Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΑΔΥΜ

Αν η επιχείρησή σας λειτουργεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μπορείτε να αποκτήσετε χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους, από το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας .

Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός Χρηματοδότησης

Μπορείτε να λάβετε ένα συγχρηματοδοτούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης ύψους €5.000-€50.000, με συμμετοχή στο κεφάλαιο κατά 40% από το ΤΑΔΥΜ, διαχειριστής του οποίου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Μειωμένο επιτόκιο

Μπορείτε να έχετε μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της συγχρηματοδότησης με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ευνοϊκοί όροι

Μπορείτε να αποκτήσετε κεφάλαιο κίνησης με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο της συμμετοχής της τράπεζας για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου και με χαμηλά έξοδα διαχείρισης.

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Από 24 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος 6-12 μήνες.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων.

Προθεσμίες υλοποίησης

Η σύμβαση υπογράφεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου και οι εκταμιεύσεις διενεργούνται εφάπαξ ή τμηματικά εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Αναλυτικές πληροφορίες;

Από €5.000-€50.000, ανά επιχείρηση. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:  

 • για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και το έτος 2019 δεν θα υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του έτους 2019 ή 
 • για επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά το έτος 2019 θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Επιτρέπεται η έγκριση ενός (1) δανείου ανά επιχείρηση.

Οι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές / εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

Για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 50% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση. 

Εξαίρεση: Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του δανειολήπτη εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.
Εφάπαξ ποσό σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού δανείου όπως θα αναγράφεται στη σύμβαση.
Η χρηματοδότηση εντάσσεται σε καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (Κανονισμός  De Minimis).
 • Για τα δύο πρώτα χρόνια της διάρκειας του δανείου, και για όσο διάστημα  η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της επιδότησης, το συνολικό επιτόκιο της συμμετοχής της τράπεζας δεν θα υπερβαίνει το 8% (πλέον εισφοράς Ν.128/75), θα είναι σταθερό και θα επιδοτείται από την ΕΑΤ. Θα αποτελείται από το άθροισμα μηδενικής βάσης επιτοκίου πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά δανειολήπτη στην απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας, πλέον εισφοράς του Ν.128/75, η οποία δεν επιδοτείται και επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση το δανειολήπτη.
 • Με το τέλος της παραπάνω περιόδου επιδότησης επιτοκίου των 2 ετών ή νωρίτερα, στην περίπτωση που η επιχείρηση απωλέσει το δικαίωμα της επιδότησης, το επιτόκιο θα αποτελείται από το άθροισμα επιτοκίου βάσης Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) και του περιθωρίου, το οποίο θα καθορίζεται ανά δανειολήπτη στην απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της τράπεζας, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75, και θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον δανειολήπτη.

Με το ως άνω επιτόκιο εκτοκίζεται το 60% του δανείου  που αφορά στη συμμετοχή της τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (40%) που αφορά στη συμμετοχή του ΤΑΔΥΜ παραμένει άτοκο, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της δανειακής σύμβασης.
Σημειώνεται ότι η εισφορά του ν. 128/75 εφαρμόζεται στο σύνολο του δανείου (στο 100% του δανείου).

 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • είναι Μικρή ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας, 
   

  Σημείωση: «Μικρή Επιχείρηση» και «Πολύ Μικρή Επιχείρηση» σημαίνει μία μικρή ή μια πολύ μικρή επιχείρηση, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L187/1 της 26.6.2014, σ. 70), όπως εκάστοτε ισχύει.

 • να μην είναι Προβληματική Επιχείρηση είτε να μην ήταν Προβληματική Επιχείρηση κατά την 31.12.2019, αλλά να κατέστη Προβληματική Επιχείρηση κατά την περίοδο από 1.1.2020 έως 30.6.2021 και να μην έχει λάβει (α) ενίσχυση διάσωσης (ή έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) ή (β) ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκειται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης  χρηματοδότησης),
Σημείωση: «Προβληματική Επιχείρηση» σημαίνει μία επιχείρηση, η οποία εμπίπτει στον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο (18) του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως ισχύει.
 • να είναι εταιρία που έχει συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς την τράπεζα,
 • να μην ασκεί Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα (βλ. κατωτέρω παραπομπή για την απαρίθμηση των Μη Επιλέξιμων Δραστηριοτήτων).
 • κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης να μην έχει καθυστερήσει ή αθετήσει πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση που χορηγείται είτε από την Τράπεζα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες της Τράπεζας και την πολιτική πίστωσης και είσπραξης άνω των ενενήντα (90) ημερών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ήδη ρυθμισμένων οφειλών).
 • να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας,
 • να είναι επιχείρηση για την οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει,
 • να μην αποτελεί επιχείρηση για την οποία εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • εάν αποτελεί επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ που έληξαν ή  βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά  στην αποπληρωμή των οφειλών της, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση που έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) να  έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης,
 • να μην βρίσκεται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία,
Σημείωση: «Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία» σημαίνει οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελληνική Δημοκρατία σε σχέση με την εφαρμογή του διεθνώς συμφωνημένου φορολογικού προτύπου (δηλαδή κάθε δικαιοδοσία που χαρακτηρίζεται ως «μη συμμορφούμενη» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, κατά καιρούς, εκτός εάν κοινοποιηθεί διαφορετικά από την ΕΑΤ), καθώς οι εταιρίες που λειτουργούν σε αυτές τις δικαιοδοσίες αποτελούν «εξωχώριες» εταιρίες σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1108437Ι2565ΙΔΟΣΙ 2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ΄Β 1590).
 • να μην αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δημοτική ή δημόσια επιχείρηση, δημόσιο οργανισμό ή θυγατρική αυτών ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή εταιρία   εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά,
 • να μην αποτελεί νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή εταιρία μη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ)
 • να μην αποτελεί εταιρία συμμετοχών σε άλλες εταιρίες (holding company),
 • να μην έχει λάβει άλλο δάνειο στο πλαίσιο της παρούσας δράσης του ΤΑΔΥΜ.

Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, ενδεικτικά, στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε Δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, σε Δραστηριότητες εξαγωγών προς τρίτες χώρες κ.λπ. 

Οι Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες παρατίθενται αναλυτικότερα εδώ

  

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1: Υποβάλλετε την αίτησή σας
Πληκτρολογήστε www.ependyseis.gr και υποβάλετε την αίτησή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Βήμα 2: Επισκέπτεστε το κατάστημα
Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, θα χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας για να ενημερωθείτε, να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας.
Βήμα 3: Αξιολογούμε την αίτησή σας
Αφού μελετήσουμε τα δικαιολογητικά σας θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησής σας. 
Βήμα 4: Εκταμιεύουμε το δάνειό σας
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί και από την Εθνική Τράπεζα και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα πρέπει να επισκεφθείτε το κατάστημα συνεργασίας σας για να υπογράψετε τη σχετική δανειακή σύμβαση. Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, το ποσό που έχει εγκριθεί εκταμιεύεται στον λογαριασμό όψεως που διατηρείτε στην Εθνική Τράπεζα. 

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως τα Δάνεια με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακή Τράπεζας (Γ’ Κύκλος)

Μαθαίνω περισσότερα

 

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Επαγγελματικός σας Σύμβουλος είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο, ένα εξειδικευμένο και έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο

Επικοινωνία

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
 1. Τα στοιχεία σας
 2. Το αίτημά σας

Περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε περίπτωση απάτης παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο τηλέφωνο 210 484 8484.
Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων

back-to-top