Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – NBG Loan for SMEs and MidCaps II

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας στήριξης των υγιών εγχώριων επιχειρήσεων συνήψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για τη λήψη δανείου ποσού €50.000.000, το οποίο θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, μέσω του Προγράμματος «NBG Loan for SMEs and MidCaps II».

 

Στόχος του Προγράμματος και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank)

Η ΕΤΕπ αποτελεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης (πλέον Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και συμμετέχει μέσω τοπικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, όπως η Εθνική Τράπεζα, στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσο διάστημα ένα δάνειο που χορηγείται στο ως άνω πλαίσιο ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο επιτόκιο, το οποίο είναι μειωμένο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε για το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους Νέους» (Jobs for Youth Initiative), παρέχεται ακόμη πιο ευνοϊκό επιτόκιο. 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δεν ασκούν ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω (Μη επιλέξιμες δραστηριότητες).

  και είναι :

 

 • είτε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από  250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
 • είτε Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

 
Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες  
 

Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί έχουν παρασχεθεί από την ΕΤΕπ στην Εθνική Τράπεζα.

Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ :

 • δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών εξοπλισμών ή υποδομών για πολεμική χρήση και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
 • δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. των έργων σε υλοποιούνται σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμoυς οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς)·
 • δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά ότι προσκρούουν ή απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, των δοκιμών σε ζώα και της έρευνας για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους·
 • δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική  νομοθεσία), λ.χ. γενετική τροποποίηση , κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.·

Eπιπρόσθετα και ανεξάρτητα της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, δεν θα πρέπει περισσότερο από 10% των ετήσιων εσόδων της να προέρχεται από τις ακόλουθες δραστηριότητες που δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ:

 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή καπνού, μεταποίηση ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών).

 

Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν  εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, δεν είναι επιλέξιμες οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες.

 
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους»

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος της ΕΤΕπ, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του εφαρμοζόμενου περιθωρίου επιτοκίου σε όσες επιχειρήσεις προωθούν την απασχόληση των Νέων, μεταξύ 15 και 25 ετών.

Στους δικαιούχους της Πρωτοβουλίας, περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • το τελευταίο εξάμηνο απασχολούν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο σχεδιάζουν να απασχολήσουν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης), υπολογιζόμενο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την Τράπεζα, και το οποίο (ή τα οποία) δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να το/τα απασχολούν για τουλάχιστον ένα έτος, ή / και·
 • το τελευταίο εξάμηνο παρείχαν μια θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο σχεδιάζουν να παράσχουν θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης), υπολογιζόμενο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την Τράπεζα. Η εκπαίδευση/πρακτική έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών και επίσης[υλοποιείται/πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας με τεχνική σχολή, πανεπιστήμιο ή δημόσιο οργανισμό απασχόλησης ή / και επιβεβαιώνεται με επιστολή υπογεγραμμένη από αυτούς τους Οργανισμούς ή / και αποτελεί μέρος του τυπικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του αιτούντος·
 • τους τελευταίους έξι μήνες έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σχεδιάζει να συμμετάσχει σε τέτοιο πρόγραμμα κατά τους προσεχείς έξι μήνες·

 
Σκοπός χρηματοδότησης
 

Χρηματοδοτούνται μέχρι ποσού € 12.5 εκατ. όλες οι επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως € 25 εκ., που διενεργούνται μέσω επιλέξιμων Επενδυτικών και Επιχειρηματικών  Σχεδίων για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, που έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την επιχείρηση.

Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:

 • Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης•
 • Δασμούς και Φόροι, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) •
 • Αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και παραγωγής των ορυκτών πόρων στον γεωργικό τομέα.

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate ή για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης. Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η αγορά, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους. Επιτρέπεται η χρήση του δανείου για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κατασκευαστικός εξοπλισμός), εκτός ακινήτων, με σκοπό την ενοικίασή τους σε τρίτους.  

 

​Κατηγορίες επενδύσεων
 

Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι 10% του ποσού της χρηματοδοτούμενης επένδυσης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.
 • Η απόκτηση πατεντών ή αδειών είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την τεχνική εγκατάσταση της επένδυσης.
 • Άυλα στοιχεία όπως:
  (i) δαπάνες έρευνας, σχεδιασμού και έξοδα κατασκευαστικής περιόδου
  (ii) έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
  (iii) δημιουργία δικτύων διανομής στην τοπική αγορά ή άλλες αγορές εντός της Ε.Ε. (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή/και εμπορικών σημάτων, διαχειριστικό και εργατικό κόστος).
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή/ μεταβίβαση συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι επιλέξιμη Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το ποσό των € 5 εκ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).
 • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση, αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές.
 

​Όροι χρηματοδότησης

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των € 25 εκατ. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps).
 • Επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδότησης από την Ε.Ε., μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως ποσοστό 100% της αξίας επένδυσης (ποσό επιδότησης και δανείου, αθροιστικά) αλλά δεν μπορεί να υπερβεί η χρηματοδότηση το ποσό των €12,5 εκατ.
 • Μορφές χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος : α) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, και β) Χρηματοδότηση αγοράς παγίων.
 • Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.
 • Η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών  και η μέγιστη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 12  έτη, ανάλογα με το σκοπό χρηματοδότησης.
 • Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.
 • Επιτόκιο: Euribor 3μήνου.
 • Περιθώριο: Ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση του δικαιούχου και το ύψος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων. Το εφαρμοζόμενο περιθώριο επιτοκίου είναι μειωμένο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε σε ένα αντίστοιχο δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους», παρέχεται πρόσθετη μείωση επί του εφαρμοζόμενου περιθωρίου.
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,60%).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1. Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση.

2.   Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:

-  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή 

-  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση:

 • θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.), ή 
 • θα απασχολήσει από 250 έως 3.000 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης), ή
 • δεν απασχολεί προσωπικό.

3.  Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:

 • Προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) : αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας
 • Προκειμένου για προσωπικές εταιρίες (ΕΕ, ΟΕ) : το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές.

4.  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, επιχειρήσεων.

5.  Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης.

6.  Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης της επιχείρησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους», σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιθυμεί το πρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα.

7.   Επιχειρηματικό/ Επενδυτικό Σχέδιο Επιχείρησης

8.   Εκτύπωση κατάστασης ενεργών ΚΑΔ μέσω taxisnet.


 
Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος

Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 29/05/2020.  

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας.