Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ομόρρυθμη - Ετερόρρυθμη Εταιρεία

​​​


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων   ομόρρυθμης – ετερόρρυθμης εταιρείας,   απαιτείται να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά  έγγραφα:

1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης  και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής  (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η.,  καθώς και βεβαίωση καταχώρισης της εταιρείας και των υποκαταστημάτων στο Γ.Ε.Μ.Η..

Εφόσον η εταιρεία συστήνεται για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, επιτρέπονται όλες οι εταιρικές μορφές [με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τύπο] πλήν ΑΕ. 

Με τους ν. 5607/1932, ν.1963/1991 και ν. 3918/2011 για τα Συστεγαζόμενα φαρμακεία, με αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγέλματος, προβλέπεται η σύσταση εταιρείας, υποχρεωτικά με την μορφή ΟΕ,  με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το περιεχόμενο του καταστατικού πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της Φαρμακευτικής νομοθεσίας.

2. Πρόσφατο Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στο Μητρώο Εταιρειών.

- Aν πρόκειται για εταιρεία η οποία έχει συσταθεί προ της εφαρμογής του ν. 4072/2012, προσκομίζεται και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων, εφόσον τέτοιο πιστοποιητικό δεν συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος του το άνω Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ.

3. Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

Ειδικές περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου και υπό την προϋπόθεση ότι εκ του καταστατικού προβλέπεται η συνέχιση της εταιρείας μεταξύ των  επιζώντων εταίρων και κληρονόμων του αποβιώσαντα, πρέπει να προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των κληρονόμων και η σχετική περί συνέχισης της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (ή των νομίμων εκπροσώπων ανηλίκου κληρονόμου) του αποβιώσαντα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

2. Εάν στην εταιρική σύμβαση συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου.

3. Εάν συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

- Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται  και πρόσφατης ημερομηνίας  έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων  ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που εταίρος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν  εταίρος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  εταίρους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων ομόρρυθμης - ετερόρρυθμης εταιρείας   απαιτείται η προσκόμιση  των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης  ημερομηνίας μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή στο οικείο Κατάστημα της Τράπεζας του αρχικά προσαχθέντος πιστοποιητικού.

2. Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του  καταστατικού  της  εταιρείας θα υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού  με τη σφραγίδα καταχώρισης τους στο οικείο μητρώο ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα και  οι σχετικές ανακοινώσεις καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Ειδικές Περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου και υπό την προϋπόθεση ότι εκ του καταστατικού προβλέπεται η συνέχιση της εταιρείας μεταξύ των  επιζώντων εταίρων και κληρονόμων του αποβιώσαντα, πρέπει να προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των κληρονόμων και η σχετική περί συνέχισης της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (ή των νομίμων εκπροσώπων ανηλίκου κληρονόμου) του αποβιώσαντα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

2. Εάν στην τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

3. Εάν εταίρος  είναι  νομικό πρόσωπο ή εισέλθει στην εταιρεία ως εταίρος νομικό πρόσωπο , ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα και τα  κάτωθι έγγραφα :

Πιστοποιητικό περί «Καλής Λειτουργίας» του  νομικού προσώπου εταίρου (Good Standing Certificate/Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), για το ήδη συμμετέχον νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης θα προσκομίζεται και  πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψης αποφάσεως για την άνω τροποποίηση και  ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της τροποποίησης του  καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση εισόδου στην εταιρεία νομικού προσώπου ως νέου εταίρου θα προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων  ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που εταίρος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν  εταίρος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  εταίρους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.