Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

​Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της πρώτης Ελληνικής τιτλοποίησης επιχειρηματικών δανείων που πραγματοποιήθηκε από το 2007, σύναψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην τραπεζική χρηματοδότηση, με ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ειδικότερα, μέσω της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους το ποσό των € 215 εκατ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση παρέχεται από την Τράπεζα δυνάμει της ως άνω συμφωνίας μεταξύ αυτής και της ΕΤΕπ, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ"), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015.

 

​Στόχος του Προγράμματος και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων​

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης των απαραίτητων για την ανάπτυξή τους κεφαλαίων με μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος.  

 

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τράπεζα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1958 με τη συνθήκη της Ρώμης και συμμετέχει μέσω της Εθνικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσο διάστημα ένα δάνειο που χορηγείται ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης  ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο επιτόκιο, το οποίο είναι μειωμένο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε για αυτό το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η παρούσα χρηματοδότηση επωφελείται επίσης από την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ").

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους Νέους» (Jobs for Youth Initiative), παρέχεται ακόμη πιο ευνοϊκό επιτόκιο. 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις».

και

 • Είτε είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από  250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Είτε είναι Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

 
Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης, είναι : 
 

Δεν είναι επιλέξιμες για ένταξη στο παρόν πρόγραμμα :

 • Οι επιχειρήσεις συμμετοχών (holding), με μόνη δραστηριότητα τη διαχείριση συμμετοχών ή/και επενδύσεων σε άλλες επιχειρήσεις καθώς και οι εταιρείες leasing οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένο κατασκευαστή :
 • Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους που σχετίζονται με:

i.              Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού και υποδομών, εξοπλισμού και υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθερίας (π.χ. φυλακές, κρατητήρια οποιασδήποτε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

ii.             Τυχερά παιχνίδια και σχετικό εξοπλισμό καθώς και η παραγωγή ή διευκόλυνση της χρήσης αυτών,

iii.            Παραγωγή, κατεργασία, διανομή ή διευκόλυνση χρήσης του καπνού,

iv.            Δραστηριότητες περιλαμβάνουσες ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν είναι βέβαιη η συμμόρφωση στην «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς»,

v.             Δραστηριότητες που συνεπάγονται μη αντιμετωπιζόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη Δήλωση Πιστοποίησης Δυνητικού Τελικού Δικαιούχου υπάρχει  σχετική ρήτρα συμμόρφωσης στα προβλεπόμενα από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

vi.            Τομείς που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφισβητήσιμοι ή απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο π.χ. έρευνες στην ανθρώπινη κλωνοποίηση,

vii.           Δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά της υπεραξίας (goodwill) και την αγορά αύλων περιουσιακών στοιχείων, η οποία μπορεί να οδηγήσει ή να ενισχύσει μια θέση ισχύος του Δανειζόμενου στην αγορά (λ.χ. στην απόκτηση από το Δανειζόμενο μεριδίου το οποίο υπερβαίνει το 20% στη σχετική αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται), την αγορά αδειών ή δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων και

viii.          Δραστηριότητες Real Estate, όπως η αγορά ή κατασκευή ή ανακαίνιση ακινήτου με σκοπό την πώληση ή ενοικίασή του σε τρίτο,

ix.            Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως π.χ. αγορά μετοχών ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος

x.             σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο που χαρακτηρίζεται ως μη επιλέξιμος σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί παρέχονται στην Τράπεζα.


 
Κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους»

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω τιτλοποίησης  της ΕΤΕπ, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του εφαρμοζόμενου περιθωρίου επιτοκίου  σε όσες επιχειρήσεις προωθούν την απασχόληση των Νέων, μεταξύ 15 και 25 ετών.

Στους δικαιούχους της Πρωτοβουλίας, περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Έχουν προσλάβει κατά το προηγούμενο εξάμηνο και εξακολουθούν να απασχολούν το λιγότερο ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή σχεδιάζουν την πρόσληψη κατ' ελάχιστον ενός νέου ατόμου (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης)  εντός έξι μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την Τράπεζα.
 • Παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση ή πρακτική άσκηση ή εκπαιδευτικά προγράμματασε νέους και υπάρχει πρόσφατο ιστορικό αρχείο των νέων που ωφελήθηκαν από αυτή την εκπαίδευση.  
 • Διαθέτουν ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνικές σχολές, σχολεία ή πανεπιστήμια για την απασχόληση των νέων (π.χ. κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης) και υπάρχει πρόσφατο ιστορικό αρχείο των νέων οι οποίοι ωφελήθηκαν από αυτές τις συμφωνίες.

 
Σκοπός χρηματοδότησης
 

Χρηματοδοτούνται μέχρι € 12.5 εκατ. όλες οι επενδύσεις σε έργα εγκατεστημένα στην Ελλάδα και δαπάνες συνολικού προϋπολογισμού έως € 25 εκ., που διενεργούνται μέσω επιλέξιμων Επενδυτικών και Επιχειρηματικών  Σχεδίων για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, που έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη από  την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την επιχείρηση. Για τις επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ποσού άνω των €12,5 εκατ. και μέχρι το 50% του συνολικού προϋπολογισμού μόνο εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση της ΕΤΕπ.

Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:

 • αμιγώς χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
 • Δασμοί και μη ανακτήσιμοι Φόροι, όπως ο ΦΠΑ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate ή για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης. Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η αγορά, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίαση του σε τρίτους. Επιτρέπεται η χρήση του δανείου για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κατασκευαστικός εξοπλισμός), εκτός ακινήτων, με σκοπό την ενοικίασή τους σε τρίτους.  

 
 
​Κατηγορίες επενδύσεων
 

Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.
 • Η απόκτηση πατεντών ή αδειών είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την τεχνική εγκατάσταση της επένδυσης.
 • Άυλα στοιχεία όπως:
  • δαπάνες έρευνας, σχεδιασμού και έξοδα κατασκευαστικής περιόδου
  • έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
  • δημιουργία δικτύων διανομής στην τοπική αγορά ή άλλες αγορές εντός της Ε.Ε. (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή/και εμπορικών σημάτων, διαχειριστικό και εργατικό κόστος).
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το € 5 εκ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).
 • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα ή μέσω Ανακυκλούμενου Ορίου. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση, αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές.
 

​Όροι χρηματοδότησης

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των € 25 εκατ. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και έως €50 εκατ. για τις επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps).
 • Επιχερηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδότησης από την Ε.Ε., μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως ποσοστό 100% της αξίας επένδυσης (ποσό επιδότησης και δανείου, αθροιστικά) ή μέχρι 70% της αξίας επένδυσης (ποσό επιδότησης και δανείου, αθροιστικά) στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού άνω των € 25 εκατ.
 • Μορφές χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος : 

α) Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο),  

β) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα,

γ) Χρηματοδότηση αγοράς παγίων

 • Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης. Η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών.
 • Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.
 • Επιτόκιο: Euribor 3μήνου.
 • Περιθώριο: Ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση του δικαιούχου και του ύψους των παρεχόμενων εξασφαλίσεων. Το εφαρμοζόμενο περιθώριο επιτοκίου είναι μειωμένο κατά 25 μονάδες βάσης σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε σε ένα αντίστοιχο δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους», παρέχεται πρόσθετη μείωση επί του εφαρμοζόμενου περιθωρίου*.
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,60%)*.

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά
 
 

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1. Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση.

2.   Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:

-  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή 

-  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση:

 • θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.) ή 
 • θα απασχολήσει από 250 έως 3.000 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή
 • δεν απασχολεί προσωπικό.

3.  Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:

 • Προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) : αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας
 • Προκειμένου για προσωπικές εταιρίες (ΕΕ, ΟΕ) : το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές.

4.            Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, επιχειρήσεων.

5.            Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης.

6.             Δήλωση Πιστοποίησης Τελικού Δικαιούχου.

6.            Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης της επιχείρησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους», σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιθυμεί το πρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα.

7.            Επιχειρηματικό/ Επενδυτικό Σχέδιο Επιχείρησης

8.            Επιπρόσθετα, στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων (Projects) προϋπολογισμού άνω των € 25 εκατ. που πραγματοποιούνται μέσω ΜΕ (MidCaps), εκτός των ανωτέρω προσκομίζονται :

 • Αντίγραφα Οικοδομικών Αδειών.
 • Έγγραφα του σχετικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου.
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  ή βεβαίωση απαλλαγής από Αρμόδια Αρχή.

 

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος

Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 30/11/2018.  

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας.

 

* Τα προνόμια τιμολόγησης ισχύουν μέχρι 18.07.2019 ή για ελάχιστη διάρκεια 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι λογαριασμοί θα εκτοκίζονται με το περιθώριο που η Τράπεζα θα χρέωνε για το συγκεκριμένο δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ.