Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

​​​

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης  απαιτείται η υποβολή  των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Επισήμου αντιγράφου της αρχικής εταιρικής σύμβασης ή του κωδικοποιημένου καταστατικού της (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) με τη σφραγίδα καταχώρησης του στο αρμόδιο Πρωτοδικείο ή στο ΓΕΜΗ ή ψηφιακά υπογεγραμμένου  και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περιλήψεώς της/του, άλλως η σχετική 

2.Βεβαίωση σύστασης της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και/ή η ανακοίνωση καταχώρησής  της/του στο ΓΕΜΗ.
Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

3.Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ, πρόσφατης  ημερομηνίας.

Ειδικές Περιπτώσεις

1.Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., θα πρέπει να υποβάλλεται  και δήλωση του μοναδικού εταίρου με την οποία να βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε..

2.Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, με την προϋπόθεση ότι από το καταστατικό δεν προβλέπεται η λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κληρονόμων του αποβιώσαντος, μαζί με την εταιρική σύμβαση   και τη σχετική  ανακοίνωση καταχώρησής  της στο ΓΕΜΗ, από την οποία θα προκύπτει η συνέχιση της εταιρείας με τη συμμετοχή και των κληρονόμων του θανόντος.

3.Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

4.Εάν εταίρος  είναι  νομικό πρόσωπο  , ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται και τα  έγγραφα  νομιμοποίησης  των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σημείωση: Η Διάρκεια  της  εταιρείας  περιορισμένης ευθύνης  είναι  ορισμένου  χρόνου  

Στις  εταιρείες περιορισμένης ευθύνης  που εταίρος  είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν  το νομικό πρόσωπο εταίρος  είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα πρέπει να  υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικών μεριδίων άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει  να      αναφέρεται στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) κύριου εταίρου, γ) λοιπών εταίρων με ποσοστό ίσο ή άνω του 25% και δ) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1.Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2.Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill). 

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1.Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2.Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων   εταιρείας περιορισμένης ευθύνης  απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης  ημερομηνίας.

2.Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ,  πρόσφατης  ημερομηνίας.
Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του  καταστατικού  της  εταιρείας θα υποβάλλεται και το  κωδικοποιημένο  καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρησης του στο οικείο μητρώο ή ψηφιακά υπογεγραμμένο και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περιλήψεώς του, άλλως η σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Αρχής.

Ειδικές Περιπτώσεις

1.Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., θα πρέπει να υποβάλλεται  και δήλωση του μοναδικού εταίρου με την οποία να βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε..

2.Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, με την προϋπόθεση ότι από το καταστατικό δεν προβλέπεται η λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κληρονόμων του αποβιώσαντος, μαζί με την εταιρική σύμβαση   και τη σχετική  ανακοίνωση καταχώρησής  της στο ΓΕΜΗ, από την οποία θα προκύπτει η συνέχιση της εταιρείας με τη συμμετοχή και των κληρονόμων του θανόντος.

3.Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

4.Εάν εταίρος  είναι  νομικό πρόσωπο  , ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται και τα  έγγραφα  νομιμοποίησης  των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.
Σημείωση: Η Διάρκεια  της  εταιρείας  περιορισμένης ευθύνης  είναι  ορισμένου  χρόνου 

-Στις  εταιρείες περιορισμένης ευθύνης  που εταίρος  είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.
Επίσης, εάν  το νομικό πρόσωπο εταίρος  είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα πρέπει να  υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.
Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.
Η κατοχή ποσοστού εταιρικών μεριδίων άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει  να αναφέρεται στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.


Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) κύριου εταίρου, γ) λοιπών εταίρων με ποσοστό ίσο ή άνω του 25% και δ) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1.Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2.Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1.Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2.Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.