Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 (Γ’ Κύκλος) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Καλύψτε τις έκτακτες ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας με ευνοϊκούς όρους.

Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός χρηματοδότησης

Μπορείτε να λάβετε δάνειο κεφαλαίου κίνησης, για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας της επιχείρησής σας που προκύπτουν  ως συνέπεια  της τρέχουσας συγκυρίας που έχει δημιουργηθεί λόγω του COVID 19.

Μειωμένο επιτόκιο

Μπορείτε να έχετε μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 σε ποσοστό 80%.

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο σε μέχρι 5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.

Μέγιστο ποσό δανείου

Μπορείτε να λάβετε το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης σας κατά το έτος 2019, έως €250.000.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων.

Προθεσμίες υλοποίησης

Οι εκταμιεύσεις διενεργούνται εφάπαξ ή τμηματικά και το αργότερο έως και την 30 Ιουνίου 2022.
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Αναλυτικές πληροφορίες

Εφόσον η επιχείρησή σας έχει συσταθεί μέχρι την 31/12/2019  το ποσό δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: 

 • €250.000
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών σας κατά το έτος 2019. 

Εάν η επιχείρησή σας συστάθηκε εντός του 2020, του 2021 ή του 2022, το ποσό του δανείου δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: 

 • €250.000  
 • το ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψετε από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

 

Δεν επιτρέπονται:

 • η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,
 • η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή  αγοράς μετοχών,
 • η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.
 
Απαιτούνται οι συνήθεις ενοχικές (εγγυήσεις Φ.Π.) και επιπλέον λαμβάνονται τυχόν εμπράγματες εξασφαλίσεις (ενεχυριάση καταθέσεων, ενέχυρο επιταγών/συναλλαγματικών, εμπράγματες εξασφαλίσεις, κ.ά.) σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ποσού χρηματοδότησης.
Τα έξοδα που θα πρέπει να καταβάλετε είναι σύμφωνα με το γενικό τιμολόγιο της τράπεζας. Για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ.
Οι Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) εντάσσονται στο «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Μπορείτε να λάβετε το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης σας κατά το έτος 2019, έως €250.000 ή για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2020, το 2021 ή το 2022 και δε φέρουν οικονομικά στοιχεία του 2019, το ποσό θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες, έως €250.000.

Επιλέξιμες είναι οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, και οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

 • κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως €1.000.000 ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης  προς την τράπεζα,
 • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Προκειμένου για, Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως εν προκειμένω ακόμη και αν αυτές ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, είναι επιλέξιμες υπό τις εξής σωρρευτικές προϋποθέσεις ότι:
 • δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου έως και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την Τράπεζα και
 • δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την Τράπεζα, και
 • δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την Τράπεζα.
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας,
 • είναι τραπεζικά ενήμερες και δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα ημερών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
 • δεν συντρέχουν για αυτές λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017),
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ ή ΔΕΕ,
 • δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση με την εγγύηση της ΕΑΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος),
 • εάν είχαν ή έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση που έχουν παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά:
  (α) εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή 
  (β) έχουν εξοφλήσει πλήρως την οφειλή τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή
  (γ) εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
   
Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.
 

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως το Leasing.

Μαθαίνω περισσότερα

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1: Υποβάλλετε την αίτησή σας
Πληκτρολογήστε www.ependyseis.gr και υποβάλλετε την αίτησή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Βήμα 2: Επισκέπτεστε το κατάστημα
Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, θα χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας για να ενημερωθείτε, να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας.
Βήμα 3: Αξιολογούμε την αίτησή σας
Αφού μελετήσουμε τα δικαιολογητικά σας θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησής σας. 
Βήμα 4: Εκταμιεύουμε το δάνειό σας
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί και από την Εθνική Τράπεζα και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα πρέπει να επισκεφθείτε το κατάστημα συνεργασίας σας για να υπογράψετε τη σχετική δανειακή σύμβαση. Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, το ποσό που έχει εγκριθεί εκταμιεύεται στον λογαριασμό όψεως που διατηρείτε στην Εθνική Τράπεζα. 

 

 

 

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σαςενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητεςόπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Digital Banking

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Επαγγελματικός σας Σύμβουλος είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο, ένα εξειδικευμένο και έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο

Επικοινωνία

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
 1. Τα στοιχεία σας
 2. Το αίτημά σας

Περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε περίπτωση απάτης παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο τηλέφωνο 210 484 8484.
Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων

back-to-top