Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​​

​Μετά την δημοσίευση του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και την έκδοση της υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΚΠ 104033 ΕΞ 2014 Εγκυκλίου 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του, για την νομιμοποίηση των εκπροσώπων των ιδρυμάτων που διέπονται από το ν. 4182/2013,  απαιτείται να προσκομίζονται τα πιο κάτω δικαιολογητικά έγγραφα :

1.-Το Φ.Ε.Κ στο οποίο δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα για την σύσταση και την έγκριση του Οργανισμού του Ιδρύματος.

2.-Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρεται αν έχουν επέλθει ή όχι τροποποιήσεις του Οργανισμού και το  Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί οι τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στην δήλωση αυτή.

3.-Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.) που περιλαμβάνει την απόφαση για τον διορισμό των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα»  ή απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον διορισμό τους και τη διάρκεια της θητείας τους.

4.-Αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.-Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.), που  περιλαμβάνει την απόφαση περί συγκροτήσεώς του σε σώμα,  υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

6.-Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.), που  περιλαμβάνει απόφαση, σύμφωνα με τον Οργανισμό, περί εξουσιοδοτήσεως του Ταμία ή άλλου οριζομένου/ων προσώπου/ων, για την ανάληψη χρημάτων από τον τηρούμενο στο όνομα του Ιδρύματος λογαριασμού καταθέσεων, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

Τα περιλαμβανόμενα στις περιπτώσεις 5 και 6 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο πρακτικό, εφόσον είναι της ίδιας ημερομηνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την διενέργεια συναλλαγών θα πρέπει να προσκομίζεται στο Κατ/μα ο ετήσιος προυπολογισμός και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Αρχής.

 

​Μετά την δημοσίευση του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και την έκδοση της υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΚΠ 104033 ΕΞ 2014 Εγκυκλίου 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του, για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων των ιδρυμάτων που διέπονται από το ν. 4182/2013, απαιτείται να προσκομίζονται τα πιο κάτω δικαιολογητικά έγγραφα :

1.-Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρεται αν έχουν επέλθει ή όχι τροποποιήσεις του Οργανισμού και το  Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί οι τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στην δήλωση αυτή.

2.-Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρονται  τα ονοματεπώνυμα και ο χρόνος λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Εάν έχουν επέλθει μεταβολές στα μέλη του Δ.Σ., πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.) που περιλαμβάνει την απόφαση για τον διορισμό των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα»  ή απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον διορισμό τους και τη διάρκεια της θητείας τους.

3.-Αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.), που  περιλαμβάνει την απόφαση περί συγκροτήσεώς του σε σώμα,  υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

5.-Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.), που  περιλαμβάνει απόφαση, σύμφωνα με τον Οργανισμό, περί εξουσιοδοτήσεως του Ταμία ή άλλου οριζομένου/ων προσώπου/ων, για την ανάληψη χρημάτων από τον τηρούμενο στο όνομα του Ιδρύματος λογαριασμού καταθέσεων, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

Τα περιλαμβανόμενα στις περιπτώσεις 4 και 5 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο πρακτικό, εφόσον είναι της ίδιας ημερομηνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την διενέργεια συναλλαγών θα πρέπει να προσκομίζεται στο Κατ/μα ο ετήσιος προυπολογισμός και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Αρχής.