο τηλέφωνο 210 484 8484.
Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων

back-to-top