Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

​​​


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης  απαιτείται η υποβολή  των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επισήμου αντιγράφου της αρχικής εταιρικής σύμβασης ή του κωδικοποιημένου καταστατικού της (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) με τη σφραγίδα καταχώρισης του στο αρμόδιο Πρωτοδικείο ή στο ΓΕΜΗ ή ψηφιακά υπογεγραμμένου  και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περιλήψεώς της/του, άλλως η σχετική Βεβαίωση σύστασης της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και/ή η ανακοίνωση καταχώρισής  της/του στο ΓΕΜΗ.

2. Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

3. Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ, πρόσφατης  ημερομηνίας.

Ειδικές Περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., θα πρέπει να υποβάλλεται  και δήλωση του μοναδικού εταίρου με την οποία να βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε..

2. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, με την προϋπόθεση ότι από το καταστατικό δεν προβλέπεται η λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κληρονόμων του αποβιώσαντος, μαζί με την εταιρική σύμβαση   και τη σχετική  ανακοίνωση καταχώρισής  της στο ΓΕΜΗ, από την οποία θα προκύπτει η συνέχιση της εταιρείας με τη συμμετοχή και των κληρονόμων του θανόντος.

3. Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

4. Εάν εταίρος  είναι  νομικό πρόσωπο  , ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται και τα  έγγραφα  νομιμοποίησης  των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σημείωση: Η Διάρκεια  της  εταιρείας  περιορισμένης ευθύνης  είναι  ορισμένου  χρόνου 

4.  Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων  ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που εταίρος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν  εταίρος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  εταίρους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων   εταιρείας περιορισμένης ευθύνης  απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης  ημερομηνίας.

2. Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του  καταστατικού  της  εταιρείας θα υποβάλλεται και το  κωδικοποιημένο  καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρισης του στο οικείο μητρώο ή ψηφιακά υπογεγραμμένο και  η σχετική ανακοίνωση καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ.

Ειδικές Περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει καταστεί Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., θα πρέπει να υποβάλλεται  και δήλωση του μοναδικού εταίρου με την οποία να βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε..

2. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, με την προϋπόθεση ότι από το καταστατικό δεν προβλέπεται η λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κληρονόμων του αποβιώσαντος, μαζί με την εταιρική σύμβαση   και τη σχετική  ανακοίνωση καταχώρισής  της στο ΓΕΜΗ, από την οποία θα προκύπτει η συνέχιση της εταιρείας με τη συμμετοχή και των κληρονόμων του θανόντος.

3. Εάν στην τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

4. Εάν εταίρος  είναι  νομικό πρόσωπο ή εισέλθει στην εταιρεία ως εταίρος νομικό πρόσωπο , ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα και τα  κάτωθι έγγραφα :

Πιστοποιητικό περί «Καλής Λειτουργίας» του  νομικού προσώπου εταίρου (Good Standing Certificate/Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), για το ήδη συμμετέχον νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης θα προσκομίζεται και  πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψης αποφάσεως για την άνω τροποποίηση και  ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της τροποποίησης του  καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση εισόδου στην εταιρεία νομικού προσώπου ως νέου εταίρου θα προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σημείωση: Η Διάρκεια  της  εταιρείας  περιορισμένης ευθύνης  είναι  ορισμένου  χρόνου .

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων  ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν  εταίρος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  εταίρους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.