Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ανώνυμη Εταιρεία

​​​


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων ανώνυμης  εταιρείας απαιτείται η  υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επισήμου αντιγράφου της αρχικής εταιρικής σύμβασης  ή του κωδικοποιημένου κειμένου της (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις ή  εφόσον έχει εναρμονιστεί  το καταστατικό τα εταιρείας σύμφωνα με το  νόμο 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιηθείς ισχύει) με τη σφραγίδα καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ ή στο Μ.Α.Ε. ή ψηφιακά υπογεγραμμένου και του σχετικού Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περιλήψεώς της/του, άλλως της σχετικής απόφασης (όπου απαιτείται) και της ανακοίνωσης της αρμόδιας Αρχής ή της Υπηρεσίας Μίας Στάσης.

2. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου\Συμβούλου-Διαχειριστή, (ή και περί εκλογής τυχόν αναπληρωματικών μελών) υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα», ή  ψηφιακά,  από  το  ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των μετόχων, β) τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρείες απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας  και δημοσιοποιείται  κατά  το  άρθρο  122 παρ. 3 του  Ν. 4548/2018.

- Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλεται   και το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στην οποία ανακοινώθηκε  η εκλογή των προσωρινών συμβούλων. Η Γενική  Συνέλευση μπορεί  να  αντικαταστήσει  τους  προσωρινούς  συμβούλους, ακόμη  και  αν  δεν  αναγράφεται σχετικό θέμα στην    ημερήσια  διάταξη.

- Σε  περίπτωση  που  το  καταστατικό  προβλέπει τη  δυνατότητα  διορισμού  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  μέτοχο ή  μετόχους,  θα πρέπει να αναφέρεται  στο  Πρακτικό  της  Γενικής  Συνέλευσης  ότι η δήλωση άσκησης  του δικαιώματος αυτού γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία  3 πλήρεις ημέρες προ της Συνελεύσεως.

- Σε  περίπτωση  που  το  καταστατικό  προβλέπει τη  δυνατότητα  εκλογής  νομικού  προσώπου  ως  μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  η  Γενική  Συνέλευση  εκλέξει  ως  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  νομικό  πρόσωπο, αυτό  υποχρεούται  να  ορίσει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εντός 15 ημερών από την εκλογή του  ένα  φυσικό  πρόσωπο  για  την  άσκηση  των  εξουσιών  του     ο δε ορισμός  αυτός  υποβάλλεται  σε  δημοσιότητα.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα  υποβάλλονται: α) Το Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου περί ορισμού του φυσικού προσώπου και β) η ανακοίνωση καταχώρισης του άνω διορισμού στο ΓΕΜΗ.  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν ληφθεί η άνω απόφαση  μέσα στην άνω προθεσμία, λογίζεται ότι το νομικό πρόσωπο παραιτείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

- Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.  μπορεί  να  ορίζεται  από  το  καταστατικό  ή  τη  Γενική  Συνέλευση .

- Σύμβουλος -Διαχειριστής (μονομελές διοικητικό όργανο) εκλέγεται σε πολύ μικρές ή μικρές Ανώνυμες Εταιρείες  και η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει τις αρμοδιότητές του.

3. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου Διαχειριστή, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους, ή   ψηφιακά,  από  το  ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού) περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και περί παροχής  εξουσιοδοτήσεως  προς τα οριζόμενα πρόσωπα  για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας και της σχετικής ανακοίνωσης  καταχώρισής  του  στο  οικείο Μητρώο.

- Συνιστάται, στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Γενικής Συνέλευσης (όταν αυτή εκλέγει σύμβουλο-διαχειριστή και ορίζει τις αρμοδιότητές του), εκτός από τη γενική εξουσιοδότηση ότι οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να αναγράφεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις: «Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως,  να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Δεν απαιτείται η υποβολή  Πρακτικού Δ.Σ. όταν κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και οι αρμοδιότητές τους (εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας) για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται με το καταστατικό.

- Με διάταξη του  καταστατικού  ή  με  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου, εφόσον το  καταστατικό το  επιτρέπει, μπορεί να  συγκροτείται  Εκτελεστική Επιτροπή   και  να  ανατίθενται σε  αυτήν ορισμένες εξουσίες  ή  καθήκοντα  του  Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

5. Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ, πρόσφατης  ημερομηνίας.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας  που να αναφέρει εάν η εταιρία είναι ή όχι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το  νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει έκαστος μέτοχος  και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, άλλως ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

- Ειδικά για χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίων, εταιρείες επενδύσεων περιουσίας και εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης θα υποβάλλεται και απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί παροχής άδειας λειτουργίας της εταιρίας.

- Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που εποπτεύονται από την ΤτΕ ή την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα υποβάλλεται απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

- Για Μονοπρόσωπη (μονομετοχική) Ανώνυμη Εταιρία που, είτε ιδρύεται από έναν μέτοχο – νομικό πρόσωπο, είτε καθίσταται μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο νομικό πρόσωπο, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας βεβαίωση της αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Υπηρεσίας, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία  και η υφιστάμενη κατάσταση του μοναδικού μετόχου – νομικού προσώπου.

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των μετοχών της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας εισηγμένης σε  Χρηματιστήριο.

Εάν  μέτοχος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  μετόχους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων ανώνυμης  εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου\Συμβούλου-Διαχειριστή, (ή και περί εκλογής τυχόν αναπληρωματικών μελών) υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα», ή  ψηφιακά,  από  το  ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των μετόχων, β) τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρείες απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας  και δημοσιοποιείται  κατά  το  άρθρο  122 παρ. 3 του  Ν. 4548/2018.

- Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλεται   και το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στην οποία ανακοινώθηκε  η εκλογή των προσωρινών συμβούλων. Η Γενική  Συνέλευση μπορεί  να  αντικαταστήσει  τους  προσωρινούς  συμβούλους, ακόμη  και  αν  δεν  αναγράφεται σχετικό θέμα στην    ημερήσια  διάταξη.

- Σε  περίπτωση  που  το  καταστατικό  προβλέπει τη  δυνατότητα  διορισμού  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  μέτοχο ή  μετόχους,  θα πρέπει να αναφέρεται  στο  Πρακτικό  της  Γενικής  Συνέλευσης  ότι η δήλωση άσκησης  του δικαιώματος αυτού γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία  3 πλήρεις ημέρες προ της Συνελεύσεως.

- Σε  περίπτωση  που  το  καταστατικό  προβλέπει τη  δυνατότητα  εκλογής  νομικού  προσώπου  ως  μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  η  Γενική  Συνέλευση  εκλέξει  ως  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  νομικό  πρόσωπο, αυτό  υποχρεούται  να  ορίσει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εντός 15 ημερών από την εκλογή του  ένα  φυσικό  πρόσωπο  για  την  άσκηση  των  εξουσιών  του     ο δε ορισμός  αυτός  υποβάλλεται  σε  δημοσιότητα.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα  υποβάλλονται: α) Το Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου περί ορισμού του φυσικού προσώπου και β) η ανακοίνωση καταχώρισης του άνω διορισμού στο ΓΕΜΗ.  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν ληφθεί η άνω απόφαση  μέσα στην άνω προθεσμία, λογίζεται ότι το νομικό πρόσωπο παραιτείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

- Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.  μπορεί  να  ορίζεται  από  το  καταστατικό  ή  τη  Γενική  Συνέλευση .

- Σύμβουλος-Διαχειριστής (μονομελές διοικητικό όργανο) εκλέγεται σε πολύ μικρές ή μικρές Ανώνυμες Εταιρείες  και η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει τις αρμοδιότητές του.

2. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους, ή   ψηφιακά,  από  το  ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού) περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και περί παροχής  εξουσιοδοτήσεως  προς τα οριζόμενα πρόσωπα  για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας και της σχετικής ανακοίνωσης  καταχώρησής  του  στο  οικείο Μητρώο.

- Συνιστάται, στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Γενικής Συνέλευσης (όταν αυτή εκλέγει διαχειριστή και ορίζει τις αρμοδιότητές του), εκτός από τη γενική εξουσιοδότηση ότι οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να αναγράφεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις: «Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών , δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως,  να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Με διάταξη του  καταστατικού  ή  με  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου, εφόσον το  καταστατικό το  επιτρέπει, μπορεί να  συγκροτείται  Εκτελεστική Επιτροπή   και  να  ανατίθενται σε  αυτήν ορισμένες εξουσίες  ή  καθήκοντα  του  Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

4. Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ, πρόσφατης  ημερομηνίας.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας  που να αναφέρει εάν η εταιρία είναι ή όχι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο ή σε  χρηματιστήριο άλλου κράτους.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το  νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει έκαστος μέτοχος  και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, άλλως ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

- Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

- Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του  καταστατικού  της  εταιρείας θα υποβάλλεται και το  κωδικοποιημένο  καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο και η σχετική ανακοίνωση δημοσίευσής του στο ΓΕΜΗ.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των μετοχών της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-μετόχου (Certificate of shareholders).

Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας εισηγμένης σε  Χρηματιστήριο.

Εάν  μέτοχος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  μετόχους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.