Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ομόρρυθμη - Ετερόρρυθμη Εταιρεία

​​​

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων   ομόρρυθμης – ετερόρρυθμης εταιρείας,   απαιτείται να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1.Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης  και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής  (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η.,  καθώς και βεβαίωση καταχώρισης της εταιρείας και των υποκαταστημάτων στο Γ.Ε.Μ.Η.

2.Πρόσφατο Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στο Μητρώο Εταιρειών. Η προσκόμιση αυτού του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη   εάν από το καταστατικό προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας της εταιρείας μετά τη λήξη της ή μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή στο  οικείο Κατάστημα  της Τράπεζας προηγούμενου ανάλογου πιστοποιητικού. 

Aν πρόκειται για εταιρεία η οποία έχει συσταθεί προ της εφαρμογής του ν. 4072/2012, προσκομίζεται και πιστ/κό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων.

3.Εφόσον η εταιρεία συστήνεται για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, με το ΠΔ 64/2018 επιτρέπονται όλες οι εταιρικές μορφές [με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τύπο] πλήν ΑΕ,  ενώ με τους ν. 5607/1932, ν.1963/1991 και ν. 3918/2011 για τα Συστεγαζόμενα φαρμακεία, με αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγέλματος, προβλέπεται η σύσταση εταιρείας, υποχρεωτικά με την μορφή ΟΕ,  με συμβ/φικό έγγραφο και το περιεχόμενο του καταστατικού πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της Φαρμακευτικής νομοθεσίας.

4.Εάν στην εταιρική σύμβαση συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου.

5.Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου και υπό την προϋπόθεση ότι εκ του καταστατικού προβλέπεται η συνέχιση της εταιρείας μεταξύ των  επιζώντων εταίρων και κληρονόμων του αποβιώσαντα, πρέπει να προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των κληρονόμων και η σχετική περί συνέχισης της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (ή των νομίμων εκπροσώπων ανηλίκου κληρονόμου) του αποβιώσαντα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

6.Εάν στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (εταιρείες κλπ), θα προσκομίζονται και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών  εγγράφων  αυτών και των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού ή των σχετικών τροποποιήσεών του, υπογεγραμμένο από τους σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους , ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού). Επίσης, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του μετέχοντος νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής του στην εταιρεία προβλέπεται στο καταστατικό του.  

Στις πιο πάνω εταιρείες που εταίρος  είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν  το νομικό πρόσωπο εταίρος  είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα πρέπει να  υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζεται και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) κύριου εταίρου, γ) λοιπών εταίρων με ποσοστό ίσο ή άνω του 25% και δ) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1.Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2.Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1.Eγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2.Aντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

​Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων ομόρρυθμης - ετερόρρυθμης εταιρείας   απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από το Γ.Ε.Μ.Η. περί των γενομένων καταχωρίσεων -τροποποιήσεων, μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή στο οικείο Κατάστημα της Τράπεζας του αρχικά προσαχθέντος πιστοποιητικού και η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου των τυχόν τροποποιήσεων της αρχικής εταιρικής σύμβασης με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η.

-Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζεται και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.