Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Ενοριακών  Φιλόπτωχων  Ταμείων  απαιτείται η υποβολή των  κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:      

1.Eγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως  περί διορισμού του  παρόντος Προέδρου (Εφημερίου του Ιερού Ναού) της Διοικητικής Επιτροπής, άλλως βεβαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί του σημερινού Προέδρου της Διοικητικής επιτροπής, πρόσφατης ημερομηνίας.

2.Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί διορισμού των παρόντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής,

3.Εγγράφου της  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Λαϊκού Επιτρόπου στη Διοικητική Επιτροπή, 

4.Νομίμως  υπογεγραμμένου  Πρακτικού της παρούσας Διοικητικής Επιτροπής    περί  συγκροτήσεως  αυτής  σε   σώμα   (εκλογή  Αντιπροέδρου, Γραμματέα  και  Ταμία)

5.Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της άνω Διοικητικής Επιτροπής περιλαμβάνον εκάστοτε  απόφαση (σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα στον  Κανονισμό  ή  το  Καταστατικό  του  Ενοριακού  Φιλόπτωχου  Ταμείου) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος  της   για τη διενέργεια  συγκεκριμένης   συναλλαγής, στο όνομα του  Ε.Φ.Τ.   κεκυρωμένης υπό του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως, εις την οποία απόφαση να εμφαίνονται τα παρόντα και τα απόντα, καίτοι κληθέντα, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

 

​Για την ανανέωση νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ενοριακών  Φιλόπτωχων  Ταμείων  απαιτείται η υποβολή των  κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:      

1.Eγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Προέδρου (Εφημερίου του Ιερού Ναού) της Διοικητικής Επιτροπής, άλλως βεβαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί του σημερινού Προέδρου της Διοικητικής επιτροπής, πρόσφατης ημερομηνίας.

2.Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί διορισμού των παρόντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής,

3.Εγγράφου της  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της  εκάστοτε Ιεράς  Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Λαϊκού Επιτρόπου στη Διοικητική Επιτροπή, 

4.Νομίμως  υπογεγραμμένου  Πρακτικού της παρούσης Διοικητικής Επιτροπής    περί  συγκροτήσεως  αυτής  σε   σώμα   (εκλογή  Αντιπροέδρου, Γραμματέα  και  Ταμία)

5.Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της άνω Διοικητικής Επιτροπής  περιλαμβάνον εκάστοτε  απόφαση (σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα στον  Κανονισμό  ή  το  Καταστατικό  του  Ενοριακού  Φιλόπτωχου  Ταμείου) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος  της   για τη διενέργεια  συγκεκριμένης   συναλλαγής, στο όνομα του  Ε.Φ.Τ.   κεκυρωμένης υπό του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, εις την οποία απόφαση να εμφαίνονται τα παρόντα και τα απόντα, καίτοι κληθέντα, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.