Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Αγροτών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ή τα επενδυτικά σας σχέδια με προνομιακή τιμολόγηση και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75.

Το προϊόν με μια ματιά

Προϋπολογισμός και περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα €100.000.000 και η περίοδος διαθεσιμότητας είναι έως 18.12.2023 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Σκοπός χρηματοδότησης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των Αγροτών, Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων του τομέα της γεωργίας και της βιοοικονομίας στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Ποσό δανείου

Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει σε €12.500.000 με συνολικό προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου τα €25.000.000. 

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης (ελάχιστη διάρκεια 2 έτη).

Διαδικασία των εκταμιεύσεων

Επιτρέπονται εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις υποχρεωτικά εντός περιόδου χάριτος που μπορεί να ανέρχεται σε έως δύο έτη. Η πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο  μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2023.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων.
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Αναλυτικές πληροφορίες

Το επιτόκιο είναι Euribor 3M περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής, πλέον περιθωρίου (απαλλαγή εισφοράς του Ν.128/75).
Απαιτούνται οι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές / εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Ισχύει το γενικό τιμολόγιο της τράπεζας. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις».
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στον τομέα της γεωργίας και βιοοικονομίας, όπως περιγράφονται στη συνέχεια, και
 • Είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
 • είτε είναι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης, είναι: 
Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί έχουν παρασχεθεί από την ΕΤΕπ στην Εθνική Τράπεζα.
Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ:

 • δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 • δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. των έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς),
 • δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή προσκρούουν ή απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, λ.χ. των δοκιμών σε ζώα και της έρευνας για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους,
 • δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική νομοθεσία) π.χ. γενετική τροποποίηση, κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.

Eπιπρόσθετα και ανεξάρτητα της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, τα τυχόν έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης:

 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή καπνού, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών).

Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν σε εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες.

Ειδικοί όροι επιλεξιμότητας επενδύσεων στον τομέα της γεωργίας και / ή της βιοοικονομίας:
1. Επενδύσεις σε Θερμοκήπια: Οι επενδύσεις σε μη θερμαινόμενα θερμοκήπια είναι επιλέξιμες. Επενδύσεις σε θερμαινόμενα θερμοκήπια δεν είναι επιλέξιμες, με εξαίρεση όσων θερμοκηπίων θερμαίνονται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας) καθώς και όσων υφιστάμενων θερμοκηπίων θερμαίνονται από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέσω της παρούσας χρηματοδότησης αναβαθμίζονται ώστε να συμπεριλαμβάνουν ένα επίπεδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή / και μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθαρή εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου ή όσων θερμοκηπίων δεν διαθέτουν σταθερό (ενσωματωμένο) σύστημα θέρμανσης και κάτω από κανονικές κλιματολογικές συνθήκες στην προβλεπόμενη τοποθεσία τους, δεν απαιτείται θέρμανση και οποιαδήποτε θέρμανση στήριξης χρησιμοποιείται μόνο για περιορισμένες χρονικές περιόδους για προστασία από σπάνια καιρικά φαινόμενα (όπως του νυκτερινού παγετού). Σε κάθε περίπτωση, η ύδρευση τέτοιων θερμοκηπίων πρέπει να είναι βιώσιμη και τα φυτοφάρμακα, η απορροή και ο συνολικός αντίκτυπός τους, πρέπει να συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ.
2. Επενδύσεις σε βιοαέριο: Αν η επένδυση αφορά στην κατασκευή μικρών εγκαταστάσεων βιοαερίου (με συνολικό κόστος επένδυσης μέχρι €5.000.000), θα πρέπει τουλάχιστον το 25% της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται να παρέχεται από έναν ή περισσότερους μετόχους της επιχείρησης (π.χ. αγρότες, μεταποιητές τροφίμων, χειριστές επεξεργασίας λυμάτων) με σκοπό την εξασφάλιση της μεσομακροπρόθεσμης λειτουργικής βιωσιμότητας της επένδυσης. Σε περίπτωση μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής βιοαερίου (με συνολικό κόστος επένδυσης άνω των €5.000.000) προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, απαιτείται η προσκόμιση αποδεκτών και νομικά δεσμευτικών μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας πρώτων υλών (άνω των 5 ετών). Αυτές οι συμφωνίες εφοδιασμού πρέπει να περιλαμβάνουν ρητά συμβατικές ρήτρες που να επιτρέπουν στον φορέα εκμετάλλευσης/παραγωγής να προμηθευτεί ανά πάσα στιγμή και με λογικό κόστος κατάλληλη πρώτη ύλη για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βιοαερίου κατά τη διάρκεια του έργου.
3. Για σκοπούς επιλεξιμότητας των επενδύσεων στον τομέα της άρδευσης, η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση οφείλει να εξασφαλίζει ότι διαθέτει επισήμως αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης νερού για τη χρήση του με σκοπό τον μετασχηματισμό ή / και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του.

Κριτήρια επιλεξιμότητας Νέων Αγροτών
  Δικαιούχοι του επιπρόσθετου οικονομικού πλεονεκτήματος του προγράμματος είναι όσες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων) δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη οικονομική δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στους τομείς της γεωργίας και της βιοοικονομίας και η οποία ανήκει και ελέγχεται από φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι:
1. ενεργός αγρότης και επικεφαλής της γεωργικής εκμετάλλευσης, και
2. η ηλικία του, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, είναι κάτω των 41 ετών.
Προϋπόθεση επιλεξιμότητας αποτελεί η πλήρωση και των δυο κριτηρίων.  
Οι τομείς της γεωργίας και της βιοοικονομίας περιλαμβάνουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στην αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της ανάντη και κατάντη παραγωγής, της χαρτοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του πολτού, της παραγωγής βιοενέργειας, της προστασίας των φυσικών πόρων, της παραγωγής ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και της μετατροπής τους σε τρόφιμα και ζωοτροφές, τα βιολογικά προϊόντα και τη βιοενέργεια καθώς και τη λιανική / χονδρική πώληση τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης.
 

Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.
 • Η απόκτηση πατεντών ή αδειών είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την τεχνική εγκατάσταση της επένδυσης.
 • Άυλα στοιχεία όπως: δαπάνες έρευνας, σχεδιασμού, έξοδα κατασκευαστικής περιόδου σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης και έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης.
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της σχετικής επιχείρησης, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι επιλέξιμη επιχείρηση και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά τα €5.000.000 (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).
 • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση, αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές
  .
       
 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των Αγροτών, Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων του τομέα της γεωργίας και της βιοοικονομίας στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και τη στήριξη των επενδύσεων που ενισχύουν την επιτάχυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση των αγροτικών προϊόντων αλλά και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

Δάνειο σε 3 βήματα

Βήμα 1: Υποβάλλετε την αίτησή σας
Πρώτα θα χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας, να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας στην τράπεζα.
Βήμα 2: Υπογράφετε τη σύμβαση
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, επισκέπτεστε το κατάστημα για να υπογράψετε τη δανειακή σύμβαση.
Βήμα 3:Εκταμιεύουμε το δάνειό σας
Αφού υπογράψετε τη σύμβαση, θα πραγματοποιήσουμε την εκταμίευση.

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως το Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΤΕπ climate.

Μαθαίνω περισσότερα

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top