Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δικηγορική-Συμβολαιογραφική Εταιρεία

​​

​Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων   δικηγορικής - συμβολαιογραφικής εταιρείας   απαιτείται  να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1.-Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης  και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις),  πρακτικά γενικών συνελεύσεων των εταίρων, για κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης καθώς και βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού ή Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, περί εγκρίσεως της σύστασης  της εταιρείας και εγγραφής της στα βιβλία εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου ή στο Ειδικό Μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

2.-Πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Δικηγορικό ή Συμβολαιογραφικό Σύλλογο περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία. Η προσκόμιση του πιστοποιητικού  είναι απαραίτητη εάν  από το καταστατικό προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας της εταιρείας μετά τη λήξη της, καθώς και σε περίπτωση παρέλευσης τριετίας από την υποβολή στο οικείο Κατάστημα της Τράπεζας προηγούμενου ανάλογου πιστοποιητικού.

3.-Εάν σε εταιρική σύμβαση συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου.

​Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων  δικηγορικής - συμβολαιογραφικής εταιρείας, απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Δικηγορικό ή Συμβολαιογραφικό καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία και η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου των τυχόν τροποποιήσεων της αρχικής εταιρικής σύμβασης και βεβαίωσης του οικείου Δικηγορικού ή Συμβολαιογραφικού Συλλόγου περί της καταχώρισής τους στα οικεία βιβλία.