Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συνεταιρισμός

​​


(Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αστικών Συνεταιρισμών, Ομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Συνομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων)

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Συνεταιρισμού κ.λ.π. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επικυρωμένου αντιγράφου του ισχύοντος καταστατικού του Συνεταιρισμού με τη σφραγίδα του αρμόδιου Μητρώου ή  ψηφιακά υπογεγραμμένου  (στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της δικαστικής απόφασης περί εγκρίσεώς του, όπου απαιτείται) και  η σχετική ανακοίνωση καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).

2. Πιστοποιητικού  του  αρμόδιου  Μητρώου  περί των  τροποποιήσεων του  καταστατικού, πρόσφατης ημερομηνίας και Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).

3. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του, (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, προς εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

4. Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος στην περίπτωση αστικών συνεταιρισμών με εγγεγραμμένα άνω των 500 μελών. Στην περίπτωση αυτή ζητείται σχετική δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου).

5. Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή ονομάτων παρόντων, απόντων αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

6. Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί αναλήψεως χρημάτων από την, στο όνομα του Συνεταιρισμού, τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

- Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ θα προσκομίζεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των άνω Πρακτικών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

- Το πιστοποιητικό αυτό  πρέπει να εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε περίπτωση μη παρέλευσης της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του συνεταιρισμού περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία  3, 4, 5 και 6 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα κατά το καταστατικό αρμόδια πρόσωπα, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 3 και 4 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο εφόσον είναι της ιδίας ημερομηνίας.

Στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα περί αποστολής των εγγράφων εκλογής των μελών του Δ.Σ. στο αρμόδιο Υπουργείο και περί μη προβολής αντιρρήσεων από τον αρμόδιο υπουργό.

Οι ενεργειακές κοινότητες καταχωρούνται στο Μητρώο Ε. Κοιν. του ΓΕΜΗ.

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  του συνεταιρισμού (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας  του Δ.Σ. , καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το συνεταιρισμό υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


(Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αστικών Συνεταιρισμών, Ομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Συνομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων)

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Συνεταιρισμού απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πιστοποιητικού  του  αρμόδιου  Μητρώου  περί των  τροποποιήσεων του  καταστατικού, πρόσφατης ημερομηνίας και Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του  καταστατικού  του συνεταιρισμού θα υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού  με τη σφραγίδα καταχώρισης τους στο οικείο μητρώο ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα και  οι σχετικές ανακοινώσεις καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).

2. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του, (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, προς εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

3. Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος στην περίπτωση αστικών συνεταιρισμών με εγγεγραμμένα άνω των 500 μελών. Στην περίπτωση αυτή ζητείται σχετική δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου).

4. Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή ονομάτων παρόντων, απόντων αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

5. Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί αναλήψεως χρημάτων από την, στο όνομα του Συνεταιρισμού, τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

- Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ θα υποβάλλεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των άνω Πρακτικών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

- Το πιστοποιητικό αυτό  πρέπει να εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε περίπτωση μη παρέλευσης της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του συνεταιρισμού περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία  2, 3, 4 και 5 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα κατά το καταστατικό αρμόδια πρόσωπα, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 2 και 3 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο εφόσον είναι της ιδίας ημερομηνίας.

Στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα περί αποστολής των εγγράφων εκλογής των μελών του Δ.Σ. στο αρμόδιο Υπουργείο και περί μη προβολής αντιρρήσεων από τον αρμόδιο υπουργό.

Οι ενεργειακές κοινότητες καταχωρούνται στο Μητρώο Ε. Κοιν. του ΓΕΜΗ.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  του συνεταιρισμού (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας  του Δ.Σ. , καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το συνεταιρισμό υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.