Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας με χρηματοδότηση για την αγορά εξοπλισμού και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Το προϊόν με μία ματιά

Χρηματοδότηση

Μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε για το σύνολο των αναγκών των επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησής σας σε μέγιστο ποσοστό 80% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Μειωμένο επιτόκιο

Μπορείτε να αποκτήσετε άτοκη χρηματοδότηση στο 40% του κεφαλαίου του δανείου, χάρη στη συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (ΕΑΤ).

Υποβολή πολλών αιτημάτων

Εφόσον έχετε διαφορετικά επενδυτικά σχέδια που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον σκοπό χρηματοδότησης, μπορείτε να υποβάλετε περισσότερα από ένα αιτήματα για να αποκτήσετε το συγχρηματοδοτούμενο δάνειο επενδυτικού σκοπού. Συνολικά δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό των €1.500.000. 

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Από 5 έως 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων.

Προθεσμίες υλοποίησης

Οι εκταμιεύσεις διενεργούνται εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31/10/2023.
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Αναλυτικές πληροφορίες

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ή τις αιτήσεις σας για συγχρηματοδοτούμενο επενδυτικό δάνειο ύψους από €25.000 έως €1.500.000. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι πολλές, το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων ανά επιχείρηση σε όλα τα υποπρογράμματα της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» -συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ανενεργών δεν μπορεί να υπερβαίνει το €1.500.000.

Οι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές / εμπράγματες εξασφαλίσεις. Για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση. 
Εξαίρεση: Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του δανειοδοτούμενου, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

 
Θα χρειαστεί να πληρώσετε εφάπαξ ποσό σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού δανείου όπως θα αναγράφεται στη σύμβαση, με μικρότερο ποσό τα €100 και μεγαλύτερο τα €4.000, τα οποία εισπράττονται την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Η χρηματοδότηση εντάσσεται σε καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (Κανονισμός  De Minimis); 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις , οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, δηλαδή που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50.000.000 ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43.000.000.
 • Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ενότητα που ακολουθεί «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις».
 • Δεν εμφανίζουν ασυνέπεια σε δάνειο της ΕΑΤ. 
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (ελέγχεται κατά την εκταμίευση του δανείου).

 
Μη επιλέξιμες για ένταξη στην παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:
1. Στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 104/2000 του Συμβουλίου
2. Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.
3. Στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
i. Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις.
ii. Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς  παραγωγούς.
4. Στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης/επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά, κ.λπ.).
5. Στον κλάδο των οπλικών συστημάτων. 
Εξαιρούνται επιπλέον οι ενισχύσεις:
1. οι οποίες σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
2. για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί εισαγόμενων. 
 
Επίσης, αποκλείονται:
 • Οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
 • Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο, καθώς και όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει δάνειο με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία).
 •  Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
 • Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.).
 • Tα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κ.λπ.).
 • Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 • Οι προβληματικές επιχειρήσεις, για τις οποίες ο έλεγχος πραγματοποιείται στη βάση κατάστασης δυσχέρειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014.
 • Οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1: Υποβάλλετε την αίτησή σας
Πληκτρολογήστε www.ependyseis.gr και υποβάλετε την αίτησή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Βήμα 2: Επισκέπτεστε το κατάστημα
Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, θα χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας για να ενημερωθείτε, να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας.
Βήμα 3: Αξιολογούμε την αίτησή σας
Αφού μελετήσουμε τα δικαιολογητικά σας θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο για το εύλογο του κόστους της επένδυσης και την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής σας. 
Βήμα 4: Εκταμιεύουμε το δάνειο

Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί και από την Εθνική Τράπεζα και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα πρέπει να επισκεφθείτε το κατάστημα συνεργασίας σας για να υπογράψετε τη σχετική δανειακή σύμβαση. Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, το ποσό που έχει εγκριθεί εκταμιεύεται στον λογαριασμό όψεως που διατηρείτε στην Εθνική Τράπεζα, με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών δαπανών.

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top