Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Ενοριακών  Φιλόπτωχων  Ταμείων  απαιτείται η υποβολή των  κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:     

1. Eγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως  περί διορισμού του  παρόντος Προέδρου (Εφημερίου του Ιερού Ναού) της Διοικητικής Επιτροπής, άλλως βεβαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί του σημερινού Προέδρου της Διοικητικής επιτροπής, πρόσφατης ημερομηνίας.

2. Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί διορισμού των παρόντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής,

3. Εγγράφου της  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Λαϊκού Επιτρόπου στη Διοικητική Επιτροπή,

4. Νομίμως  υπογεγραμμένου  Πρακτικού της παρούσας Διοικητικής Επιτροπής    περί  συγκροτήσεως  αυτής  σε   σώμα   (εκλογή  Αντιπροέδρου, Γραμματέα  και  Ταμία)

5. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της άνω Διοικητικής Επιτροπής περιλαμβάνον εκάστοτε  απόφαση (σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα στον  Κανονισμό  ή  το  Καταστατικό  του  Ενοριακού  Φιλόπτωχου  Ταμείου) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος  της   για τη διενέργεια  συγκεκριμένης   συναλλαγής, στο όνομα του  Ε.Φ.Τ.   κεκυρωμένης υπό του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως, εις την οποία απόφαση να εμφαίνονται τα παρόντα και τα απόντα, καίτοι κληθέντα, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως προς το πρόσωπο του πραγματικού δικαιούχου ισχύουν όσα αναφέρονται για τον Ιερό Ναό.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο  υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου  και β) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Για την ανανέωση νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ενοριακών  Φιλόπτωχων  Ταμείων  απαιτείται η υποβολή των  κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων: 

1. Eγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως  περί διορισμού του  παρόντος Προέδρου (Εφημερίου του Ιερού Ναού) της Διοικητικής Επιτροπής, άλλως βεβαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί του σημερινού Προέδρου της Διοικητικής επιτροπής, πρόσφατης ημερομηνίας.

2. Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί διορισμού των παρόντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής,

3. Εγγράφου της  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Λαϊκού Επιτρόπου στη Διοικητική Επιτροπή,

4. Νομίμως  υπογεγραμμένου  Πρακτικού της παρούσας Διοικητικής Επιτροπής    περί  συγκροτήσεως  αυτής  σε   σώμα   (εκλογή  Αντιπροέδρου, Γραμματέα  και  Ταμία)

5. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της άνω Διοικητικής Επιτροπής περιλαμβάνον εκάστοτε  απόφαση (σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα στον  Κανονισμό  ή  το  Καταστατικό  του  Ενοριακού  Φιλόπτωχου  Ταμείου) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος  της   για τη διενέργεια  συγκεκριμένης   συναλλαγής, στο όνομα του  Ε.Φ.Τ.   κεκυρωμένης υπό του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως, εις την οποία απόφαση να εμφαίνονται τα παρόντα και τα απόντα, καίτοι κληθέντα, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως προς το πρόσωπο του πραγματικού δικαιούχου ισχύουν όσα αναφέρονται για τον Ιερό Ναό.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο  υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου  και β) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.