Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συνεταιρισμός

​​

​(Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αστικών Συνεταιρισμών, Ομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Συνομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων)

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Συνεταιρισμού κ.λ.π. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Επικυρωμένου αντιγράφου του ισχύοντος καταστατικού του Συνεταιρισμού με βεβαίωση καταχώρησής του  στο Μητρώο του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

2.Πιστοποιητικού  του  αρμόδιου  Ειρηνοδικείου  περί των  τροποποιήσεων του  καταστατικού, πρόσφατης ημερομηνίας (ή πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικού  ΓΕΜΗ  εάν ο Συνεταιρισμός  έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ)

3.Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του, (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, προς εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

4.Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος στην περίπτωση αστικών συνεταιρισμών με εγγεγραμμένα άνω των 500 μελών. Στην περίπτωση αυτή ζητείται σχετική δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου).

5.Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή ονομάτων παρόντων, απόντων αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

6.Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί αναλήψεως χρημάτων από την, στο όνομα του Συνεταιρισμού, τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

-Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ θα προσκομίζεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των άνω Πρακτικών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

-Το πιστοποιητικό αυτό  πρέπει να εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται σε περίπτωση μη παρέλευσης της παραπάνω  αποκλειστικής προθεσμίας.

-Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία  3, 4, 5 και 6 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα κατά το καταστατικό αρμόδια πρόσωπα, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 3 και 4 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο εφόσον είναι της ιδίας ημερομηνίας.

Στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα περί αποστολής των εγγράφων εκλογής των μελών του Δ.Σ. στο αρμόδιο Υπουργείο και περί μη προβολής αντιρρήσεων από τον αρμόδιο υπουργό.

Οι ενεργειακές κοινότητες καταχωρούνται στο Μητρώο Ε. Κοιν. του ΓΕΜΗ.

(Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αστικών Συνεταιρισμών, Ομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Συνομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων)

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Συνεταιρισμού απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του, (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, προς εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2.Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος στην περίπτωση αστικών συνεταιρισμών με εγγεγραμμένα άνω των 500 μελών. Στην περίπτωση αυτή ζητείται σχετική δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου).

3.Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή ονομάτων παρόντων, απόντων αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

4.Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί αναλήψεως χρημάτων από την, στο όνομα του Συνεταιρισμού, τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

-Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ θα υποβάλλεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των άνω Πρακτικών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

-Το πιστοποιητικό αυτό για τους αστικούς Συνεταιρισμούς πρέπει να εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, για τους οικοδομικούς Συνεταιρισμούς πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και για τους αγροτικούς Συνεταιρισμούς πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη της απόφασης περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται σε περίπτωση μη παρέλευσης των παραπάνω (κατά περίπτωση) αποκλειστικών προθεσμιών.

-Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία 1, 2, 3 και 4 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα κατά το καταστατικό αρμόδια πρόσωπα, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 1 και 2 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο εφόσον είναι της ιδίας ημερομηνίας.

Στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα περί αποστολής των εγγράφων εκλογής των μελών του Δ.Σ. στο αρμόδιο Υπουργείο και περί μη προβολής αντιρρήσεων από τον αρμόδιο υπουργό.

7.Πιστοποιητικού του  αρμόδιου δικαστηρίου περί των τροποποιήσεων  του  καταστατικού , πρόσφατης ημερομηνίας ή Πιστοποιητικού  ΓΕΜΗ  εάν ο Συνεταιρισμός  έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό του Συνεταιρισμού. θα υποβάλλεται και επίσημο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του.

Οι ενεργειακές κοινότητες καταχωρούνται στο Μητρώο Ε. Κοιν. του ΓΕΜΗ.