Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Νομικό Πρόσωπο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

​​​

​Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.-Του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της πράξης σύστασης του Νομικού Προσώπου.

2.-Των Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης των τυχόν τροποποιήσεων της πράξης σύστασης του Νομικού Προσώπου, καθώς και δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ., που θα μνημονεύει αυτά τα Φ.Ε.Κ., εάν υπάρχουν.

3.-Του Κανονισμού Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο (εφόσον υπάρχει).

4.-Του Πρακτικού , (νόμιμα υπογεγραμμένου) του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου περί του διορισμού των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, καθώς και Πρακτικών περί των τυχόν αντικαταστάσεων των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.

5.-Πρακτικό του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (νόμιμα υπογεγραμμένου) (μετά μνείας της σχετικής απαρτίας του Δ.Σ.) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στο αρμόδιο, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό ή Κανονισμό Λειτουργίας, πρόσωπο, για καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από τον τηρούμενο στην Τράπεζα λογαριασμό του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.

​Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.-Του Πρακτικού , (νόμιμα υπογεγραμμένου) του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου περί του διορισμού των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, καθώς και Πρακτικών περί των τυχόν αντικαταστάσεων των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.

2.-Πρακτικό του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (νόμιμα υπογεγραμμένου) (μετά μνείας της σχετικής απαρτίας του Δ.Σ.) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στο αρμόδιο, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό ή Κανονισμό Λειτουργίας, πρόσωπο, για καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από τον τηρούμενο στην Τράπεζα λογαριασμό του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.

3.-Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί των τυχόν τροποποιήσεων της πράξης σύστασης του νομικού προσώπου.