Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Προσθέτουμε αξία

Η πρωτοβουλία Όλη η Ελλάδα σε ένα Τραπέζι στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή καινοτόμων επιχειρηματικών παραδειγμάτων στο χώρο της αγροδιατροφής, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ παραγωγών, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων μεταποίησης καθώς και θεσμικών φορέων με στόχο την επιχειρηματική δικτύωση και τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους.

Περαιτέρω, οι παραγωγοί που συμμετέχουν και παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και τις δραστηριότητες τους, αξιοποιούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, άμεση στήριξη στους τομείς των εισαγωγών – εξαγωγών και παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε όλο τον κύκλο ζωής της επιχείρησής τους.

Τέλος, ενισχύεται η προβολή των δραστηριοτήτων τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω σειράς προωθητικών ενεργειών (π.χ Ετήσια Βραβεία «Γαστρονόμος» της εφημερίδας «Καθημερινής») και διευκολύνεται η δυνατότητα συμμετοχής τους σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις του κλάδου της αγροδιατροφής.