Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αστική Εταιρεία

​​

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων αστικής  εταιρείας   απαιτείται  να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1.-Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης  και όλων των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) ή του κωδικοποιημένου κειμένου της με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., καθώς και το έγγραφο της καταχώρισης της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η, με τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρησής τους. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου ή εισόδου νέου εταίρου στην εταιρεία, απαιτείται η προσκόμιση   επίσημου αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης, υπογεγραμμένου από όλους τους εταίρους συμπεριλαμβανομένων των αποχωρησάντων και νεοεισερχομένων εταίρων με τη σφραγίδα καταχώρισής του στο Γ.Ε.Μ.Η,

2.-Πιστοποιητικό περί των γενομένων μεταβολών του Γ.Ε.Μ.Η. Η προσκόμιση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη εάν  από το καταστατικό προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας της εταιρείας μετά τη λήξη της, καθώς και σε περίπτωση παρέλευσης τριετίας από την υποβολή στο οικείο Κατάστημα της Τράπεζας προηγούμενου ανάλογου πιστοποιητικού.

Aν πρόκειται για εταιρεία η οποία έχει συσταθεί προ της εφαρμογής του ν. 4072/2012, προσκομίζονται η δημοσιευθείσα αρχική σύμβαση και οι τροποποιήσεις της καθώς και  πιστ/κό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων.

3.-Εάν το Καταστατικό προβλέπει την ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται  επιπλέον η προσκόμιση

- Πρακτικού Συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές   αντίγραφο ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων των παρόντων και απόντων αν και κληθέντων εταίρων)

- Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους,  περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και καθορισμού των προσώπων που με την υπογραφή τους θα δεσμεύουν την εταιρεία (εάν από το καταστατικό προβλέπεται ο τρόπος εκπροσώπησης, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης ειδικού πρακτικού, με τον καθορισμό προσώπου που θα δεσμεύει την εταιρεία),

4.-Εάν σε εταιρική σύμβαση συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου.

5.-Εάν στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (εταιρείες κλπ), θα προσκομίζονται και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων  των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού ή των σχετικών τροποποιήσεών του, υπογεγραμμένο από τους σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού).  Επίσης, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του μετέχοντος νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής του στην εταιρεία προβλέπεται στο καταστατικό του.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζεται και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Στις  αστικές εταιρείες   που εταίρος  είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν  το νομικό πρόσωπο εταίρος  είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα πρέπει να  υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικών μεριδίων άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) κύριου εταίρου, γ) λοιπών εταίρων με ποσοστό ίσο ή άνω του 25% και δ) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1.Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2.Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1.Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2.Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων αστικής εταιρείας  απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από το Γ.Ε.Μ.Η. περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων ή από το αρμόδιο Τμήμα του Πρωτοδικείου, μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή στο  οικείο Κατάστημα  της Τράπεζας του αρχικά προσαχθέντος  πιστοποιητικού και η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου  των τυχόν τροποποιήσεων της αρχικής εταιρικής σύμβασης με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η.  ή με την σφραγίδα δημοσίευσης στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζεται και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.