Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – NBG Loan for SMEs and MidCaps I

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας στήριξης των υγιών εγχώριων επιχειρήσεων συνήψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για τη λήψη δανείου ποσού €100.000.000, το οποίο θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, μέσω του Προγράμματος «NBG Loan for SMEs and MidCaps I».

 

Στόχος του Προγράμματος και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank)

Η ΕΤΕπ αποτελεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης (πλέον Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και συμμετέχει μέσω τοπικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, όπως η Εθνική Τράπεζα, στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσο διάστημα ένα δάνειο που χορηγείται στο ως άνω πλαίσιο ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο επιτόκιο, το οποίο είναι μειωμένο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε για το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους Νέους» (Jobs for Youth Initiative), παρέχεται ακόμη πιο ευνοϊκό επιτόκιο. 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δεν ασκούν ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω (Μη επιλέξιμες δραστηριότητες).

  και είναι :

 

 • είτε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από  250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
 • είτε Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

 
Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες  
 

Δεν είναι επιλέξιμες για ένταξη στο παρόν πρόγραμμα :

 • οι αμιγώς χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές των επιχειρήσεων συμμετοχών (holding), με μόνη δραστηριότητα τη διαχείριση συμμετοχών ή/και επενδύσεων σε άλλες επιχειρήσεις, καθώς και οι δραστηριότητες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένο κατασκευαστή,
 • δραστηριότητες παραγωγής όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού και υποδομών, εξοπλισμού και υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας του ατόμου (π.χ. φυλακές, κρατητήρια οποιασδήποτε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
 • δραστηριότητες παραγωγής ή διευκόλυνσης της χρήσης τυχερών παιγνίων και σχετικού εξοπλισμού,
 • δραστηριότητες παραγωγής, κατεργασίας, διανομής ή διευκόλυνσης της χρήσης του καπνού,
 • δραστηριότητες που περιλαμβάνουν  ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν μπορεί να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς»,
 • δραστηριότητες που μπορεί να έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν.
 • δραστηριότητες που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφισβητήσιμες ή απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο, π.χ. έρευνες για την ανθρώπινη κλωνοποίηση,
 • δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά της υπεραξίας (goodwill) και την αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ή να ενισχύσει τη θέση ισχύος του Δανειζόμενου στην αγορά (λ.χ. στην απόκτηση από το Δανειζόμενο μεριδίου, το οποίο υπερβαίνει το 20% στη σχετική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται), την αγορά αδειών ή δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων,
 • δραστηριότητες Real Estate, όπως η αγορά ή κατασκευή ή ανακαίνιση ακινήτου με σκοπό την πώληση ή ενοικίασή του σε τρίτο,
 • χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως π.χ. αγορά μετοχών ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος, και
 • οποιοδήποτε άλλη δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται ως μη επιλέξιμη, σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί παρέχονται στην Τράπεζα.

 
Κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους»

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος της ΕΤΕπ, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του εφαρμοζόμενου περιθωρίου επιτοκίου σε όσες επιχειρήσεις προωθούν την απασχόληση των Νέων, μεταξύ 15 και 25 ετών.

Στους δικαιούχους της Πρωτοβουλίας, περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Έχουν προσλάβει κατά το προηγούμενο εξάμηνο και εξακολουθούν να απασχολούν το λιγότερο ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή σχεδιάζουν την πρόσληψη κατ' ελάχιστον ενός νέου ατόμου (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης)  εντός έξι μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την Τράπεζα.
 • Παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση ή πρακτική άσκηση ή εκπαιδευτικά προγράμματα σε νέους και υπάρχει πρόσφατο ιστορικό αρχείο των νέων που ωφελήθηκαν από αυτή την εκπαίδευση.  
 • Διαθέτουν ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνικές σχολές, σχολεία ή πανεπιστήμια για την απασχόληση των νέων (π.χ. κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης) και υπάρχει πρόσφατο ιστορικό αρχείο των νέων, οι οποίοι ωφελήθηκαν από αυτές τις συμφωνίες.

 
Σκοπός χρηματοδότησης
 

Χρηματοδοτούνται μέχρι € 12.5 εκατ. όλες οι επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως € 25 εκ., που διενεργούνται μέσω επιλέξιμων Επενδυτικών και Επιχειρηματικών  Σχεδίων για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, που έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την επιχείρηση.

Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:

 • αμιγώς χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
 • δασμούς και μη ανακτήσιμους φόρους, όπως ο ΦΠΑ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate ή για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης. Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η αγορά, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους. Επιτρέπεται η χρήση του δανείου για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κατασκευαστικός εξοπλισμός), εκτός ακινήτων, με σκοπό την ενοικίασή τους σε τρίτους.  

 

​Κατηγορίες επενδύσεων
 

Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.
 • Η απόκτηση πατεντών ή αδειών είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την τεχνική εγκατάσταση της επένδυσης.
 • Άυλα στοιχεία όπως:
  (i) δαπάνες έρευνας, σχεδιασμού και έξοδα κατασκευαστικής περιόδου
  (ii) έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
  (iii) δημιουργία δικτύων διανομής στην τοπική αγορά ή άλλες αγορές εντός της Ε.Ε. (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή/και εμπορικών σημάτων, διαχειριστικό και εργατικό κόστος).
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή/ μεταβίβαση συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι επιλέξιμη Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το ποσό των € 5 εκ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).
 • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση, αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές.
 

​Όροι χρηματοδότησης

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των € 25 εκατ. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps).
 • Επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδότησης από την Ε.Ε., μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως ποσοστό 100% της αξίας επένδυσης (ποσό επιδότησης και δανείου, αθροιστικά) αλλά δεν μπορεί να υπερβεί η χρηματοδότηση το ποσών των €12,5 εκατ.
 • Μορφές χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος : α) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, και β) Χρηματοδότηση αγοράς παγίων.
 • Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.
 • Η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών  και η μέγιστη 12  έτη, ανάλογα με το σκοπό χρηματοδότησης.
 • Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.
 • Επιτόκιο: Euribor 3μήνου.
 • Περιθώριο: Ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση του δικαιούχου και το ύψος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων. Το εφαρμοζόμενο περιθώριο επιτοκίου είναι μειωμένο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε σε ένα αντίστοιχο δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους», παρέχεται πρόσθετη μείωση επί του εφαρμοζόμενου περιθωρίου.
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,60%).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1. Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση.

2.   Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:

-  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή 

-  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση:

 • θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.), ή 
 • θα απασχολήσει από 250 έως 3.000 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης), ή
 • δεν απασχολεί προσωπικό.

3.  Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:

 • Προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) : αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας
 • Προκειμένου για προσωπικές εταιρίες (ΕΕ, ΟΕ) : το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές.

4.  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, επιχειρήσεων.

5.  Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης.

6.  Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης της επιχείρησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους», σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιθυμεί το πρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα.

7.   Επιχειρηματικό/ Επενδυτικό Σχέδιο Επιχείρησης
8.   Εκτύπωση κατάστασης ενεργών ΚΑΔ μέσω taxisnet.

 
Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος

Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 22/12/2018.  

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας.