Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Πιστοδοτήσεις για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολική, Ηλιακή (Φωτοβολταϊκά), Υδραυλική (Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί), Γεωθερμική Ενέργεια και από Βιομάζα

Γενική περιγραφή

Στο πλαίσιο της πολιτικής της για Πράσινη Ανάπτυξη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας με όλους τους δυνατούς τρόπους, η Εθνική Τράπεζα προωθεί και στηρίζει τις επενδύσεις παραγωγής πράσινης ενέργειας. Ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τις ανάγκες της επιχείρησης για την υλοποίησή της, τα διαθέσιμα είδη χρηματοδότησης είναι τα εξής:

  • Μακροπρόθεσμα δάνεια (με δυνατότητα έκδοσης Ομολογιακών/Κοινοπρακτικών Δανείων), σταδιακής εκταμίευσης με την πρόοδο του έργου και αποπληρωμής πραγματοποιούμενης από το προϊόν των πωλήσεων της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ενδιάμεσες βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έναντι των εγκρινόμενων επιχορηγήσεων ή/και για την κάλυψη Φ.Π.Α. επενδυτικών δαπανών, ώστε να καλύπτονται έγκαιρα και απρόσκοπτα οι ταμιακές ανάγκες των επενδυτικών προγραμμάτων.
  • Εγγυητικές επιστολές ή ενέγγυες πιστώσεις για την προμήθεια της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτεί η επένδυση.
  • Δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης του αναγκαίου εξοπλισμού, μέσω της εταιρίας Leasing του Ομίλου.
  • Ασφαλιστική κάλυψη της επένδυσης, μέσω ορθολογικά σχεδιασμένων πρωτοποριακών προγραμμάτων που διαθέτει η έμπειρη και αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρία του Ομίλου.