ESIF ERDF Greece Guarantee Fund

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε κεφάλαιο κίνησης ή δάνειο παγίων με την εγγύηση του Ταμείου, στο 80% του ποσού.

Το προϊόν με μια ματιά

Προϋπολογισμός και περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα €150.000.000 και η περίοδος διαθεσιμότητας είναι έως 31.12.2023 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Σκοπός χρηματοδότησης

Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση για να καλύψετε τις επενδυτικές ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και τις ανάγκες σας σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα για την έναρξη, επέκταση ή ενίσχυση δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 (αρ. 37.4).

Ποσό δανείου

Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από €10.000-€1.875.000.

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Από 1 έως 10 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος.

Διαδικασία των εκταμιεύσεων

Επιτρέπονται εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις έναντι παραστατικών (υποχρεωτικά εντός περιόδου χάριτος και όχι αργότερα από την 31.12.2023).

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων.

Αναλυτικές Πληροφορίες

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου και εισφορά του Ν.128/75.
Εντάσσεται στον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis).
Απαιτούνται οι συνήθεις ενοχικές / εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ισχύει το γενικό τιμολόγιο της Τράπεζας.

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής,  που πληρούν  τα  παρακάτω κριτήρια:

  • είναι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,
  • δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τα κριτήρια για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ύστερα από αίτημα των πιστωτών τους, όπως ορίζεται στο άρθρο. 4.3 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
  • είναι δυνητικά οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα και με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από την Τράπεζα,
  • είναι εγκατεστημένες ή / και  λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
  • δεν ασκούν ουσιαστική κατά την κρίση της τράπεζας δραστηριοποίηση σε έναν ή περισσότερους απαγορευμένους κλάδους δραστηριότητας σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική του ΕΤαΕ,
  • δεν τελούν σε «Κατάσταση Αποκλεισμού». Δηλαδή : α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει συνάψει πτωχευτικό συμβιβασμό κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών με τους πιστωτές της, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, δεν τελεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή υπό οποιαδήποτε άλλη παρόμοια με τις προαναφερόμενες διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· β) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, δεν έχει κριθεί με οριστική και αμετάκλητη δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι έχει αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με βάση το ισχύον δίκαιο και οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν παραμένουν ανεξόφλητες εκτός και αν έχει συσταθεί δεσμευτική ρύθμιση για πληρωμή· γ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, το ή τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία/αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου, βάσει οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, ενέργεια δηλωτική πρόθεσης διαπράξεως παραπτώματος ή βαριά αμέλεια, που θα επηρέαζε την ικανότητα της επιχείρησης να χρηματοδοτηθεί δυνάμει της παρούσας για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: i) εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή επιλογής ή στο πλαίσιο εκτέλεσης νομικής δέσμευσης/συμφωνίας· ii) σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα ή επιχειρήσεις με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού· iii) απόπειρα επηρεασμού των αποφάσεων του αρμόδιου διατάκτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 2018/1046, ως εκάστοτε ισχύει· iv) απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 2018/1046, ως εκάστοτε ισχύει, δ) Τα τελευταία πέντε (5) έτη δεν έχει κριθεί με οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση ότι τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία/αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου της επιχείρησης έχουν διαπράξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις: απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, υποκίνηση ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων, παιδική εργασία ή άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, ε) η επιχείρηση δεν συμπεριλαμβάνεται στη δημοσιευμένη λίστα αποκλεισμού και/ή επιβολής χρηματικών ποινών της βάσης δεδομένων του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού της ΕΕ (EDES database), την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
  • είναι επιλέξιμες στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis),
  • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 2014/C 249/01,
  • δεν είναι εγκατεστημένες σε «μη συνεργαζόμενη δικαιοδοσία». Ως «μη συνεργαζόμενη δικαιοδοσία» νοείται κάθε δικαιοδοσία που δεν συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εφαρμογή του διεθνούς συμφωνημένου φορολογικού προτύπου (δηλαδή οποιαδήποτε δικαιοδοσία χαρακτηρίζεται ως μη συμμορφούμενη από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, εκτός εάν κοινοποιηθεί διαφορετικά από το ΕΤαΕ) καθώς και αυτές που προβλέπονται στο Παράρτημα του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής 14ης Ιουλίου 2016 για τη «συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες»,
  • στην επιχείρηση ή στα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις (sanctions) δυνάμει του άρθρου 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1: Υποβάλλετε την αίτησή σας
Πληκτρολογήστε www.ependyseis.gr για να υποβάλετε την αίτησή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) .
Βήμα 2: Επισκέπτεστε το κατάστημα
Μετά την υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, θα χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας για να ενημερωθείτε, να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας στην τράπεζα.
Βήμα 3: Αξιολογούμε την αίτησή σας
Αφού μελετήσουμε τα δικαιολογητικά σας θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησής σας. 
Βήμα 4: Εκταμιεύουμε το δάνειό σας
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα πρέπει να επισκεφθείτε το κατάστημα συνεργασίας σας για να υπογράψετε τη σχετική δανειακή σύμβαση. Αφού υπογράψετε τη σύμβαση, θα πραγματοποιήσουμε την εκταμίευση έναντι παραστατικών.

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), χρηματοδοτεί, με την υποστήριξη του νεοσύστατου Ταμείου Εγγυοδοσίας «ESIF ERDF Greece Guarantee Fund - Ταμείο Εγγυοδοσίας», επενδύσεις και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του Ταμείου είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους.

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως το Leasing.

Μαθαίνω περισσότερα

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top