Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων του Σωματείου κ.λ.π. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Επικυρωμένου αντιγράφου του ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου με τη σφραγίδα του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην οποία αναφέρεται ο αριθμός της δικαστικής απόφασης περί εγκρίσεώς του.

2.Πιστοποιητικού του  αρμόδιου δικαστηρίου περί των τροποποιήσεων  του  καταστατικού , πρόσφατης ημερομηνίας.

3.Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί της εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

4.Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του  Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος στις περιπτώσεις Αθλητικής Ομοσπονδίας, Συνδικαλιστικού Σωματείου, Επαγγελματικού Σωματείου, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Σωματείων, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Οργανώσεων).

5.Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή με αναφορά των ονοματεπωνύμων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

6.Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου περί εξουσιοδοτήσεως για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και περί αναλήψεως χρημάτων από την στο όνομα του Σωματείου τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

7.Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

-Το πιστοποιητικό αυτό για τα Αστικά Σωματεία, Ενώσεις Σωματείων, Αθλητικά Σωματεία και Αθλητικές Ομοσπονδίες πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για τα συνδικαλιστικά σωματεία, τις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες συνδικαλιστικών σωματείων, αγροτικούς συνδικαλιστικούς συλλόγους το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

-Για τα επαγγελματικά σωματεία και τις ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες επαγγελματικών σωματείων το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

-Σε περίπτωση μη παρέλευσης των παραπάνω (κατά περίπτωση) αποκλειστικών προθεσμιών, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

-Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία 3, 4, 5 και 6 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα του Σωματείου, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 3 και 4 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο, εφόσον, αυτό έχει την ίδια ημερομηνία.

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Σωματείου απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί της εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

2.Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του  Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος στις περιπτώσεις Αθλητικής Ομοσπονδίας, Συνδικαλιστικού Σωματείου, Επαγγελματικού Σωματείου, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Σωματείων, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Οργανώσεων).

3.Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή με αναφορά των ονοματεπωνύμων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

4.Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου περί αναλήψεως χρημάτων από την στο όνομα του Σωματείου τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

5.Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία προσβολής των αρχαιρεσιών του Σωματείου).

6.Πιστοποιητικού του  αρμόδιου δικαστηρίου περί των τροποποιήσεων  του  καταστατικού , πρόσφατης ημερομηνίας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό του Σωματείου θα υποβάλλεται και επίσημο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του.

-Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία 1, 2, 3 και 4 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα του Σωματείου, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 1 και 2 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο, εφόσον, αυτό έχει την ίδια ημερομηνία.